@huseynlicartoon - Fərid Hüseynli

⚫Karikaturist ⚫Animator Twitter: @huseynlicartoon #huseynlicartoon Sponsorluq və iş təklifləri üçün ↪feridhuseyn04@gmail.com
http://www.feridhuseynli.az/
Advertisement
Tarix 21-ci әsr, yer Azәrbaycan. Amerika ilә Rusiyanın, Çinin, Yaponiyanın kosmosa peyk çıxararaq yarışa çıxdığı әsrlәrdә bizlәr cin çıxarırıq. Vә әn gülmәlisi dә, odur ki, bunu belә bacara bilmirik. Olmayan bir şeyi çıxarmaqda belә acizik, bәylәr, biz hara gedirik? Axı biz Mirzә Cәlilin, Sabirin nәvәlәriyik, axı bu xәstәlikdәn sağalmaqçün hәlә bir әsr әvvәldәn yazırdı әdiblәrimiz. Niyә oyanmaq, silkәlәnib özümüzә gәlmәkdә bu qәdәr acizik? Çox xәstәliklәrimiz olacaq, hәlә çox müalicәlәr tapacaq kafir dövlәtlәr, hәlә çox sağalacağıq, amma bu әn әsas xәstәlikdәn nә vaxt qurtulacağıq biz? Bu cahilliyi bir xәstәlik olaraq nә vaxt qәbul edib onun müalicәsi üçün әllәşәcәyik? Arada biriniz o çox vacib olan işlәrinizdәn başınızı qaldırıb bu suallara cavab tapsaz, çox şad olaram. Cininizә qüvvәt, bәylәr, cininizә qüvvәt!

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
131

Tarix 21-ci әsr, yer Azәrbaycan. Amerika ilә Rusiyanın, Çinin, Yaponiyanın kosmosa peyk çıxararaq yarışa çıxdığı әsrlәrdә bizlәr cin çıxarırıq. Vә әn gülmәlisi dә, odur ki, bunu belә bacara bilmirik. Olmayan bir şeyi çıxarmaqda belә acizik, bәylәr, b

İşim gәrәyi Respublikanın  әksәr rayonların - rayon mәrkәzlәri vә kәndlәrin gәzmişәm vә әmin şәkildә deyә bilәrәm ki, Bakının palçığı, seli kimi başqa heç bir yerdә yoxdu. Yәni bizim paytaxtımız nәinki başqa ölkәlәrin şәhәrlәri ilә, heç öz şәhәrlәrimizlә, kәndlәrimizlә yarışa bilmir. Telekanallarımız, mәmurlarımız isә Bakını Parislә, Londonla yarışdırırlar. Әlbәttә ki, yarışdırarlar, çünki onlar yağışlı vaxtlar Xırdalana bir manatlıq qayıqlarla - üzr istәyirәm - taksilәrlә getmiyiblәr. Avtobusda yuxarı tutacaqlardan tutub sallanmağa çalışmayıblar ki, ayaqları avtobusun yerindәki suya batmasın. İçәri doğru sel axan metro keçidlәrindәn üzü-yuxarı pillәkәnlәrlә qalxmayıblar. Hamı bilir ki, bu şәhәrdә Paris romantikasın yaşamaq olmaz, London küçәlәrindә gәzәn taksilәrin eynisi bu küçәlәrdә gәzsәlәr dә, küçәlәr hәminki küçә deyil, Londonda taksilәrin üstü palçıq olmur. Bu şәhәrdәn olsa-olsa Venesiya çıxar, ona görә dә, qәrar vermәk lazımdı - biz kim olmaq, kimә, hara oxşamaq istәyirik? Yoxsa başqa bir sual beynimizi qurcalamağa başlayacaq ki, - bәlkә dә, qurcalayır, - axı biz kimә inana bilәrik? Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
27

İşim gәrәyi Respublikanın әksәr rayonların - rayon mәrkәzlәri vә kәndlәrin gәzmişәm vә әmin şәkildә deyә bilәrәm ki, Bakının palçığı, "seli" kimi başqa heç bir yerdә yoxdu. Yәni bizim paytaxtımız nәinki başqa ölkәlәrin şәhәrlәri ilә, heç öz şәhәrlәr

Hər yer tüstü, hər yer qəlyanxana

Belә bir söz var - kimә görә, nәyә görә? Әrәblәrin cәnnәt-cәhәnnәm anlayışları başqa yerlәrin insanları üçün tamam әksinәdir. Mәsәlәn, әrәbin cәhәnnәmi eskimoslar üçün cәnnәtdir. Odur ki, hәr kәsin hәqiqәti özü üçün daha hәqiqidir. Bәs görәsәn bütün bu hәqiqәtlәrdәn hansı әn hәqiqisidir?

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
113

Hər yer tüstü, hər yer qəlyanxana Belә bir söz var - "kimә görә, nәyә görә?" Әrәblәrin cәnnәt-cәhәnnәm anlayışları başqa yerlәrin insanları üçün tamam әksinәdir. Mәsәlәn, әrәbin cәhәnnәmi eskimoslar üçün cәnnәtdir. Odur ki, hәr kәsin hәqiqәti özü üç

Son dönәmlәr insanlarımızın dәrdlәri o qәdәr mürәkkәblәşib ki, insanlar başlarını qaldırıb vaxtın necә getdiyini anlamırlar belә. Demәk olar ki, artıq hәr küçәyә bankomatlar vә ödәmә terminalları qoyulub vә bunların yan-yana yerlәşdirilmәsi isә hәm gülmәli, hәm dә içlәr acıdan bir mәnzәrә yaradır. Bankomatdan aldığın pulu 10 metr oyandakı ödәmә aparatına öz rzanla daxil etmәk hәm komik, hәm dә dramatik sәhnәdir. Metro desәn, o zatәn hәmişә basa-bas olur, әn әsas da iş çıxışları vaxtında, sanki bu ölkәdә işsiz olmaq bir dәrddirsә, işinin olması başqa dәrddir. Müdir danlağı, lüzumsuz yerә işi tәlәsdirәrәk keyfiyyәti aşağı salmaqlar, layiq olunmayan maaşlar vә bir dә bütün bunların üzәrinә küçәdә hәr addımbaşı qarşına çıxan gizli vә açıq-aşkar dilәnәnlәr vә s... Odur ki, hәtta bir yadplanetli üçün belә, bu torpağa ayaq basmaq elә dә asan iş olmamalıdır. Bizlәr analoqsuzluğumuzla fәxr etmәliyik

Mətn @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
21

Son dönәmlәr insanlarımızın dәrdlәri o qәdәr mürәkkәblәşib ki, insanlar başlarını qaldırıb vaxtın necә getdiyini anlamırlar belә. Demәk olar ki, artıq hәr küçәyә bankomatlar vә ödәmә terminalları qoyulub vә bunların yan-yana yerlәşdirilmәsi isә hәm g

Biz azәrbaycanlıların, öz dilimizcә desәk müsәlmanların heç vaxt öz yolundan sapmayan gözәl bir adәtimiz var - birlik ola bilmәmәk adәti. Mәsәlәn, әgәr bir küçәyә fikir versәniz, evlәrin dam örtüklәrindәn, onların rәngindәn başa düşәcәksiz dediklәrimi, ya divarların hündürlüyündәn... ya da çox da uzağa getmәdәn elә sosial şәbәkәlәri götürәrsәk, hansısa bir paylaşımın altına yazılan rәylәrdәn aydın olacaq dediklәrim. Paylaşım eyni paylaşımdır, paylaşan şәxs eyni şәxsdir, ancaq hәr kәsin qәbul etdiyi mәnanı biz niyәsә qәbul etmәk istәmirik, elә hey çalışırıq nәlәrinsә altından başqa mәnalar çıxaraq. Ancaq müsәlmanların bir olduğu tәk bir yer var, o da ki qәbristanlardır. Bütün mәzarların üzü eyni bir tәrәfә baxır. Buradan hansı mәnanı çıxara bilәrik, yәni bizlәr ancaq ölәndәmi birlik ola bilirik, ya bir olmaqçünmü ölürük? Bәs bunu yaşayan vaxt edә bilsәk necә, sizcә bacara bilәrik?

@symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
132

Biz azәrbaycanlıların, öz dilimizcә desәk "müsәlmanların" heç vaxt öz yolundan sapmayan "gözәl" bir adәtimiz var - birlik ola bilmәmәk adәti. Mәsәlәn, әgәr bir küçәyә fikir versәniz, evlәrin dam örtüklәrindәn, onların rәngindәn başa düşәcәksiz dedikl

Advertisement
Yağış yağanda bakı

Bu arada son şam yeməyi - ni orjinal ölçüdə endirmək istəyənlər story-də qoyduğum linkdən faydalana bilər.

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
39

Yağış yağanda bakı Bu arada "son şam yeməyi" - ni orjinal ölçüdə endirmək istəyənlər story-də qoyduğum linkdən faydalana bilər. #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricatur

Advertisement
Bir dә bütlәşdirdiyimiz mental qanunlarımız var ki, onlardan danışmaq bir cür, danışmamaqsa başqa cür yandırır içimizi. Sanki bizlәr dә mәcburuq açıq pәncәrә qala-qala özümüzü tәkrar-tәkrar şüşәyә çırpıb incitmәyә - keçmişimiz kimi... Atalar sözlәrimiz, mәsәllәrimiz, tәrbiyә götürdüyümüz nağıllar... hәlә dә Zәrdabi olmağa çalışan şairlәrimiz, repressiyadan çıxa bilmәyәn media, ömrünü qız tutmaq yolunda hәba edәn Mәcnunlarımız... İnsanı yandıran әsas şey isә odur ki, bizә doğru yolu göstәrmәk istәyindә olan mental heykәllәrdәn soruşmaq olmur ki, siz bütün bu әxlaq qanunların hansı tarixә әsaslanıb yaratmısız? Torpaq anadır deyib, ikiyüz neçә min kvadrat kilometr әrazidәn heç 86.6 min kvadrat kilometr də saxlaya bilmәdiyiniz o tarixdәnmi? (c) @symr_rc

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
63

Bir dә bütlәşdirdiyimiz mental qanunlarımız var ki, onlardan danışmaq bir cür, danışmamaqsa başqa cür yandırır içimizi. Sanki bizlәr dә mәcburuq açıq pәncәrә qala-qala özümüzü tәkrar-tәkrar şüşәyә çırpıb incitmәyә - keçmişimiz kimi... Atalar sözlәrim

Sonuncu şam yeməyi

Kimləri tanıdız?

Sola sürüşdürün
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
#sonakşamyemeği #sonuncuşamyeməyi
Fərid Hüseynli - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
182

"Sonuncu şam yeməyi" Kimləri tanıdız? Sola sürüşdürün #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaijan #baku #fəridhüseynli #türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #mizah #illustration #sonakşamyemeği #sonuncuşamyeməyi

Comments

@magarramli.13 deməy olarki hamsını

@jafarova_90 Elinize fikrinize sağlıq super iş yaratmısız.Uğurlar