@huseynlicartoon - Fərid Hüseynli

Bir də mənim gözümdən bax... #huseynlicartoon Sponsorluq və iş təklifləri üçün Dm və ya email vasitəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiz
http://www.feridhuseynli.az/
Advertisement
*Yeni :

Daha çox karikatura üçün daha çox bəyənin dostlar.

Sponsor qəbuluna artıq başladıq. Sponsorluq və iş təklifləri üçün də Dm ya da email adresinə müraciət edə bilərsiz.

Arada fikir alır mәni ki, heyf olmuyubmu o dövr? Cәmiyyәtin bugün varlığı ilә bütün ruhumuzu sıxıb daraldan o qanunlarının heç biri yox. İllәr boyunca xaqların get-gedә daha da artırdığı, bir el mәsәlindә deyildiyi kimi, çoxluqdan artıq mәnasızlaşdırdığı bir sürü adәt-әnәnәnin heç biri yox. 
Mәnә bir şey çox-çox maraqlıdır vә tәәssüf ki, bunun cavabını heç vaxt bilmәyәcәm. İbtidai insanın hәyatımı, ya hәr cür rahatlıq vә min cür qayğıyla dolu olan bizim hәyatımızmı - hansımız daha xoşbәxtik?
Mətn @symr_rc
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
39

*Yeni : Daha çox karikatura üçün daha çox bəyənin dostlar. Sponsor qəbuluna artıq başladıq. Sponsorluq və iş təklifləri üçün də Dm ya da email adresinə müraciət edə bilərsiz. Arada fikir alır mәni ki, heyf olmuyubmu o dövr? Cәmiyyәtin bugün varlığ

Salam dostlar, 3 hissədən ibarət çizim prosesinə aid videodur. Sola sürüşdürərək izləyə bilərsiz. Daha çox belə videolar üçün bəyənib rəy bildirməyi də unutmayın) çox bəyənilərsə davamı tez tez gələcək.
Xoş izləmələr

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
33

Salam dostlar, 3 hissədən ibarət çizim prosesinə aid videodur. Sola sürüşdürərək izləyə bilərsiz. Daha çox belə videolar üçün bəyənib rəy bildirməyi də unutmayın) çox bəyənilərsə davamı tez tez gələcək. Xoş izləmələr #huseynlicartoon #bakı #azərbayc

Advertisement
Artıq sayını unutmuşam, ancaq çox yazım olub ki, bu sözlәrlә başlayıb - biz qәribә millәtik. Mәncә alimlәr kәpәnәk effektini bizim millәtimizlә çox asanlıqla öyrәnә bilәrlәr. Mәsәlәn bir qәrar ver ki, sabah vә birigün mәktәblәrdә tәtil olacaq, açıq havada işlәyәnlәrin işlәri tәxirә salınır vә dәniz işçilәrini, donanmanı sahilә gәtirin. O saat bizim kәpәnәk effektimiz işә düşәcәk: bir dә görәcәksәn ki, sәnә sәsli bir mesaj gәldi ki, mәktәblәr ona görә tәtil olunur ki, virus yayılıb. Özü dә sәn kәpәnәk effektini öyrәnәrkәn yeni bir şey dә öyrәnәcәksәn ki, sәn demә donuz qripinin elә bir daşıyıcı virusu da varmış ki, o ancaq uşaqlara yoluxurmuş. Sәn istәyirsәn anddan paltar geyin, Qurana әlini bas ki, vallah hava şәraitinә görәdir, ancaq artıq gecdir. Saf xalqım buna da inanıb artıq. Günәş sönüb qiyamәt olacaq deyә şam alıb e mәnim millәtim, bizim belә bir şanlı keçmişimiz var, bu niyә dә olmasın. Başqa biri çıxıb deyәcәk ki, müharibә başlayır, ona görәdir. Biri mitinq deyәcәk. Bu vatsap nә gözәl şeydir, hәqiqәtәn, allahsızlar bunları mәhz mәnim millәtimçün yaradıb elә bil. Yadınızdadır da, kola qazanına Qiçs xәstәsi öz qanından çәkib qarışdırmışdı?
Hәr şey bir kәnara, bunlara inanan xalqımı başa düşdük e, bunları yaradan xalqımın gözәl nümayәndәlәri, bunu niyә edirlәr, bax bu mәnә çatmır. Sonra bunu CV'lәrinәmi qeyd edirlәr ki, bәs filan sәs mәnimkiydi, ya niyә? Bekarçılıqdanmı? Çoxmu bekarsız? Bәlkә bir kitab açıb oxuyasız, bәlkә, faydala nәsә bir iş görmәyә çalışasız? Ya onunçün dә sәs yazıb paylamaq lazımdırmı, dövlәt oxucu sayını artırmaqçün bәzi kitabların içinә 200 manatlıq qoyub, bәlkә onda oxuyacaqsız? Bәlkә elә oxuyub anlayacaqsız ki, bütün bu xurafatlar bizi irәliyә aparmır, geriyә aparır. Bәlkә onda tapacaqsız o 200 manatı qazanmağın yollarını... pis fikir deyil hә? Yaxşı, kitabxanalara tәlәsmәyin, hәlәki bu son uydurduğumu sәsli olaraq eşitmәmisiniz!

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
102

Artıq sayını unutmuşam, ancaq çox yazım olub ki, bu sözlәrlә başlayıb - biz qәribә millәtik. Mәncә alimlәr kәpәnәk effektini bizim millәtimizlә çox asanlıqla öyrәnә bilәrlәr. Mәsәlәn bir qәrar ver ki, sabah vә birigün mәktәblәrdә tәtil olacaq, açıq h

Advertisement
Bizim tәrәflәrin gözәl bir sözü var ki, dinlә dövlәti bir-birinә qatmazlar - bu fikrә tәkrar geri qayıdacam. Amma әvvәlcә din nәyi deyir vә dövlәt nәdәn danışır - bax, onlardan danışmaq istәrdim sizә. Din deyir ki, insanın alın yazısı nә qәdәrdirsә, o qәdәr yaşayır. Yәni sәnin bir öhdәliyin var vә ya yox, kimәsә, nәyәsә borclusan vә ya deyilsәn, bunun heç bir fәrqi yoxdur. Allah nә vaxt әmr edirsә, o vaxt da ölәcәksәn. Dövlәtsә deyir ki, indi hәr kәs ev sahibi ola bilәr, 15-20 müddәtinә hipotekaya götürdüyün evdә rahatca mәskunlaşa bilәrsәn. Zatәn verilәn maaş o qәdәr gözәgörünmәzdir ki, ayın sonunu o qәdәr hәvәslә gözlәmәli olacaqsan ki, bu müddәt heç hiss olunmayacaq da. Yenә o başlanğıcdakı söhbәtә geri dönәrsәk, dövlәt bunları fikirlәşәrkәn, qarant verirmi ki, biz o qәdәr il yaşayacağıq? Bunun dini tәrәfini hәll ediblәrmi, yuxarıda da tanışları varmı ki, bu mәsәlә problemsiz yoluna qoyulsun? Yәni biz qatmasaq da, sadaladığım iki qurum bir-birinin işinә yetәrincә qarışır zatәn. 
Dövlәti, dini qoyaq bir kәnara e, özümüz düşünәk. Bu qәdәr il kredit ödәdikdәn sonra, öldün deyәk lap. Sürünәrәk, bu ayı o biri aya calayaraq, nә yaşadın ki, ey müsәlman? Bax, hәyatın bizimlә әn böyük sarkazmı elә bu deyilmi?

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
30

Bizim tәrәflәrin gözәl bir sözü var ki, dinlә dövlәti bir-birinә qatmazlar - bu fikrә tәkrar geri qayıdacam. Amma әvvәlcә din nәyi deyir vә dövlәt nәdәn danışır - bax, onlardan danışmaq istәrdim sizә. Din deyir ki, insanın alın yazısı nә qәdәrdirsә,