അവർ വരും ചോര കൊണ്ടെഴുതിയ ധീരതയുടെ ആരും കേൾക്കാത്ത ചരിത്ര കഥ പറയാൻ.. പകയുടെ, പോരാട്ടത്തിന്‍റെ മാമാങ്കക്കഥ പറയാൻ.. M A M A N G A M #mamangamfirstlookposter #mammootty #venukunnappilly #kavyafilms #mpadmakumar #manojpillai #achuthan #prachitehlan #unnimukundan #anusithara #sidhique #sudevnair #tarunarora #kaniha #sureshkrishna #manikkuttan #manikandan #iniya #shankarramakrishnan #mjayachandran #kamalakannan #shyamkaushal #sanchitbalharaankitbalhara