എന്താ അത്. തമ്പുരാനറിയാം 😂. #manjimamohan #nikhilavimal #ramyanambeesan #anupama #keerthysuresh #mohanlal #nivinpauly #dulquersalmaan #mollywood #nivethathomas #karthikamuralidharan #niranjanaanoop #aiswaryalakshmi #aparnabalamurali #shaalinzoya #varalaxmisarathkumar #nandhanavarma #rebamonicajohn #nithyamenon #anikhasurendran #prayagamartin #anusithara #estheranil #honeyrose #saniyaayyappan #pearlymaaney #rajishavijayan #priyaprakashvarrier

Kochi, India