സ്കൂൾ തുറന്നാൽ കുറച്ചു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും 😆😆😆😆👌 #funnymemes ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Follow Us- @violetmedia4u ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ posted contents belong to the respective owners #nikhila #manjimamohan #nikhilavimal #ramyanambeesan #anupama #keerthysuresh #mohanlal #nivinpauly #dulquersalmaan #mollywood #nivethathomas #karthikamuralidharan #niranjanaanoop #aiswaryalakshmi #aparnabalamurali #shaalinzoya #varalaxmisarathkumar #nandhanavarma #rebamonicajohn #nithyamenon #anikhasurendran #prayagamartin #anusithara #estheranil #honeyrose #saniyaayyappan #pearlymaaney #impmoviemedia #rajishavijayan