#huseynlicartoon
Advertisement
Bu karikaturada eyni anda iki böyük problem öz әksini tapıb:
1. Özünü vor zakon kimi tәqdim edәn bir çox insanın halı vә acizliyi;
2. Azәrbaycan polisinin bekarçılığı. Biz qәribә millәtik cümlәsiylә başlamayım deyә, әvvәla yuxarıdakı sadalananları qeyd etdim, çünki yazılara bu cümlәlәrlә başlamaqdan mәn artıq çox bezmişәm, amma biz bu qәdәr qәribә olmaqdan bezmәmişik, özümüzdәn dә qәtiyyәn iyrәnmәk kimi bir fikrimiz yoxdur. 
Qanuni oğru nә demәkdir - bunu mәnә kimsә tam olaraq izah edә bilәrmi? Bir şәxsin ki, adında oğru sözü var, ona necә hörmәt edib baş üstünә ucaltmaq olar? Varlılardan alıb kasıblara paylayırmışlar, puah, guya düz edirlәr ki? Kim, hansı haqqla bunu edir? Üstәlik, bu necә kasıblara paylamaqdır ki, әn sonda, әn çox varlanan elә özlәri olurlar? Qәribә millәtik vә biz demoqoqa (haqqını müdafiә edәnә) pis baxdığımız kimi, oğruya da yaxşı baxaraq onsuz da çoxdan belә olduğumuzu sübuta yetirmişik. O qәdәr belә insanlara qibtә etmişik ki, nәticәdә bütün peşә sahiblәri dә onsuz da yaxşı olanlar bu ölkәdә dәyәr görmürlәr, elә isә qoy mәn dә yaxşı olmayım deyirlәr, polislәr dә hәmçinin.
Özünü belәlәrinә özәndirәnlәrә, belәlәrini şәxsәn tanıdıqlarına görә vә belәlәrinin varlıqları ilә fәxr edәnlәrәdir sözüm, deyirәm arada cüzi dә olsa düşünürsüzmü axırımızı görәsәn?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
2

Bu karikaturada eyni anda iki böyük problem öz әksini tapıb: 1. Özünü vor zakon kimi tәqdim edәn bir çox insanın halı vә acizliyi; 2. Azәrbaycan polisinin bekarçılığı. "Biz qәribә millәtik" cümlәsiylә başlamayım deyә, әvvәla yuxarıdakı sadalananları

Comments

@arzumahirqizi Tek kelimeyle "Ehsen👏"

@murad_fataliyev_ Vir murad he 😂😂@symr_rc bunu bir qiraqi yazdim

Molla Nәsrәddin özünün zarafatcıl, hazırcavab xarakteri ilә yaşadığı dövrdә ad qazanmış, daha sonra uydurulan bütün hazırcavablıqla bağlı, gülmәli vә ya zәvzәk hekayәlәr adı ilә birgә nәql edilmişdir.. Bir çox hekayәlәrdә o, hәr kәsin düşüncәsinә әks düşüncәlәr sәrgilәyәn biri olaraq tәqdim olunur. Hәtta rәvayәtlәrdәn birindә nәql edilir ki, onun guya doğuşu da bütün normal doğuşların әksinә-tәrs olmuşdur. Sözümü gәtirmәk istәyirәm dövrümüzün Molla Nәsrәddinlәrinә...
O kәslәrә ki, hәr şeyin әksini düşünmәyә çalışan, guya biliyindәn dolayı özünü mövcud cәmiyyәtә vә onun düşüncәlәrinә aid hiss etmәdiyini deyәn insanlara. Bu sözlәrin sonunda bir hәqiqәt varsa, nә әla, şәrt deyil ki, әgәr bir şeyi çoxluq deyir vә düşünürsә, o hәqiqәt olsun. Ancaq bәzilәri var ki, sırf fәrqlәnmәk adına, populistik düşüncәlәrin әksinә gedәrәk, guya ki, özünün çox ağıllı olduğunu göstәrmәyә çalışır. 
Bәzi mövzular var ki, onlarda birlik nümayiş etdirmәk ağılsızlıq sayıla bilәr, mәsәlәn, hamı tәhsil almırsa, mәn dә birlik nümayiş etdirib tәhsil almayacam. Yox, çalış sәn hamıdan o mövzularda fәrqlәn. Amma bәzi mövzular da var ki, onlarda birlik nümayiş etdirmәk lazımdır. Mәsәlәn, ermәnilәri hamının düşmәn saydığı bir ölkәdә, mәn humanistәm, ermәni dә insandır düşüncәsi kimi düşüncәlәr. Problem ondadır ki, biz bir çoxumuz nә zaman birlik nümayiş etdirmәli, nә zaman birlikdәn ayrılmalı olduğumuzu bilmirik. Obyektiv deyilik. Bir iqtidar yandaşı insanın müxalifәtin hәr çıxışını pislәyib, dövlәtin hәr addımını yaltaqcasına alqışlaşaması, ya da müxalif düşüncәli birinin dövlәt nә edirsә etsin, pislәyib, müxalifәt nә edirsә etsin, tәriflәmәsi kimi... bir çoxumuz belәyik. Sadәcә düzü düz, sәhvi sәhv kimi görmәyi bacarmırıq. Mәn o lәtifәlәrdәn 
Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
14

Molla Nәsrәddin özünün zarafatcıl, hazırcavab xarakteri ilә yaşadığı dövrdә ad qazanmış, daha sonra uydurulan bütün hazırcavablıqla bağlı, gülmәli vә ya zәvzәk hekayәlәr adı ilә birgә nәql edilmişdir.. Bir çox hekayәlәrdә o, hәr kәsin düşüncәsinә әks

Comments

@aygun_aygun_88 😂😂😂her wey bir yana men hekimin oturuwundan baw acmadim.

@madam_ju_ju 😂

Keçәnlәrin birindә çox böyük bir sәhv edib yolumu 20 yanvardan saldım. Niyә bunu çox böyük bir sәhv kimi qәlәmә verdiyimi bir çoxunuz artıq başa düşdünüz. Demәli, torpağım Quba-Xaçmaz tәrәfәdir yolum. Amma taksistin biri elә sәylә mәni Bilәsuvara getmәyә dәvәt edirdi ki, inanın ki, rayona getmәsәydim, mütlәq ki, yolumu Bilәsuvara salacaqdım. Doğrudur, rәylәrinizdәn görürük ki, az-çox sevirsiz bizi, amma bu qәdәr sevildiyimizi bilmirdim vallah. Özümü çox özәl hiss etdim hәmin vaxt. 
Şәkildә gördüyünüz mәnzәrә realdır, Fәridlә mәn yolla gedәrkәn görmüşdük vә Fәrid bunu sәhnәlәşdirmәk qәrarına gәlmişdi. 
Bilirәm, hamı çölә çörәk dalınca çıxır. Mәqsәdi bunu tәmiz yolla etmәk olan hәr kәsi öpüb bağrıma basıram, dilәnmәsinlәr, әsas odur, amma...
Amma çörәyә bu qәdәr hörmәt edib, onu almaqçün qazanılan pula bu qәdәr şәrәfsiz yanaşmanı gördükcә, ürәyi üzülür adamın. Bunun mәdәni, etik tәrәfini bir qırağa qoyduq, çünki mәlum mәsәlәdir ki, millәtimizin böyük kәsiminin әn son gözlәdiyi mәqam budur. Axı yaxında Mәrkәzi Respublika Klinik Xәstәxanası var, orada nә qәdәr xәstә yatır vә nә qәdәrinin sakitçiliyә ehtiyacı var, bunu axı xәstәyaxını olan hamı yaxşı bilir. Hәlә, vallah, şәrәfim, vicdanım haqqı 1 nәfәr qalıb, minirsәn tәrpәnirik deyәn taksistin maşınına minәndә görürsәn e, qalan yox, olan 1 nәfәr elә sәn özün imişsәn, bax onda taksistin sonuncu söyülәn yeri onun elә bayaq üstünә and içdiyi şәrәfi, vicdanı olur.
Çörәyә çıxmaq lazımdır, buna görә әn cılız bir işdә çalışmaq belә ayıb deyil, alın tәri ilә qazanılan hәr çörәk pulu o qәdәr әzizdir ki... amma mәncә, çörәk pulunu qazanmağın bir әdәbi-әrkanı olmalıdır.

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
6

Keçәnlәrin birindә çox böyük bir sәhv edib yolumu 20 yanvardan saldım. Niyә bunu çox böyük bir sәhv kimi qәlәmә verdiyimi bir çoxunuz artıq başa düşdünüz. Demәli, torpağım Quba-Xaçmaz tәrәfәdir yolum. Amma taksistin biri elә sәylә mәni Bilәsuvara get

Comments

@symr_rc @ayla_azimzadeh 😃 Allah kömәk olsun hamımıza 🙌

@symr_rc @ltfyy.rc 🙌🙌🙌

Keçәnlәrin birindә çox böyük bir sәhv edib yolumu 20 yanvardan saldım. Niyә bunu çox böyük bir sәhv kimi qәlәmә verdiyimi bir çoxunuz artıq başa düşdünüz. Demәli, torpağım Quba-Xaçmaz tәrәfәdir yolum. Amma taksistin biri elә sәylә mәni Bilәsuvara getmәyә dәvәt edirdi ki, inanın ki, rayona getmәsәydim, mütlәq ki, yolumu Bilәsuvara salacaqdım. Doğrudur, rәylәrinizdәn görürük ki, az-çox sevirsiz bizi, amma bu qәdәr sevildiyimizi bilmirdim vallah. Özümü çox özәl hiss etdim hәmin vaxt. 
Şәkildә gördüyünüz mәnzәrә realdır, Fәridlә mәn yolla gedәrkәn görmüşdük vә Fәrid bunu sәhnәlәşdirmәk qәrarına gәlmişdi. 
Bilirәm, hamı çölә çörәk dalınca çıxır. Mәqsәdi bunu tәmiz yolla etmәk olan hәr kәsi öpüb bağrıma basıram, dilәnmәsinlәr, әsas odur, amma...
Amma çörәyә bu qәdәr hörmәt edib, onu almaqçün qazanılan pula bu qәdәr şәrәfsiz yanaşmanı gördükcә, ürәyi üzülür adamın. Bunun mәdәni, etik tәrәfini bir qırağa qoyduq, çünki mәlum mәsәlәdir ki, millәtimizin böyük kәsiminin әn son gözlәdiyi mәqam budur. Axı yaxında Mәrkәzi Respublika Klinik Xәstәxanası var, orada nә qәdәr xәstә yatır vә nә qәdәrinin sakitçiliyә ehtiyacı var, bunu axı xәstәyaxını olan hamı yaxşı bilir. Hәlә, vallah, şәrәfim, vicdanım haqqı 1 nәfәr qalıb, minirsәn tәrpәnirik deyәn taksistin maşınına minәndә görürsәn e, qalan yox, olan 1 nәfәr elә sәn özün imişsәn, bax onda taksistin sonuncu söyülәn yeri onun elә bayaq üstünә and içdiyi şәrәfi, vicdanı olur.
Çörәyә çıxmaq lazımdır, buna görә әn cılız bir işdә çalışmaq belә ayıb deyil, alın tәri ilә qazanılan hәr çörәk pulu o qәdәr әzizdir ki... amma mәncә, çörәk pulunu qazanmağın bir әdәbi-әrkanı olmalıdır.

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
19

Keçәnlәrin birindә çox böyük bir sәhv edib yolumu 20 yanvardan saldım. Niyә bunu çox böyük bir sәhv kimi qәlәmә verdiyimi bir çoxunuz artıq başa düşdünüz. Demәli, torpağım Quba-Xaçmaz tәrәfәdir yolum. Amma taksistin biri elә sәylә mәni Bilәsuvara get

Comments

@selbi.sh Bilesuvar gömrüyune ozu de 😁 @huseynlicartoon

@404_nott_founddddddd Təxminən 3 ay öncə həmin yerdən sumqayıta gəlmək üçün marşruta minəcəkdim, amma bir anda özümü bir taksidə 1 saata yaxın oturmuş gördüm. Sizcə niyə? 😊 təbii ki *su* deyib ardını davam etdirməyə imkan tapmamış taksi şoferi məni dartışdırıb taksiyə atdı, *sum* *sum* edə edə qaldım ətağa. 50 qəpiklik yolu, iki arıq xalanın arasında hamburger pendiri komi hiss edə edə 2 manata gəldim😏

Dәyәrli izlәyicilәr, qarşınızda top 5 hәrәkәtli karikaturalar videomuzdur. Sizlәrin o qәdәr çox sifarişlәri olur ki, filan mövzudan da çәkin vә yazın, biz dә әlimizdәn gәldiyincә sizә xidmәt göstәrmәyә çalışır vә әvәzindә sizdәn sadәcә bir şeyi istәyirik, bizi tәbliğ edin. Edin ki, sizin hәr birinizin sәsi әvvәlcә bizim sәsimiz, sonra bütün Azәrbaycanın sәsi olsun. 
Dәstәk olmağa Youtube kanalına abunә olmaqla başlaya bilәrsiniz, mәsәlәn. Çünki, bundan belә bütün animasiya vә hәrәkәtli karikatura işlәri әvvәlcә Youtube kanalımızda paylaşılacaq. Oradakı reaksiyadan asılı olaraq videoları instagramda da bәlkә paylaşacağıq, bәlkә yox. Odur ki, youtube'dakı aktivlik gözlәnilәndәn aşağı olarsa, siz dәyәrli izlәyicilәr onu instagram sәhifәmizdә görә vә şәrhini oxuya bilmәyәcәksiniz. Әdalәtli razılaşmadır fikrimcә. 
Maaşınız azdı, dolana bilmirsiniz, ictimai problemlәr sizi cana yığıb, sabah qaranlıq görünür sizinçün. Biz dә sizin dәrdinizi sәslәndirmәyә çalışırıq.
Odur ki, dәstәyinizi әsirgәmәmәyinizi sizdәn sizin dostunuz, sizin cәbhәnizdәn vuruşan әsgәriniz, sizin xәtrinizi çox istәyәn yaxınlarınız olaraq xahiş edirik!
Youtube: Huseynlicartoon
Möhtәşәm layihәlәrlә youtube üzәrindәn qarşınızda olacağıq! Linkimiz bio'da, sizi orada gözlәyәcәyik 

Animasiya'lar @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
1

Dәyәrli izlәyicilәr, qarşınızda "top 5 hәrәkәtli karikaturalar" videomuzdur. Sizlәrin o qәdәr çox sifarişlәri olur ki, filan mövzudan da çәkin vә yazın, biz dә әlimizdәn gәldiyincә sizә xidmәt göstәrmәyә çalışır vә әvәzindә sizdәn sadәcә bir şeyi ist

Comments

@shahnaz_huseynli Uğurlar👍

Dәyәrli izlәyicilәr, qarşınızda top 5 hәrәkәtli karikaturalar videomuzdur. Sizlәrin o qәdәr çox sifarişlәri olur ki, filan mövzudan da çәkin vә yazın, biz dә әlimizdәn gәldiyincә sizә xidmәt göstәrmәyә çalışır vә әvәzindә sizdәn sadәcә bir şeyi istәyirik, bizi tәbliğ edin. Edin ki, sizin hәr birinizin sәsi әvvәlcә bizim sәsimiz, sonra bütün Azәrbaycanın sәsi olsun. 
Dәstәk olmağa Youtube kanalına abunә olmaqla başlaya bilәrsiniz, mәsәlәn. Çünki, bundan belә bütün animasiya vә hәrәkәtli karikatura işlәri әvvәlcә Youtube kanalımızda paylaşılacaq. Oradakı reaksiyadan asılı olaraq videoları instagramda da bәlkә paylaşacağıq, bәlkә yox. Odur ki, youtube'dakı aktivlik gözlәnilәndәn aşağı olarsa, siz dәyәrli izlәyicilәr onu instagram sәhifәmizdә görә vә şәrhini oxuya bilmәyәcәksiniz. Әdalәtli razılaşmadır fikrimcә. 
Maaşınız azdı, dolana bilmirsiniz, ictimai problemlәr sizi cana yığıb, sabah qaranlıq görünür sizinçün. Biz dә sizin dәrdinizi sәslәndirmәyә çalışırıq.
Odur ki, dәstәyinizi әsirgәmәmәyinizi sizdәn sizin dostunuz, sizin cәbhәnizdәn vuruşan әsgәriniz, sizin xәtrinizi çox istәyәn yaxınlarınız olaraq xahiş edirik!
Youtube: Huseynlicartoon
Möhtәşәm layihәlәrlә youtube üzәrindәn qarşınızda olacağıq! Linkimiz bio'da, sizi orada gözlәyәcәyik 

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
12

Dәyәrli izlәyicilәr, qarşınızda "top 5 hәrәkәtli karikaturalar" videomuzdur. Sizlәrin o qәdәr çox sifarişlәri olur ki, filan mövzudan da çәkin vә yazın, biz dә әlimizdәn gәldiyincә sizә xidmәt göstәrmәyә çalışır vә әvәzindә sizdәn sadәcә bir şeyi ist

Comments

@hesimovhuseyn163 Ż

@nails_by_aygun 😂😂

Advertisement
Hәmişә ictimai nәqliyyatlarla bağlı problemlәrdә sәrnişinlәrin üzәrinә yüklәndiyimizin fәrqinә vardım, o problemlәr heç, varlar vә belә görünür ki, hәlә uzun müddәt dә qalacaqlar. Bәs avtobus sürücülәri vә sәrnişindaşıma şirkәtlәrinә nә demәli? Nә benzinin, nә dizelin qiymәtinin artmadığı bir zamanda gediş haqqını qaldıran tarif şurası bunu sәrnişindaşıma şirkәtlәrinin әhaliyә daha yüksәk xidmәt göstәrәcәyi sәbәbilә açıqladı. Lakin, görünәn mәnzәrә odur ki, bu sadәcә vә sadәcә yenә sadә әhalinin cibinә girmәyin bir yolu idi vә çox da yaxşı bacardılar. Yenә hәminki baraxlo (it bağlasan durmayacaq) avtobuslar, hәmin o sürücü vәsiqәsi olmayan vә ya buna yetmәyәn hәmin o sürücülәr. Dәyişәn nә oldu? Cavab: heç nә.
Dәyәrli izlәyicilәr, bәs siz bu haqda nә düşünürsünüz? Bәlkә, mәn yanlışam, hә?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
3

Hәmişә ictimai nәqliyyatlarla bağlı problemlәrdә sәrnişinlәrin üzәrinә yüklәndiyimizin fәrqinә vardım, o problemlәr heç, varlar vә belә görünür ki, hәlә uzun müddәt dә qalacaqlar. Bәs avtobus sürücülәri vә sәrnişindaşıma şirkәtlәrinә nә demәli? Nә be

Comments

@nigarsettarzade Elədir ki var. Bütün bunlar sadəcə əhalinin qara camaatın cibinə girmək idi bunu da çox gözəl bacardılar. Camaat nə etsin yaxşı cavanlar deyək piyada getsin bəs yaşlılar? Hərhalda piyada gedişi üçün də müəyyən kilometr var ki hərkəs o kilometri özü təyin edir. Real götürsək indiki cavanlar içi mən qarışıq yaşlılarımızın enerjisi bizdən 10 dəfə artıqdır. Allah canlarını sağ eləsin. İkinci məsələ bu canları yanmışlar 1 marşruta 30 qəp verir ünvana çatmır axı. Vətəndaş bir yerdən başqa yerə getməyə 2-3 nəqliyyat vasitəsi dəyişməlidi. Əvvəl bus kartına 1 manat yükləyib 5 dəfə gedirdisə indi mak 3 gediş o da ən yaxşı halda

@shahnaz_huseynli Təəsüf ki, yanlış deyilsiniz..

Hәmişә ictimai nәqliyyatlarla bağlı problemlәrdә sәrnişinlәrin üzәrinә yüklәndiyimizin fәrqinә vardım, o problemlәr heç, varlar vә belә görünür ki, hәlә uzun müddәt dә qalacaqlar. Bәs avtobus sürücülәri vә sәrnişindaşıma şirkәtlәrinә nә demәli? Nә benzinin, nә dizelin qiymәtinin artmadığı bir zamanda gediş haqqını qaldıran tarif şurası bunu sәrnişindaşıma şirkәtlәrinin әhaliyә daha yüksәk xidmәt göstәrәcәyi sәbәbilә açıqladı. Lakin, görünәn mәnzәrә odur ki, bu sadәcә vә sadәcә yenә sadә әhalinin cibinә girmәyin bir yolu idi vә çox da yaxşı bacardılar. Yenә hәminki baraxlo (it bağlasan durmayacaq) avtobuslar, hәmin o sürücü vәsiqәsi olmayan vә ya buna yetmәyәn hәmin o sürücülәr. Dәyişәn nә oldu? Cavab: heç nә.
Dәyәrli izlәyicilәr, bәs siz bu haqda nә düşünürsünüz? Bәlkә, mәn yanlışam, hә?

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
3

Hәmişә ictimai nәqliyyatlarla bağlı problemlәrdә sәrnişinlәrin üzәrinә yüklәndiyimizin fәrqinә vardım, o problemlәr heç, varlar vә belә görünür ki, hәlә uzun müddәt dә qalacaqlar. Bәs avtobus sürücülәri vә sәrnişindaşıma şirkәtlәrinә nә demәli? Nә be

Comments

@yusifzade_94 Cox haqlısız verilen her yeni qerar xalqdan bashqa her kesin menafeyi üzerine verilir

@elcin_5487 En azinnan metrolarada deyiwiklik etsinler beli qiymeti qaldirdilar sebebi ise gosterdiler xidmet keyfiyyeti artacaq dediler yay gelir metrolarda kohne hamam kohne tas.yene serniwin coxlugu elave qatar yoxdu xette,isti metro basabas.teleb etmeliyik haqqimizi

Advertisement
Gәlinin qır-qızılı, cer-cehizi, hәr iki tәrәfin bir-biriylә vә bütün Azәrbaycanla yarışa çıxmış iddialı toy mәclisi, ifrat israfa qaçmış menyu, özü dә, bütün yeyilәcәklәrin cәmi iki gün sonra Xәzәrin qara sularına qarışacağını bilә-bilә, yenә bir-birlәri ilә yarışa çıxmış çox rәqәmli konvertlәr... yaxşı bәs, yeni qurulmuş Azәrbaycan ailәsinin xoşbәxtliyi bu sadalananların harasındadır? Bütün bunlar xoşbәxtlik gәtirirmi, ya o da iki gün sonra Xәzәrin qara sularına qarışır? Boşanmaların çoxillik şkalası onu göstәrir ki, yox, bunlar xoşbәxtlik gәtirmir, hәtta deyәrdim ki, bәdbәxtlik gәtirir. Bütün bu dәbdәbәnin arxasında durmuş kredit faciәsi çox yeni qurulmuş ailәnin dağılmasına gәtirib çıxarır. Sanki, Azәrbaycanda qurulan hәr ailә hәyata 1-0 geridәn başlayır. Bu hesabı bәrabәrlәşdirmәk bir-iki il alır ki, növbәti qolu bişey-mişey var faciәsi vurur vә yenә 1-0 geridәsәn. Tam hesabı bәrabәrlәşdirәcәyin vaxt, növbәti qolu mәktәb, sonra uşaqları yerbәyer etmәk, onları 1-0 geridәn başladacaq növbәti toy faciәsi... ancaq soyuq bәdәnin torpağa dәydiyi gün anlayacaqsan ki, bu hәyat sәni 7-5 uddu, sәnin yas mәclisin övladına da növbәti qolu vuracaq bu arada. 
Gözәl insan, çoxmu sevirsәn dәbdәbәni, elә isә get gәz, dünyanı, ölkәni gör, yeni insanlar tanı, yeni dostluqlar qur, 5-10 kitab al at evә, ingilis dili kursuna get, proqramları öyrәn, yaradıcılıqla mәşğul ol, siyasәtә baş qoş, sev, sevil... qoy kәnardan baxanlar toyuna yox, xoşbәxtliyinin dәbdәbәsinә hәsәd aparsın. Yoxsa ki, borc qaytarmaqçün o qızılları bir gün lombarda qoyacaqsansa, sәn fәrqindә deyilsәn amma, hәyatından oğurlanan hәr dәqiqә dә Xәzәrin qara sularını biraz-biraz qaraldır

Karikatura @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
7

Gәlinin qır-qızılı, cer-cehizi, hәr iki tәrәfin bir-biriylә vә bütün Azәrbaycanla yarışa çıxmış iddialı toy mәclisi, ifrat israfa qaçmış menyu, özü dә, bütün yeyilәcәklәrin cәmi iki gün sonra Xәzәrin qara sularına qarışacağını bilә-bilә, yenә bir-bir

Comments

@dr.logman.mma 👏

@baharxelill 👏🏻👏🏻👏🏻

Gәlinin qır-qızılı, cer-cehizi, hәr iki tәrәfin bir-biriylә vә bütün Azәrbaycanla yarışa çıxmış iddialı toy mәclisi, ifrat israfa qaçmış menyu, özü dә, bütün yeyilәcәklәrin cәmi iki gün sonra Xәzәrin qara sularına qarışacağını bilә-bilә, yenә bir-birlәri ilә yarışa çıxmış çox rәqәmli konvertlәr... yaxşı bәs, yeni qurulmuş Azәrbaycan ailәsinin xoşbәxtliyi bu sadalananların harasındadır? Bütün bunlar xoşbәxtlik gәtirirmi, ya o da iki gün sonra Xәzәrin qara sularına qarışır? Boşanmaların çoxillik şkalası onu göstәrir ki, yox, bunlar xoşbәxtlik gәtirmir, hәtta deyәrdim ki, bәdbәxtlik gәtirir. Bütün bu dәbdәbәnin arxasında durmuş kredit faciәsi çox yeni qurulmuş ailәnin dağılmasına gәtirib çıxarır. Sanki, Azәrbaycanda qurulan hәr ailә hәyata 1-0 geridәn başlayır. Bu hesabı bәrabәrlәşdirmәk bir-iki il alır ki, növbәti qolu bişey-mişey var faciәsi vurur vә yenә 1-0 geridәsәn. Tam hesabı bәrabәrlәşdirәcәyin vaxt, növbәti qolu mәktәb, sonra uşaqları yerbәyer etmәk, onları 1-0 geridәn başladacaq növbәti toy faciәsi... ancaq soyuq bәdәnin torpağa dәydiyi gün anlayacaqsan ki, bu hәyat sәni 7-5 uddu, sәnin yas mәclisin övladına da növbәti qolu vuracaq bu arada. 
Gözәl insan, çoxmu sevirsәn dәbdәbәni, elә isә get gәz, dünyanı, ölkәni gör, yeni insanlar tanı, yeni dostluqlar qur, 5-10 kitab al at evә, ingilis dili kursuna get, proqramları öyrәn, yaradıcılıqla mәşğul ol, siyasәtә baş qoş, sev, sevil... qoy kәnardan baxanlar toyuna yox, xoşbәxtliyinin dәbdәbәsinә hәsәd aparsın. Yoxsa ki, borc qaytarmaqçün o qızılları bir gün lombarda qoyacaqsansa, sәn fәrqindә deyilsәn amma, hәyatından oğurlanan hәr dәqiqә dә Xәzәrin qara sularını biraz-biraz qaraldır

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
19

Gәlinin qır-qızılı, cer-cehizi, hәr iki tәrәfin bir-biriylә vә bütün Azәrbaycanla yarışa çıxmış iddialı toy mәclisi, ifrat israfa qaçmış menyu, özü dә, bütün yeyilәcәklәrin cәmi iki gün sonra Xәzәrin qara sularına qarışacağını bilә-bilә, yenә bir-bir

Comments

@profilsatisi 🇦🇿

Әhalinin rifah halını nәzәrә alarsaq, Azәrbaycan dövlәtini Avropanın hansısa nüfuzlu şәhәri ilә belә müqayisә edә bilmәrik. Ancaq mәmurların, şirkәt sahiblәrinin davranışlarını nәzәrә alanda deyә bilәrik ki, Avropanın әn nüfuzlu dövlәtlәrinin prezidentlәrini ölkәmizin hәtta icra hakimlәri ilә yarışdıra bilmәrik. Qutunun içindә qutu effektidi sanki. 
Bu ölkәdә insanların sadәlik, xalqı düşünmәk anlayışı yumşaq yerlәri kreslo rahatlığını görәnә kimidir sanki. Kimәsә balaca bir vәzifә, lap elә hansısa önәmsiz bir rayonda icranın önәmsiz bir şöbәsinin önәmsiz bir müdir müavini vermәyinә bәnddir elә bil. Elә bil insanlarda deyil, kreslolarda nәsә problem var. Ora oturan әvvәlkindәn daha bәtәr, daha qaniçәn olur. Onlar kreslonu deyil, kreslo onları dәyişir. Dünәnә kimi xalq belә gәldi, rifah belә getdi deyәnlәr gözlәrinә hәqiqәt işıqlarını sındırıb yumşaldan eynәk taxdılar ki, bitdi dә hәr şey. Bizim millәtdәn yaxşı dolananı yoxdu-yoxdu yerüzündә eyforiyası. 
O qәdәr şeylәr edirlәr ki, işçinin haqqı mәsәlәsi lap axırıncı mәsәlә olur etdiklәrinin qabağında. Kisәlәri yaşıllıqla dolu olub xalqa dәmir-dümür paylayanlardan biri olur. 
Deyirәm, heç bir şey yox e, bircә ay, heç olmasa yetimi-yesiri anlamalı olduğumuz bu mübarәk Ramazan ayında öz maaşlarına dolanalar. Düzdü, onların maaşları yüzlük mәrtәbәsindә deyil, minlik mәrtәbәlәrindә dolaşır, amma nәysә dә, öz halal maaşları ilә bircә ay dolanalar. Demirәm 300-500 alan yesirin halını anlayalar, amma heç olmasa halal çörәk necә olurdu, onu xatırlayalar, bәlkә yaşıllığın әtrinә qalib gәldi halal çörәyin buğda vә alın tәri qoxan әtri

Mәtn @symr_rc
Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
32

Әhalinin rifah halını nәzәrә alarsaq, Azәrbaycan dövlәtini Avropanın hansısa nüfuzlu şәhәri ilә belә müqayisә edә bilmәrik. Ancaq mәmurların, şirkәt sahiblәrinin davranışlarını nәzәrә alanda deyә bilәrik ki, Avropanın әn nüfuzlu dövlәtlәrinin prezide

Comments

@melissa.rossi.7946281 Haqverdi müəllimə xeyri yoxdue bu ay da qanımızı içəcək

@chatqatar.4049 ✌✌✌ . "Whatsapp" mesajları??? 🤓🤓🤓 . Gündəlik məsajları oxu, əylən🎭🎭🎭

Әhalinin rifah halını nәzәrә alarsaq, Azәrbaycan dövlәtini Avropanın hansısa nüfuzlu şәhәri ilә belә müqayisә edә bilmәrik. Ancaq mәmurların, şirkәt sahiblәrinin davranışlarını nәzәrә alanda deyә bilәrik ki, Avropanın әn nüfuzlu dövlәtlәrinin prezidentlәrini ölkәmizin hәtta icra hakimlәri ilә yarışdıra bilmәrik. Qutunun içindә qutu effektidi sanki. 
Bu ölkәdә insanların sadәlik, xalqı düşünmәk anlayışı yumşaq yerlәri kreslo rahatlığını görәnә kimidir sanki. Kimәsә balaca bir vәzifә, lap elә hansısa önәmsiz bir rayonda icranın önәmsiz bir şöbәsinin önәmsiz bir müdir müavini vermәyinә bәnddir elә bil. Elә bil insanlarda deyil, kreslolarda nәsә problem var. Ora oturan әvvәlkindәn daha bәtәr, daha qaniçәn olur. Onlar kreslonu deyil, kreslo onları dәyişir. Dünәnә kimi xalq belә gәldi, rifah belә getdi deyәnlәr gözlәrinә hәqiqәt işıqlarını sındırıb yumşaldan eynәk taxdılar ki, bitdi dә hәr şey. Bizim millәtdәn yaxşı dolananı yoxdu-yoxdu yerüzündә eyforiyası. 
O qәdәr şeylәr edirlәr ki, işçinin haqqı mәsәlәsi lap axırıncı mәsәlә olur etdiklәrinin qabağında. Kisәlәri yaşıllıqla dolu olub xalqa dәmir-dümür paylayanlardan biri olur. 
Deyirәm, heç bir şey yox e, bircә ay, heç olmasa yetimi-yesiri anlamalı olduğumuz bu mübarәk Ramazan ayında öz maaşlarına dolanalar. Düzdü, onların maaşları yüzlük mәrtәbәsindә deyil, minlik mәrtәbәlәrindә dolaşır, amma nәysә dә, öz halal maaşları ilә bircә ay dolanalar. Demirәm 300-500 alan yesirin halını anlayalar, amma heç olmasa halal çörәk necә olurdu, onu xatırlayalar, bәlkә yaşıllığın әtrinә qalib gәldi halal çörәyin buğda vә alın tәri qoxan әtri

Mәtn @symr_rc
Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
3

Әhalinin rifah halını nәzәrә alarsaq, Azәrbaycan dövlәtini Avropanın hansısa nüfuzlu şәhәri ilә belә müqayisә edә bilmәrik. Ancaq mәmurların, şirkәt sahiblәrinin davranışlarını nәzәrә alanda deyә bilәrik ki, Avropanın әn nüfuzlu dövlәtlәrinin prezide

Comments

@khansuvar.guliyev 👍👍👍👍

@khansuvar.guliyev 👏👏👏

Reposted from @huseynlicartoon - Dәyәrli izlәyicilәrimiz, qardaşlarımız, bacılarımız, әmilәrimiz, xalalarımız, balaca dostlarımız, sizdәn ilk dәfәdir ki, özümüzçün, bәli, mәhz özümüzçün, canımız, ciyәrimiz, әziz qardaşımız, hәmişә dalaqsız deyә zarafat etdiyimiz Coşğun İsa oğlu Babullazadә üçün, sağalsın deyә yardım istәyirik. 
Bizim 1, 2, 5, 10, ... manatımız nә edәr deyә düşünmәyin, lütfәn! Bu paylaşımı әn az 30-40 min insan görәcәk, hәr kәsdәn nәyә gücü çatırsa, nәyi bacara bilәrsә yardım etmәyini xahiş edirik, yalvarırıq... Coşğun damarlarındakı varikozdan әziyyәt çәkirdi. Son gün daxili qanaxma vә qanqusma sәbәbilә tәcili olaraq 5 saylı xәstәxanaya yerlәşdirilib, lakin, xәstәxana yetәrsiz olduğunu bildirib, heç bir dövlәt xәstәxanası xәstәnin mәsuliyyәtini öz üzәrinә götürә bilmәyib. Nәticәdә Bona Dea İnternational Hospital'a yerlәşdirilib. Xәstәnin ailәsinin maddi imkanı bu xәstәxananın xәrclәrini ödәmәyә kifayәt etmir. Bizlәrin dә edә bilәcәyi dәstәk bir yerә qәdәr idi vә o da tükәndi tәәssüf ki. Yalnız siz izlәyicilәrә güvәnir, sizdәn mәdәt uma bilirik!
Günlәrdir hәkim yetmәzliyindәn danışmaqlarımızın vә sәhifәlәrә nәzarәtsizliyimizin sәbәbi dә elә mәhz bu idi. Kaş imkan o qәdәr olaydı ki, bu günә kimi necә hiss etmәmişdizsә, yenә dә hiss etmәzdiz bunu amma... biz әn azından cәhd etdik, tale, qismәt deyib susmadıq deyәk deyә, qardaşımızdan keçmәyәk deyә qürurumuzdan keçdik

Kart nömrәsi: 5315 9921 4424 5443(Bank of Baku - Seymur Hәmzәyev)
Ödәmә terminallarından:
Bank ödәnişlәri - Bank of Baku - kart hesabının artırılması: 
Müştәri kodu - 805793
doğum tarixi- 29.06.1994
(Seymur Hәmzәyev)
ödәmә...
Әlavә mәlumat üçün:
Qardaşı Azәr Babullazadә: (050) 273 05 17 vә digәr qardaşları - elә şәxsәn özüm (077) 270 10 20 (Seymur Oruc), hәmçinin, sәhifәmizin direct'i...
Lütfәn...!
Hәmçinin, hәr kәs hәr yerdә paylaşsın, lütfәn!

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration - #regrann
Sebastian Ibrahim Kurgunayev - @potatol0rd Instagram Profile - inst4gram.com
potatol0rd
14

Reposted from @huseynlicartoon - Dәyәrli izlәyicilәrimiz, qardaşlarımız, bacılarımız, әmilәrimiz, xalalarımız, balaca dostlarımız, sizdәn ilk dәfәdir ki, özümüzçün, bәli, mәhz özümüzçün, canımız, ciyәrimiz, әziz qardaşımız, hәmişә "dalaqsız" deyә za

Comments

@alimekazimova @sultaneist chox sag olun! Allah razı olsun.

@alimekazimova @my.liyfe Allah razı olsun

Dәyәrli izlәyicilәrimiz, qardaşlarımız, bacılarımız, әmilәrimiz, xalalarımız, balaca dostlarımız, sizdәn ilk dәfәdir ki, özümüzçün, bәli, mәhz özümüzçün, canımız, ciyәrimiz, әziz qardaşımız, hәmişә dalaqsız deyә zarafat etdiyimiz Coşğun İsa oğlu Babullazadә üçün, sağalsın deyә yardım istәyirik. 
Bizim 1, 2, 5, 10, ... manatımız nә edәr deyә düşünmәyin, lütfәn! Bu paylaşımı әn az 30-40 min insan görәcәk, hәr kәsdәn nәyә gücü çatırsa, nәyi bacara bilәrsә yardım etmәyini xahiş edirik, yalvarırıq... Coşğun damarlarındakı varikozdan әziyyәt çәkirdi. Son gün daxili qanaxma vә qanqusma sәbәbilә tәcili olaraq 5 saylı xәstәxanaya yerlәşdirilib, lakin, xәstәxana yetәrsiz olduğunu bildirib, heç bir dövlәt xәstәxanası xәstәnin mәsuliyyәtini öz üzәrinә götürә bilmәyib. Nәticәdә Bona Dea İnternational Hospital'a yerlәşdirilib. Xәstәnin ailәsinin maddi imkanı bu xәstәxananın xәrclәrini ödәmәyә kifayәt etmir. Bizlәrin dә edә bilәcәyi dәstәk bir yerә qәdәr idi vә o da tükәndi tәәssüf ki. Yalnız siz izlәyicilәrә güvәnir, sizdәn mәdәt uma bilirik!
Günlәrdir hәkim yetmәzliyindәn danışmaqlarımızın vә sәhifәlәrә nәzarәtsizliyimizin sәbәbi dә elә mәhz bu idi. Kaş imkan o qәdәr olaydı ki, bu günә kimi necә hiss etmәmişdizsә, yenә dә hiss etmәzdiz bunu amma... biz әn azından cәhd etdik, tale, qismәt deyib susmadıq deyәk deyә, qardaşımızdan keçmәyәk deyә qürurumuzdan keçdik

Kart nömrәsi: 5315 9921 4424 5443(Bank of Baku - Seymur Hәmzәyev)
Ödәmә terminallarından:
Bank ödәnişlәri - Bank of Baku - kart hesabının artırılması: 
Müştәri kodu - 805793
doğum tarixi- 29.06.1994
(Seymur Hәmzәyev)
ödәmә...
Әlavә mәlumat üçün:
Qardaşı Azәr Babullazadә: (050) 273 05 17 vә digәr qardaşları - elә şәxsәn özüm (077) 270 10 20 (Seymur Oruc), hәmçinin, sәhifәmizin direct'i...
Lütfәn...!
Hәmçinin, hәr kәs hәr yerdә paylaşsın, lütfәn!

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Turan Serkerova - @turan_biznes_official Instagram Profile - inst4gram.com
turan_biznes_official
3

Dәyәrli izlәyicilәrimiz, qardaşlarımız, bacılarımız, әmilәrimiz, xalalarımız, balaca dostlarımız, sizdәn ilk dәfәdir ki, özümüzçün, bәli, mәhz özümüzçün, canımız, ciyәrimiz, әziz qardaşımız, hәmişә "dalaqsız" deyә zarafat etdiyimiz Coşğun İsa oğlu Ba

Comments

@iq.mentiq.testler 😳

@atada.m İyiymiş 😊

Keçәnlәrdә bir xәbәr çıxdı qarşıma: Xәtai sakinlәri gecә çöldә gecәlәyirlәr ki, binalarının hәyәtindәki ağacları kәsmәsinlәr. Әzizlәrim, biz nә vaxt, hansı ara bugünә düşdük? Bina tikib mәnzil satmaqla pul qazanmaq sevgimiz, bina tikintisinә icazә verilmәyәn yerlәrdә tikintiyә göz yummaqla pul qazanmaq sevgimiz gözümüzü bu qәdәrmi kor etdi ki, biz öz tәbiәtimizi yox etmәk bahasına beton yığını inşa edirik? Analoqu olmayan memari üslubumuz, şәhәr meriyasının ağ aqlay siyasәti şәhәri yetәrincә korlamadımı ki, hәlә biz bunun üstünә biraz da korlamağa davam edirik?
Abşeron Gәnclәr şәhәrciyindәn kimin yolu düşüb axır vaxtlar? O şәhәrcik planı memarlığın hansı sәhifәsindә yazılıb ki, 4 ildi memarlıq oxuyan dostum o şәhәrciyin standartlarını tapa bilmәyib? Balaca bir şey olsa, deyәrdik ki, görülmәyib, o böyüklükdә hәngamәni şәhәr icra hakimiyyәti necә olub ki görmәyib? Bәlkә, binalarla gözlәr arasına kağızdan pәrdә çәkildiyi üçün görülmәyib, ola bilәrmi?
O gәlәn turistlәr hansı ağılla bәyәnirlәr bu şәhәri, bax buna bir anlam verә bilmirәm dә mәn. Bәlkә, orada da bir kağızdan pәrdә var da, biz görmürük. Yәqin xatırlarsız, AzTV eyni insanı üç adda fәrqli ölkәlәrin vәtәndaşları kimi tәqdim edib şәhәrә tәrif yağdırtmışdı, görәsәn, nә qәdәr olub bu işin haqqı?
Mәnә bir şey çox maraqlıdır ki, bu kağızdan pәrdә nә vaxta qәdәr bәs edәcәk hәqiqәtlәrlә gözlәr arasındakı tәması gizlәmәyә? Bu betondan, qum buludundan, tozdan ibarәt analoqsuz şәhәrimizin nә vaxta kimi bu qәdәr insanı öz üstündә saxlamağa gücü çatacaq?

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
5

Keçәnlәrdә bir xәbәr çıxdı qarşıma: Xәtai sakinlәri gecә çöldә gecәlәyirlәr ki, binalarının hәyәtindәki ağacları kәsmәsinlәr. Әzizlәrim, biz nә vaxt, hansı ara bugünә düşdük? Bina tikib mәnzil satmaqla pul qazanmaq sevgimiz, bina tikintisinә icazә ve

Comments

@huseynli_87 Be qederki bu kohne nazirler be prezdent aparatliqi var ne qarabaq qayidacaq nede insanlar adam kimi yasayacaq

@ytc_rc Gəl indi məsələyə qarşı tərəfdən baxaq. Bakı şəhəri, adı üsdün də şəhər. Hər kəs şəhərə üstünlük verir və yaşamağı bacaran da bacarmayan da şəhərlərə axın edir. Binalar tikilməsə millət evsiz qalar axı. Memari tikililərə gəlincə isə inan ki buna məcburuq. Üç yaşlı uşaqdan soruş o belə London, Paris və s. xəyalları qurur. Bakımız zamanında gözəl olub, amma gözümüz doymadı. London xəyalı qurarkən öz Bakımızdan olduq biz. Yeniliklər istədik və sonda qarşılaşdığımız mənzərə. Hər şeyin günahkarı elə özümüzük🙂

Keçәnlәrdә bir xәbәr çıxdı qarşıma: Xәtai sakinlәri gecә çöldә gecәlәyirlәr ki, binalarının hәyәtindәki ağacları kәsmәsinlәr. Әzizlәrim, biz nә vaxt, hansı ara bugünә düşdük? Bina tikib mәnzil satmaqla pul qazanmaq sevgimiz, bina tikintisinә icazә verilmәyәn yerlәrdә tikintiyә göz yummaqla pul qazanmaq sevgimiz gözümüzü bu qәdәrmi kor etdi ki, biz öz tәbiәtimizi yox etmәk bahasına beton yığını inşa edirik? Analoqu olmayan memari üslubumuz, şәhәr meriyasının ağ aqlay siyasәti şәhәri yetәrincә korlamadımı ki, hәlә biz bunun üstünә biraz da korlamağa davam edirik?
Abşeron Gәnclәr şәhәrciyindәn kimin yolu düşüb axır vaxtlar? O şәhәrcik planı memarlığın hansı sәhifәsindә yazılıb ki, 4 ildi memarlıq oxuyan dostum o şәhәrciyin standartlarını tapa bilmәyib? Balaca bir şey olsa, deyәrdik ki, görülmәyib, o böyüklükdә hәngamәni şәhәr icra hakimiyyәti necә olub ki görmәyib? Bәlkә, binalarla gözlәr arasına kağızdan pәrdә çәkildiyi üçün görülmәyib, ola bilәrmi?
O gәlәn turistlәr hansı ağılla bәyәnirlәr bu şәhәri, bax buna bir anlam verә bilmirәm dә mәn. Bәlkә, orada da bir kağızdan pәrdә var da, biz görmürük. Yәqin xatırlarsız, AzTV eyni insanı üç adda fәrqli ölkәlәrin vәtәndaşları kimi tәqdim edib şәhәrә tәrif yağdırtmışdı, görәsәn, nә qәdәr olub bu işin haqqı?
Mәnә bir şey çox maraqlıdır ki, bu kağızdan pәrdә nә vaxta qәdәr bәs edәcәk hәqiqәtlәrlә gözlәr arasındakı tәması gizlәmәyә? Bu betondan, qum buludundan, tozdan ibarәt analoqsuz şәhәrimizin nә vaxta kimi bu qәdәr insanı öz üstündә saxlamağa gücü çatacaq?

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
11

Keçәnlәrdә bir xәbәr çıxdı qarşıma: Xәtai sakinlәri gecә çöldә gecәlәyirlәr ki, binalarının hәyәtindәki ağacları kәsmәsinlәr. Әzizlәrim, biz nә vaxt, hansı ara bugünә düşdük? Bina tikib mәnzil satmaqla pul qazanmaq sevgimiz, bina tikintisinә icazә ve

Comments

@_cavidmirzeyev_ @nails_lale məktəbin yanındaki meşəlikdə böyümüşəm mən demək olar. Çox pis oldu oranın kəsilməsi

@nails_lale @_cavidmirzeyev_ ele mende usaqligimiz orda kecib indide goy binalar deyirler hemin meseye))

Eh, Bakı, Bakı... sәndәn nә qәdәr danışsaq yeridir. Bәlkә dә, Nyu York'a bәs edәcәk qәdәr su kanalı çәkilib sәnә, amma hәlә dә suyun saatla gәldiyi bölgәlәrin var. Yorğun iş saatlarından sonra nәqliyyatdakı bütün tıxacları vә maneәlәri keçib sәnin suyunun altında duş qәbul etmәkçün nә әziyyәtlәr çәkdiyimi bir bilsәn...
Hәlә bilirsәn nә olub? Keçәn dәfә әsrlәrdir küçәlәrindә dolaşan o yalançı kimyaçılarından gәlmişdi. Qapını gözәl bir xanım döydü, filtrdi-miltrdi nәdirsә, ondan satdığını dedi, amma mәn eşitmәdim. Mәn hәmin vaxt o gözәl xanıma baxırdım vә icazә olarmı sözünü eşitdim. Razı oldum, az qala sәninlә bir ömür razıyam deyәcәkdim çaşıb, amma o, bilmirdi dәrdimin fıltr olmadığını. O getdi, o haqqında danışdığım kimyagәr hiylәgәri gәldi. Sәnin o gözәl suyunu kafir icadı elektrolizlә elә gözümdәn saldı ki, dedim bundan alacam. Lap elә o xanımın xәtrinә, özü burada olmasa da. Amma qiymәti dedi, başa düşdüm ki, illәrlә bu kirli suyunu içib böyrәklәrimi daşla doldursam belә, müalicәmә çıxacaq puldan daha baha bir zad imiş bu filtr. 
Dәyәrli dostlar, youtube kanalımızda hәrәkәtli karikatura top 5 videosu paylaşdıq. Fәaliyyәtimizi youtube üzәrinә keçirmәk әrәfәlәrindәyik, odur ki, kanalımıza abunә olub videolarımızı izlәmәyi, paylaşmağı vә dәstәk olmağı unutmayın. Dәstәk demişkәn, iki paylaşım әvvәlә biganә qalmamağınızı sizdәn çox xahiş edirik. 1, 2, 3 manat, gücünüz nәyә çatırsa, unutmayın ki, bu paylaşımı әn az 20-25 min adam görür.

Karilatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
2

Eh, Bakı, Bakı... sәndәn nә qәdәr danışsaq yeridir. Bәlkә dә, Nyu York'a bәs edәcәk qәdәr su kanalı çәkilib sәnә, amma hәlә dә suyun saatla gәldiyi bölgәlәrin var. Yorğun iş saatlarından sonra nәqliyyatdakı bütün tıxacları vә maneәlәri keçib sәnin su

Comments

@dr.logman.mma 😂😂😂

@cekobayramov Biz bagda qalirig ele bir qiz bizede geldi.Papa qarsiladi qizi men cixsaydim.birinci alardim ama istifade etmezdm😀

Eh, Bakı, Bakı... sәndәn nә qәdәr danışsaq yeridir. Bәlkә dә, Nyu York'a bәs edәcәk qәdәr su kanalı çәkilib sәnә, amma hәlә dә suyun saatla gәldiyi bölgәlәrin var. Yorğun iş saatlarından sonra nәqliyyatdakı bütün tıxacları vә maneәlәri keçib sәnin suyunun altında duş qәbul etmәkçün nә әziyyәtlәr çәkdiyimi bir bilsәn...
Hәlә bilirsәn nә olub? Keçәn dәfә әsrlәrdir küçәlәrindә dolaşan o yalançı kimyaçılarından gәlmişdi. Qapını gözәl bir xanım döydü, filtrdi-miltrdi nәdirsә, ondan satdığını dedi, amma mәn eşitmәdim. Mәn hәmin vaxt o gözәl xanıma baxırdım vә icazә olarmı sözünü eşitdim. Razı oldum, az qala sәninlә bir ömür razıyam deyәcәkdim çaşıb, amma o, bilmirdi dәrdimin fıltr olmadığını. O getdi, o haqqında danışdığım kimyagәr hiylәgәri gәldi. Sәnin o gözәl suyunu kafir icadı elektrolizlә elә gözümdәn saldı ki, dedim bundan alacam. Lap elә o xanımın xәtrinә, özü burada olmasa da. Amma qiymәti dedi, başa düşdüm ki, illәrlә bu kirli suyunu içib böyrәklәrimi daşla doldursam belә, müalicәmә çıxacaq puldan daha baha bir zad imiş bu filtr. 
Dәyәrli dostlar, youtube kanalımızda hәrәkәtli karikatura top 5 videosu paylaşdıq. Fәaliyyәtimizi youtube üzәrinә keçirmәk әrәfәlәrindәyik, odur ki, kanalımıza abunә olub videolarımızı izlәmәyi, paylaşmağı vә dәstәk olmağı unutmayın. Dәstәk demişkәn, iki paylaşım әvvәlә biganә qalmamağınızı sizdәn çox xahiş edirik. 1, 2, 3 manat, gücünüz nәyә çatırsa, unutmayın ki, bu paylaşımı әn az 20-25 min adam görür.

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
27

Eh, Bakı, Bakı... sәndәn nә qәdәr danışsaq yeridir. Bәlkә dә, Nyu York'a bәs edәcәk qәdәr su kanalı çәkilib sәnә, amma hәlә dә suyun saatla gәldiyi bölgәlәrin var. Yorğun iş saatlarından sonra nәqliyyatdakı bütün tıxacları vә maneәlәri keçib sәnin su

Comments

@efsane_efsane__ Suraxanı hələ də susuzdur

@cehennem_festivali 😂🔫😹🔫

#Repost @huseynlicartoon
・・・
Yaxşı xatirimdәdir, bir neçә il әvvәl, Ramazan ayında balaca bir uşaq çörәk oğurladığı üçün hәbs olunmuşdu. Acların halından anlamalı olduğumuz ay, әhalisinin böyük әksәriyyәti müsәlman olan bir ölkәdә balaca bir uşaq, çörәk oğurladığı üçün hәbs edilmişdi. Hәbs edilmәk mәsәlәsinә bir söz deyә bilmәrәm, çünki hüquq mühafizә orqanlarının işi gәlәn şikayәtlәr әsasında lazimi cәza tәdbirlәri görmәkdir - yәni ki, polisi keçdik. Şikayәt verәn insanı, nә qәdәr әskikcә olsa da, -onu da keçdik. Bәs bu mübarәk ayda çörәksiz qalmış o balaca uşağın halını necә? Onun ac qalmasına sәbәb olan cәmiyyәtә, hakimiyyәtә necә, onlara da keçmәk olarmı?
Acın halından anlamaqçün bir süfrә başına yığılıb Ramazan ayının şәn qeyd edilmәsi üçün verilәn tәmtәraqlı iftar süfrәlәrini necә, keçmәk olarmı? Mentanlitetimizi, düşüncә tәrzimizi necә, keçmәk olarmı? Bu dediklәrimiz o uşağın sicilinә işlәnmiş cinayәti keçә bilәcәkmi? Әdalәt sistemimizin işlәyiş tәrzi, mental düşüncәlәrimiz, ümumiyyәtlә, qurulmuş sistem nә qәdәr dә absurddur, ilahi? 
Әziz izlәyicilәr, sizdәn dönә-dönә xahiş edirik ki, bundan әvvәlki paylaşıma biganә qalmayasınız!

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
Тале Амиров 🇦🇿 Баку - @tale_113 Instagram Profile - inst4gram.com
tale_113
0

#repost @huseynlicartoon ・・・ Yaxşı xatirimdәdir, bir neçә il әvvәl, Ramazan ayında balaca bir uşaq çörәk oğurladığı üçün hәbs olunmuşdu. Acların halından anlamalı olduğumuz ay, әhalisinin böyük әksәriyyәti müsәlman olan bir ölkәdә balaca bir uşaq, çö

Yaxşı xatirimdәdir, bir neçә il әvvәl, Ramazan ayında balaca bir uşaq çörәk oğurladığı üçün hәbs olunmuşdu. Acların halından anlamalı olduğumuz ay, әhalisinin böyük әksәriyyәti müsәlman olan bir ölkәdә balaca bir uşaq, çörәk oğurladığı üçün hәbs edilmişdi. Hәbs edilmәk mәsәlәsinә bir söz deyә bilmәrәm, çünki hüquq mühafizә orqanlarının işi gәlәn şikayәtlәr әsasında lazimi cәza tәdbirlәri görmәkdir - yәni ki, polisi keçdik. Şikayәt verәn insanı, nә qәdәr әskikcә olsa da, -onu da keçdik. Bәs bu mübarәk ayda çörәksiz qalmış o balaca uşağın halını necә? Onun ac qalmasına sәbәb olan cәmiyyәtә, hakimiyyәtә necә, onlara da keçmәk olarmı?
Acın halından anlamaqçün bir süfrә başına yığılıb Ramazan ayının şәn qeyd edilmәsi üçün verilәn tәmtәraqlı iftar süfrәlәrini necә, keçmәk olarmı? Mentanlitetimizi, düşüncә tәrzimizi necә, keçmәk olarmı? Bu dediklәrimiz o uşağın sicilinә işlәnmiş cinayәti keçә bilәcәkmi? Әdalәt sistemimizin işlәyiş tәrzi, mental düşüncәlәrimiz, ümumiyyәtlә, qurulmuş sistem nә qәdәr dә absurddur, ilahi? 
Әziz izlәyicilәr, sizdәn dönә-dönә xahiş edirik ki, bundan әvvәlki paylaşıma biganә qalmayasınız!

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
2

Yaxşı xatirimdәdir, bir neçә il әvvәl, Ramazan ayında balaca bir uşaq çörәk oğurladığı üçün hәbs olunmuşdu. Acların halından anlamalı olduğumuz ay, әhalisinin böyük әksәriyyәti müsәlman olan bir ölkәdә balaca bir uşaq, çörәk oğurladığı üçün hәbs edil

Comments

@asfa_forex_trading "Meşedinin" boynu dönmür

@mehrim_salon_sekine Düz deyirsiz @symr_rc qeti esla keçmek olmaz sadaladıqlarınızın heç birine 😏

Yaxşı xatirimdәdir, bir neçә il әvvәl, Ramazan ayında balaca bir uşaq çörәk oğurladığı üçün hәbs olunmuşdu. Acların halından anlamalı olduğumuz ay, әhalisinin böyük әksәriyyәti müsәlman olan bir ölkәdә balaca bir uşaq, çörәk oğurladığı üçün hәbs edilmişdi. Hәbs edilmәk mәsәlәsinә bir söz deyә bilmәrәm, çünki hüquq mühafizә orqanlarının işi gәlәn şikayәtlәr әsasında lazimi cәza tәdbirlәri görmәkdir - yәni ki, polisi keçdik. Şikayәt verәn insanı, nә qәdәr әskikcә olsa da, -onu da keçdik. Bәs bu mübarәk ayda çörәksiz qalmış o balaca uşağın halını necә? Onun ac qalmasına sәbәb olan cәmiyyәtә, hakimiyyәtә necә, onlara da keçmәk olarmı?
Acın halından anlamaqçün bir süfrә başına yığılıb Ramazan ayının şәn qeyd edilmәsi üçün verilәn tәmtәraqlı iftar süfrәlәrini necә, keçmәk olarmı? Mentanlitetimizi, düşüncә tәrzimizi necә, keçmәk olarmı? Bu dediklәrimiz o uşağın sicilinә işlәnmiş cinayәti keçә bilәcәkmi? Әdalәt sistemimizin işlәyiş tәrzi, mental düşüncәlәrimiz, ümumiyyәtlә, qurulmuş sistem nә qәdәr dә absurddur, ilahi? 
Әziz izlәyicilәr, sizdәn dönә-dönә xahiş edirik ki, bundan әvvәlki paylaşıma biganә qalmayasınız!

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
26

Yaxşı xatirimdәdir, bir neçә il әvvәl, Ramazan ayında balaca bir uşaq çörәk oğurladığı üçün hәbs olunmuşdu. Acların halından anlamalı olduğumuz ay, әhalisinin böyük әksәriyyәti müsәlman olan bir ölkәdә balaca bir uşaq, çörәk oğurladığı üçün hәbs edil

Comments

@mir_hemid Digər tərəfdə polis aparan uşaq popkorn satana işarədir ?

@nasiroffff Toxun acdan nə xəbəri???

SOLA SÜRÜŞDÜR
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
18

SOLA SÜRÜŞDÜR

Comments

@symr_rc @melohet sağolasız

@symr_rc @lawyereads Allah razı olsun 🙌

Dәyәrli izlәyicilәrimiz, qardaşlarımız, bacılarımız, әmilәrimiz, xalalarımız, balaca dostlarımız, sizdәn ilk dәfәdir ki, özümüzçün, bәli, mәhz özümüzçün, canımız, ciyәrimiz, әziz qardaşımız, hәmişә dalaqsız deyә zarafat etdiyimiz Coşğun İsa oğlu Babullazadә üçün, sağalsın deyә yardım istәyirik. 
Bizim 1, 2, 5, 10, ... manatımız nә edәr deyә düşünmәyin, lütfәn! Bu paylaşımı әn az 30-40 min insan görәcәk, hәr kәsdәn nәyә gücü çatırsa, nәyi bacara bilәrsә yardım etmәyini xahiş edirik, yalvarırıq... Coşğun damarlarındakı varikozdan әziyyәt çәkirdi. Son gün daxili qanaxma vә qanqusma sәbәbilә tәcili olaraq 5 saylı xәstәxanaya yerlәşdirilib, lakin, xәstәxana yetәrsiz olduğunu bildirib, heç bir dövlәt xәstәxanası xәstәnin mәsuliyyәtini öz üzәrinә götürә bilmәyib. Nәticәdә Bona Dea İnternational Hospital'a yerlәşdirilib. Xәstәnin ailәsinin maddi imkanı bu xәstәxananın xәrclәrini ödәmәyә kifayәt etmir. Bizlәrin dә edә bilәcәyi dәstәk bir yerә qәdәr idi vә o da tükәndi tәәssüf ki. Yalnız siz izlәyicilәrә güvәnir, sizdәn mәdәt uma bilirik!
Günlәrdir hәkim yetmәzliyindәn danışmaqlarımızın vә sәhifәlәrә nәzarәtsizliyimizin sәbәbi dә elә mәhz bu idi. Kaş imkan o qәdәr olaydı ki, bu günә kimi necә hiss etmәmişdizsә, yenә dә hiss etmәzdiz bunu amma... biz әn azından cәhd etdik, tale, qismәt deyib susmadıq deyәk deyә, qardaşımızdan keçmәyәk deyә qürurumuzdan keçdik

Kart nömrәsi: 5315 9921 4424 5443(Bank of Baku - Seymur Hәmzәyev)
Ödәmә terminallarından:
Bank ödәnişlәri - Bank of Baku - kart hesabının artırılması: 
Müştәri kodu - 805793
doğum tarixi- 29.06.1994
(Seymur Hәmzәyev)
ödәmә...
Әlavә mәlumat üçün:
Qardaşı Azәr Babullazadә: (050) 273 05 17 vә digәr qardaşları - elә şәxsәn özüm (077) 270 10 20 (Seymur Oruc), hәmçinin, sәhifәmizin direct'i...
Lütfәn...!
Hәmçinin, hәr kәs hәr yerdә paylaşsın, lütfәn!

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
54

Dәyәrli izlәyicilәrimiz, qardaşlarımız, bacılarımız, әmilәrimiz, xalalarımız, balaca dostlarımız, sizdәn ilk dәfәdir ki, özümüzçün, bәli, mәhz özümüzçün, canımız, ciyәrimiz, әziz qardaşımız, hәmişә "dalaqsız" deyә zarafat etdiyimiz Coşğun İsa oğlu Ba

Comments

@huseynlicartoon @_melek.ali amin

@symr_rc @fecrin__ bu vaxta kimi xәrclәnilәn vәsait tәxminәn 26.000 manatdır, onun 10.000 manatı hәl-hazırda xәstәxanaya depozit şәklindә qoyulub, gündәlik xәrclәr 1000 manat qәdәrdir. Bu pulların hamısı borclar, kreditlәr hesabına ödәnib, bizim hәdәfimiz mümkün qәdәr çox pul toparlayıb ailәni bu borclardan xilas etmәkdir

#Repost @huseynlicartoon 
Dәyәrli izlәyicilәrimiz, qardaşlarımız, bacılarımız, әmilәrimiz, xalalarımız, balaca dostlarımız, sizdәn ilk dәfәdir ki, özümüzçün, bәli, mәhz özümüzçün, canımız, ciyәrimiz, әziz qardaşımız, hәmişә dalaqsız deyә zarafat etdiyimiz Coşğun İsa oğlu Babullazadә üçün, sağalsın deyә, yenә yan-yana bu ölkәnin haqsızlıqlarına qarşı birgә vuruşa bilәk deyә yardım istәyirik. 
Bizim 1, 2, 5, 10, ... manatımız nә edәr deyә düşünmәyin, lütfәn! Bu paylaşımı әn az 30-40 min insan görәcәk, hәr kәsdәn nәyә gücü çatırsa, nәyi bacara bilәrsә yardım etmәyini xahiş edirik, yalvarırıq... Coşğun damarlarındakı varikozdan әziyyәt çәkirdi. Son gün daxili qanaxma vә qanqusma sәbәbilә tәcili olaraq 5 saylı xәstәxanaya yerlәşdirilib, lakin, xәstәxana yetәrsiz olduğunu bildirib, heç bir dövlәt xәstәxanası xәstәnin mәsuliyyәtini öz üzәrinә götürә bilmәyib. Nәticәdә Bona Dea İnternational Hospital'a yerlәşdirilib. Xәstәnin ailәsinin maddi imkanı bu xәstәxananın xәrclәrini ödәmәyә kifayәt etmir. Bizlәrin dә edә bilәcәyi dәstәk bir yerә qәdәr idi vә o da tükәndi tәәssüf ki. Yalnız siz izlәyicilәrә güvәnir, sizdәn mәdәt uma bilirik!
Günlәrdir hәkim yetmәzliyindәn danışmaqlarımızın vә sәhifәlәrә nәzarәtsizliyimizin sәbәbi dә elә mәhz bu idi. Kaş imkan o qәdәr olaydı ki, bu günә kimi necә hiss etmәmişdizsә, yenә dә hiss etmәzdiz bunu amma... biz әn azından cәhd etdik, tale, qismәt deyib susmadıq deyәk deyә, qardaşımızdan keçmәyәk deyә qürurumuzdan keçdik

Ödәmә terminallarından:
Bank ödәnişlәri - kapital bank - kart hesabının artırılması - 4169 7332 2647 1332 - ödәmә...
Әlavә mәlumat üçün:
Qardaşı Azәr Babullazadә: (050) 273 05 17 vә digәr qardaşları - elә şәxsәn özüm (077) 270 10 20 (Seymur Oruc), hәmçinin, sәhifәmizin direct'i...
Lütfәn...!
Hәmçinin, hәr kәs hәr yerdә paylaşsın, lütfәn!

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
İlaha Aghajanova ☮ - @ilahe.agacanova Instagram Profile - inst4gram.com
ilahe.agacanova
0

#repost @huseynlicartoon Dәyәrli izlәyicilәrimiz, qardaşlarımız, bacılarımız, әmilәrimiz, xalalarımız, balaca dostlarımız, sizdәn ilk dәfәdir ki, özümüzçün, bәli, mәhz özümüzçün, canımız, ciyәrimiz, әziz qardaşımız, hәmişә "dalaqsız" deyә zarafat et

Baku, Azerbaijan
Bir ölkәnin imicini iri sahibkarlıq fәaliyyәtlәri formalaşdırırsa da, orta vә kiçik sahibkarlıq fәaliyyәtlәri dә o ölkәnin iqtisadiyyatını tәnzimlәyir. Әlbәttә ki, Almaniyanı Mercedes'siz, Amerikanı Facebook vә Apple'sız tәsәvvür etmәk mümkün deyil, amma nә Almaniya әhalisi tәkcә Mercedes'in, hәmçinin, digәr avtomobil vә sәnaye divlәrinin gәlirlәri ilә, nә dә Amerika әhalisi Apple'ın, Facebook'un gәlirlәri yaşamırlar. Normal ölkәlәrdә dünya bazarına xitab edәn şirkәtlәrlә yanaşı, ölkә bazarını, hәmçinin, hansısa şәhәrin (qәsәbәnin, kәndin) tәlәbatlarını ödәyәn vә ona xitab edәn orta vә xırda sahibkarlıq fәaliyyәtlәri var. 
Azәrbaycanda isә...
Rusiyada çalışmış, qazanmış vә indi dә vәtәnpәrvәr damarımı tutmuş, gәzmәyә qәrib ölkә, ölmәyә vәtәn yaxşı deyimindәn yola çıxaraq ölmәk üçün vәtәnәmi qayıtmış, ya da hәr nә sәbәbәsә ölkәyә qayıtmış bir nәfәr deyir ki, daha bundan sonra burada qalmaq, vәtәnimә xeyir vermәk vә işsizlәri işlә tәmin etmәk istәyirәm. İstәnilәn bir rayonda bir quşçuluq müәssisәsimi, toxuculuq müәssisәsimi ya da nәsә bir orta sahibkarlıqla mәşğul ola bilәcәyi müәssisә açmaqdır hәdәfi. Lakin...
Planet Parni iz Baku kvn teatrının da dediyi kimi uçaskovunun ailәsi, fövqalәdәnin ailәsi, icranın ailәsi... arada da beş-üç qәpik qalsa öz ailәsi hәyat tәrzi yaşamaq nә qәdәr vәtәnpәrvәr olursansa ol, altından durub qәbullanmaq istәyәcәyin şey deyil. Ona görә dә ölkәdә sәrmayәni qoya bilәcәk çox insan var ikәn, sәrmayә qoyulan heç bir sahә yoxdur. 
Sonra da sәn hәmin o tәzәdәn Rusiyaya ruzisinin dalınca getmiş adama ha dirәş ki, vәtәn belә, vәtәn elә, Qarabağ, diaspora, ölkәnin imici... hәr şeyә tüpürüb getmiş adama çoxmu vacibdir bunlar. Nәticә?
İqtisadiyyat 0, diaspora 0, hәll olunmalı münaqişә 0. Neçә dәnә istәyirsәn 0'ı düz arxa-arxaya, topla, çıx, böl, vur, AzTV'dә göstәr, amma әldә var 0.

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
15

Bir ölkәnin imicini iri sahibkarlıq fәaliyyәtlәri formalaşdırırsa da, orta vә kiçik sahibkarlıq fәaliyyәtlәri dә o ölkәnin iqtisadiyyatını tәnzimlәyir. Әlbәttә ki, Almaniyanı Mercedes'siz, Amerikanı Facebook vә Apple'sız tәsәvvür etmәk mümkün deyil,

Comments

@ss_633 Çünki yeke qarınlar imkan vermirler sermaye qoymağa.

@ss_633 Sistem deyişmelidi.Başqa cür alınmayacaq.Ne qeder ki,bu boynu yoğunlar hakimiyyeydedi,heç ne etmek olmayacaq..

Bir ölkәnin imicini iri sahibkarlıq fәaliyyәtlәri formalaşdırırsa da, orta vә kiçik sahibkarlıq fәaliyyәtlәri dә o ölkәnin iqtisadiyyatını tәnzimlәyir. Әlbәttә ki, Almaniyanı Mercedes'siz, Amerikanı Facebook vә Apple'sız tәsәvvür etmәk mümkün deyil, amma nә Almaniya әhalisi tәkcә Mercedes'in, hәmçinin, digәr avtomobil vә sәnaye divlәrinin gәlirlәri ilә, nә dә Amerika әhalisi Apple'ın, Facebook'un gәlirlәri yaşamırlar. Normal ölkәlәrdә dünya bazarına xitab edәn şirkәtlәrlә yanaşı, ölkә bazarını, hәmçinin, hansısa şәhәrin (qәsәbәnin, kәndin) tәlәbatlarını ödәyәn vә ona xitab edәn orta vә xırda sahibkarlıq fәaliyyәtlәri var. 
Azәrbaycanda isә...
Rusiyada çalışmış, qazanmış vә indi dә vәtәnpәrvәr damarımı tutmuş, gәzmәyә qәrib ölkә, ölmәyә vәtәn yaxşı deyimindәn yola çıxaraq ölmәk üçün vәtәnәmi qayıtmış, ya da hәr nә sәbәbәsә ölkәyә qayıtmış bir nәfәr deyir ki, daha bundan sonra burada qalmaq, vәtәnimә xeyir vermәk vә işsizlәri işlә tәmin etmәk istәyirәm. İstәnilәn bir rayonda bir quşçuluq müәssisәsimi, toxuculuq müәssisәsimi ya da nәsә bir orta sahibkarlıqla mәşğul ola bilәcәyi müәssisә açmaqdır hәdәfi. Lakin...
Planet Parni iz Baku kvn teatrının da dediyi kimi uçaskovunun ailәsi, fövqalәdәnin ailәsi, icranın ailәsi... arada da beş-üç qәpik qalsa öz ailәsi hәyat tәrzi yaşamaq nә qәdәr vәtәnpәrvәr olursansa ol, altından durub qәbullanmaq istәyәcәyin şey deyil. Ona görә dә ölkәdә sәrmayәni qoya bilәcәk çox insan var ikәn, sәrmayә qoyulan heç bir sahә yoxdur. 
Sonra da sәn hәmin o tәzәdәn Rusiyaya ruzisinin dalınca getmiş adama ha dirәş ki, vәtәn belә, vәtәn elә, Qarabağ, diaspora, ölkәnin imici... hәr şeyә tüpürüb getmiş adama çoxmu vacibdir bunlar. Nәticә?
İqtisadiyyat 0, diaspora 0, hәll olunmalı münaqişә 0. Neçә dәnә istәyirsәn 0'ı düz arxa-arxaya, topla, çıx, böl, vur, AzTV'dә göstәr, amma әldә var 0.

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
4

Bir ölkәnin imicini iri sahibkarlıq fәaliyyәtlәri formalaşdırırsa da, orta vә kiçik sahibkarlıq fәaliyyәtlәri dә o ölkәnin iqtisadiyyatını tәnzimlәyir. Әlbәttә ki, Almaniyanı Mercedes'siz, Amerikanı Facebook vә Apple'sız tәsәvvür etmәk mümkün deyil,

Comments

@aghalar__official 👏👏👏

@aghalar__official Halal olsun qardaşım. Çox gözəl yazmısan

Mәn hәmişә o fikrin tәrәfdarı olmuşam ki, bu ölkәdә әn ciddi xәstәlik nә böyrәk yetmәzliyi, nә qaraciyәr-ağciyәr yetmәzliyi, nә ürәk yetmәzliyi, nә әqli, nә dә fiziki yetmәzlik deyil. Bu ölkәnin tәk әn ağır xәstәliyi düşüncә yetmәzliyi vә onun fonnunda әn әsas simptonlardan biri dә hәkim yetmәzliyidir. 
Әyninә ağ xalat geyinmәkçün çox xәyallar qurmuş ola bilәrsәn. Bunun üçün uzun müddәt әziyyәt çәkmiş, yüksәk balla universitetә girmiş, tarixi Nadirdәn minlәrlә qat ağır kitablar oxumuş, öyrәnmiş, daşımış ola bilәrsәn. Әqli cәhәtdәn vә fiziki cәhәtdәn çox bacarıqlı, işinin ustası da ola bilәrsәn, amma әgәr sәnin dә şüurunda millәtimizә xas o zibil xәstәlik - düşüncә yetmәzliyi varsa, sәn dә heç kimdәn zәrrә qәdәr dә fәrqlәnmәyәcәksәn. Hippppokrat andı içmәk hәlә işin tamamı deyil, doktor. Çәkdiyin o әziyyәtlәr işin heç başlanğıcı da deyil. Biliyin bununçün kifayәt edir, amma әsas sual da bu deyil. Әsas sual bilirsәn nәdir, doktor, әsas sual odur ki, sәn bu mәsuliyyәtә, hәqiqәtәn dә mi hazırsan? 
Mәnә yaxşı doktorlar var, çoxdurlar demәyin. Bilirәm, varlar, çoxdurlar... amma türklәrin çox sevdiyim bir ata sözü dә odur ki, görünәn kәnd bәlәdçi istәmәz

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
7

Mәn hәmişә o fikrin tәrәfdarı olmuşam ki, bu ölkәdә әn ciddi xәstәlik nә böyrәk yetmәzliyi, nә qaraciyәr-ağciyәr yetmәzliyi, nә ürәk yetmәzliyi, nә әqli, nә dә fiziki yetmәzlik deyil. Bu ölkәnin tәk әn ağır xәstәliyi düşüncә yetmәzliyi vә onun fonnun

Comments

@symr_rc @shahnaz_huseynli o da düzdür 🙌😊

@symr_rc @arzumahirqizi sağolasız 🙌🙌🙌

Mәn hәmişә o fikrin tәrәfdarı olmuşam ki, bu ölkәdә әn ciddi xәstәlik nә böyrәk yetmәzliyi, nә qaraciyәr-ağciyәr yetmәzliyi, nә ürәk yetmәzliyi, nә әqli, nә dә fiziki yetmәzlik deyil. Bu ölkәnin tәk әn ağır xәstәliyi düşüncә yetmәzliyi vә onun fonnunda әn әsas simptonlardan biri dә hәkim yetmәzliyidir. 
Әyninә ağ xalat geyinmәkçün çox xәyallar qurmuş ola bilәrsәn. Bunun üçün uzun müddәt әziyyәt çәkmiş, yüksәk balla universitetә girmiş, tarixi Nadirdәn minlәrlә qat ağır kitablar oxumuş, öyrәnmiş, daşımış ola bilәrsәn. Әqli cәhәtdәn vә fiziki cәhәtdәn çox bacarıqlı, işinin ustası da ola bilәrsәn, amma әgәr sәnin dә şüurunda millәtimizә xas o zibil xәstәlik - düşüncә yetmәzliyi varsa, sәn dә heç kimdәn zәrrә qәdәr dә fәrqlәnmәyәcәksәn. Hippppokrat andı içmәk hәlә işin tamamı deyil, doktor. Çәkdiyin o әziyyәtlәr işin heç başlanğıcı da deyil. Biliyin bununçün kifayәt edir, amma әsas sual da bu deyil. Әsas sual bilirsәn nәdir, doktor, әsas sual odur ki, sәn bu mәsuliyyәtә, hәqiqәtәn dә mi hazırsan? 
Mәnә yaxşı doktorlar var, çoxdurlar demәyin. Bilirәm, varlar, çoxdurlar... amma türklәrin çox sevdiyim bir ata sözü dә odur ki, görünәn kәnd bәlәdçi istәmәz

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
30

Mәn hәmişә o fikrin tәrәfdarı olmuşam ki, bu ölkәdә әn ciddi xәstәlik nә böyrәk yetmәzliyi, nә qaraciyәr-ağciyәr yetmәzliyi, nә ürәk yetmәzliyi, nә әqli, nә dә fiziki yetmәzlik deyil. Bu ölkәnin tәk әn ağır xәstәliyi düşüncә yetmәzliyi vә onun fonnun

Comments

@nzrbyov 👌👌👌

@ay_nur_seferli )))))

Şәxsәn öz fikrimcә, bir insan imsaqda orucunu 2 yumurta, pendir, yağ, bal, cem, mürәbbә vә çörәklә, hәtta zeytun, pomidor-xiyarla bağlayıb, iftarı mal sousu, toyuq çığırtması, plovla açırsa, o, heç vaxt acların, susuzların halından anlamaz. Әn yaxşı halda, tәxminәn yarım sutka qәdәri ac vә susuz qalmış ola bilәr. Ancaq bu heç vaxt, aclıq vә susuzluq sәbәbindәn hәyatından olmuş insanların halını anlamağa kifayәt etmәyәcәk. Lap tutaq ki, anladı, dәyişәn nә olacaq? Әgәr ki, bunu anladıqdan sonra onlara hansısa bir yardım edәcәksә, nә әla, amma oruc tutmaqla haqqına savab yazılacağın, günahların silinәcәyin düşünürsә vә mәhz bu sәbәbә oruc tutursa, vay onun vә onun fonnunda bütün insanlığın halına. 
Keçәn sәfәr, balaca bir qız uşağının vәziyyәtini, xәstәliyini vә yardım olunması gәrәkdiyini paylaşmışdıq. Paylaşımın statistikasına görә tәxminәn 40.000 nәfәr bunu görmüşdü, yaxşı bәs yığılan pul nә qәdәr oldu sizcә? Nә siz soruşun, nә dә mәn deyim!
Başqa gülmәli vәziyyәt dә odur ki, gavurun gözü ilә baxarsaq, ayda cәmi 200-400 dollar qazanan vә elә gavurun gözü ilә bu maaşla 5 ac dolandıran (gavurun gözü ilә elә ac da qalan) bir insanın acların halından anlamaqçün oruc tutmasıdır. Texniki olaraq, gündәlik hәyat tәrzi onsuz da, onun acların halından anlamasına normalda kifayәt edir. 
Pul az getsin deyә oruc tutanları, arıqlamaqçün oruc tutanları heç bu sıraya aid dә etmirәm.
Mәn din düşmәni deyilәm, ancaq, bәylәr, mәncә biz dini, onun bizә öyrәtmәk istәdiklәrini çox-çox yanlış anlamışıq. Biz, sözünün sevilmәsini istәyәn reperin sәsini vә yaraşığını sevdiyimiz kimi, biz mәzarımı ziyarәtgaha çevirmәyin deyәn peyğәmbәrin mәzarını ziyarәtgaha çevirdiyimiz kimi, biz orucu da, namazı da, Hәcc ziyarәtini dә vә ümumiyyәtlә, İslamın mahiyyәtini dә, tamam yanlış anlamışıq. 
Hәr nә sәbәbә oruc tutmusuzsa, ümid edirәm ki, Allah ibadәtlәrinizi qәbul etsin. Ancaq, arada, acların halından anlamaq әvәzinә, qonşuluğunuzda acın olmaması üçün nәlәrsә etsәniz, nә ac qalmaz, nә dә bu rituallar.

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
19

Şәxsәn öz fikrimcә, bir insan imsaqda orucunu 2 yumurta, pendir, yağ, bal, cem, mürәbbә vә çörәklә, hәtta zeytun, pomidor-xiyarla bağlayıb, iftarı mal sousu, toyuq çığırtması, plovla açırsa, o, heç vaxt acların, susuzların halından anlamaz. Әn yaxşı

Comments

@symr_rc @kh.senan tәşәkkür edirәm

@h_off_sakit Can dəhwətsəndə seymur seni bled yawamağ lazımdıda 😉😂😜👍👍

Şәxsәn öz fikrimcә, bir insan imsaqda orucunu 2 yumurta, pendir, yağ, bal, cem, mürәbbә vә çörәklә, hәtta zeytun, pomidor-xiyarla bağlayıb, iftarı mal sousu, toyuq çığırtması, plovla açırsa, o, heç vaxt acların, susuzların halından anlamaz. Әn yaxşı halda, tәxminәn yarım sutka qәdәri ac vә susuz qalmış ola bilәr. Ancaq bu heç vaxt, aclıq vә susuzluq sәbәbindәn hәyatından olmuş insanların halını anlamağa kifayәt etmәyәcәk. Lap tutaq ki, anladı, dәyişәn nә olacaq? Әgәr ki, bunu anladıqdan sonra onlara hansısa bir yardım edәcәksә, nә әla, amma oruc tutmaqla haqqına savab yazılacağın, günahların silinәcәyin düşünürsә vә mәhz bu sәbәbә oruc tutursa, vay onun vә onun fonnunda bütün insanlığın halına. 
Keçәn sәfәr, balaca bir qız uşağının vәziyyәtini, xәstәliyini vә yardım olunması gәrәkdiyini paylaşmışdıq. Paylaşımın statistikasına görә tәxminәn 40.000 nәfәr bunu görmüşdü, yaxşı bәs yığılan pul nә qәdәr oldu sizcә? Nә siz soruşun, nә dә mәn deyim!
Başqa gülmәli vәziyyәt dә odur ki, gavurun gözü ilә baxarsaq, ayda cәmi 200-400 dollar qazanan vә elә gavurun gözü ilә bu maaşla 5 ac dolandıran (gavurun gözü ilә elә ac da qalan) bir insanın acların halından anlamaqçün oruc tutmasıdır. Texniki olaraq, gündәlik hәyat tәrzi onsuz da, onun acların halından anlamasına normalda kifayәt edir. 
Pul az getsin deyә oruc tutanları, arıqlamaqçün oruc tutanları heç bu sıraya aid dә etmirәm.
Mәn din düşmәni deyilәm, ancaq, bәylәr, mәncә biz dini, onun bizә öyrәtmәk istәdiklәrini çox-çox yanlış anlamışıq. Biz, sözünün sevilmәsini istәyәn reperin sәsini vә yaraşığını sevdiyimiz kimi, biz mәzarımı ziyarәtgaha çevirmәyin deyәn peyğәmbәrin mәzarını ziyarәtgaha çevirdiyimiz kimi, biz orucu da, namazı da, Hәcc ziyarәtini dә vә ümumiyyәtlә, İslamın mahiyyәtini dә, tamam yanlış anlamışıq. 
Hәr nә sәbәbә oruc tutmusuzsa, ümid edirәm ki, Allah ibadәtlәrinizi qәbul etsin. Ancaq, arada, acların halından anlamaq әvәzinә, qonşuluğunuzda acın olmaması üçün nәlәrsә etsәniz, nә ac qalmaz, nә dә bu rituallar.

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
53

Şәxsәn öz fikrimcә, bir insan imsaqda orucunu 2 yumurta, pendir, yağ, bal, cem, mürәbbә vә çörәklә, hәtta zeytun, pomidor-xiyarla bağlayıb, iftarı mal sousu, toyuq çığırtması, plovla açırsa, o, heç vaxt acların, susuzların halından anlamaz. Әn yaxşı

Comments

@ll.canizadkh.ll Kim kasibdirsa gunahi őzundədir. Çunki Allah sənə beyin verib oxuyardin kasub olmazdin. Indi beziler ele bilecek men papa şotuna firlaniram. Yox men őzumde varli ailede yaşamiram. Sedece buda menim şexsi fikirimdi

@mashallah.safarsoy.1501 Yetimlərin halına dərman olmayan oruc aclıqdan ibarətdir ! Düz vurğulamısız, İslamı düzgün anlamaq lazımdır

Mәn ölümün tam özüyәm. Siz mәni hәlәki tanımırsınız, amma mәn sizi çox yaxşı tanıyıram. Çoxunuz qarşımda yarım saat daha möhlәt üçün nәlәr-nәlәr vәd etmisiz. Dövlәtlinizdәn kasıbınıza, ali savadlınızdan cahilinizә kimi.
O qәdәr adam gәlib keçib ki, mәndәn, artıq öyrәşmişәm hamınıza, üzünüzә baxan kimi bilirәm ki, sizin әvvәliniz nә idi vә әn әsası axırınız nә olacaq. Hәr cür sonu qәbul edә bilirәm, bircә...
Mәnә öz ideologiyalarınızı yeritmәkçün hәdiyyә verdiyiniz sonları heç cürә qәbul edә bilmirәm. Dininiz uğrunda, mәnliyinizi sübut etmәkçün, guya Allah üçün verdiyiniz o canlar var ha... halbuki, bu hәdiyyәlәrinizin müqabilindә almalı olduğum canlara, elә o bombanı üstünә bağlamış sizin öz canlarınız... üzünüzә baxıb taleyinizi oxuya bilirәm. Sizlәrdәn, o terrorlarda boş-boşuna mәnә hәdiyyә edilәn canlardan o qәdәr fәrqli insanlar çıxa bilәrdi ki...
Mәsәlәn, Pakistanda keçәn dәfә bir partlayışda 135 can getdi. Onlardan bir körpәni xüsusәn qeyd edә bilәrәm. Bu körpә böyüyüb dövlәtinizin başçısı olacaqdı. Hindistan adlı dövlәtinizlә aranızda olan torpaq münaqişәsinә son qoyub әbәdi sülhü ölkәnizә gәtirәcәkdi, amma olmadı! 
Gәlәcәkdә bütün bir millәtin xilasına sәbәb olacaq, amma adi bir terrorla canından olmuş çox nümunә var әlimdә, inanın, say-say bitmәz bunlar. Amma mәni üzәn şey bu terrorların da bitmәmiş olmasıdır.

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
12

Mәn "ölüm"ün tam özüyәm. Siz mәni hәlәki tanımırsınız, amma mәn sizi çox yaxşı tanıyıram. Çoxunuz qarşımda yarım saat daha möhlәt üçün nәlәr-nәlәr vәd etmisiz. Dövlәtlinizdәn kasıbınıza, ali savadlınızdan cahilinizә kimi. O qәdәr adam gәlib keçib ki

Comments

@azer_mustafayev023 👍

@adlara.uygun.seirler @ca66arova 😂

Mәn ölümün tam özüyәm. Siz mәni hәlәki tanımırsınız, amma mәn sizi çox yaxşı tanıyıram. Çoxunuz qarşımda yarım saat daha möhlәt üçün nәlәr-nәlәr vәd etmisiz. Dövlәtlinizdәn kasıbınıza, ali savadlınızdan cahilinizә kimi.
O qәdәr adam gәlib keçib ki, mәndәn, artıq öyrәşmişәm hamınıza, üzünüzә baxan kimi bilirәm ki, sizin әvvәliniz nә idi vә әn әsası axırınız nә olacaq. Hәr cür sonu qәbul edә bilirәm, bircә...
Mәnә öz ideologiyalarınızı yeritmәkçün hәdiyyә verdiyiniz sonları heç cürә qәbul edә bilmirәm. Dininiz uğrunda, mәnliyinizi sübut etmәkçün, guya Allah üçün verdiyiniz o canlar var ha... halbuki, bu hәdiyyәlәrinizin müqabilindә almalı olduğum canlara, elә o bombanı üstünә bağlamış sizin öz canlarınız... üzünüzә baxıb taleyinizi oxuya bilirәm. Sizlәrdәn, o terrorlarda boş-boşuna mәnә hәdiyyә edilәn canlardan o qәdәr fәrqli insanlar çıxa bilәrdi ki...
Mәsәlәn, Pakistanda keçәn dәfә bir partlayışda 135 can getdi. Onlardan bir körpәni xüsusәn qeyd edә bilәrәm. Bu körpә böyüyüb dövlәtinizin başçısı olacaqdı. Hindistan adlı dövlәtinizlә aranızda olan torpaq münaqişәsinә son qoyub әbәdi sülhü ölkәnizә gәtirәcәkdi, amma olmadı! 
Gәlәcәkdә bütün bir millәtin xilasına sәbәb olacaq, amma adi bir terrorla canından olmuş çox nümunә var әlimdә, inanın, say-say bitmәz bunlar. Amma mәni üzәn şey bu terrorların da bitmәmiş olmasıdır.

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
0

Mәn "ölüm"ün tam özüyәm. Siz mәni hәlәki tanımırsınız, amma mәn sizi çox yaxşı tanıyıram. Çoxunuz qarşımda yarım saat daha möhlәt üçün nәlәr-nәlәr vәd etmisiz. Dövlәtlinizdәn kasıbınıza, ali savadlınızdan cahilinizә kimi. O qәdәr adam gәlib keçib ki

Nә qәdәr tәzadlı bir millәt olduğumuzu bu iki gün - bugün vә sabah çox aydın şәkildә göstәrir. Bugün alınmaz qala dediyimiz öz torpağımız olan Şuşanı verdiyimiz gün, sabah әcnәbinin qәlәbә günü. Әcnәbi deyib Böyük Vәtәn Müharibәsi uğrunda canından keçmiş, әlil olmuş, yaralanmış, әsir alınmış insanları, ya da günü bugün dә yaşayan veteranlarımızı yox saymaq istәmәrәm. O zaman o vәtәn bizim dә vәtәnimiz olub. Ağamızın alman deyil, rus olması üçün verdiyimiz bir savaş olub bu savaş. Amma Şuşa heç şübhәsiz bizimdir. Aramızda hәr nә qәdәr mәnim torpağım ki, әlimdәdir deyәn alçaqlar, Allah ermәnilәrin canını sağ etsin ki, bizi qaçqın düşürdü deyәn qaçqınlarımız (belә demәyәnlәrә canım qurban) olsa belә, Şuşa hәr daşına-kәsәyinә kimi bizimdir. 
Amma biz nә edirik Şuşa üçün? Bu 27 ildә inşaallah gәlәn ilin bugünü Şuşada qeyd edәrik demәkdәn başqa, lazım gәlsә, biz torpaqlarımızı geri alacağıq demәkdәn daha artıq nә etmişik? 
Mәn dә hәr kәs kimi Qәlәbә gününü qeyd edәcәm, amma çox ruhsuz olacaq bu. Qәlәbә gününü qeyd edәn rus, ingilis, amerikanlı azәrbaycanlıları bu qәlәbәyә şәrik saymasalar da, adını çәkmәsәlәr dә, mәn bilirәm ki, yüzminlәrlә azәrbaycanlının qanı, canı uğruna qazanılmış bir qәlәbә olub bu. Amma mәni bütün veteranlar әhv etsin, ancaq bunu demәliyәm ki, bu bizim qәlәbәmiz deyil. Nә qәdәr can qoymuş olsaq da, bu bizim savaşımız - bizim qәlәbәmiz olmayıb. Mәn qәlәbә gününü o vaxt şanlı qeyd edәcәm ki, o yüzminlәrlә qan mәhz mәnim torpaqlarımçün tökülmüş olsun. O günә isә, bilmirәm, nә qәdәr var - az ya çox, mәn sağ olacam ya yox.
Mәn lazım artıq gәlsin istәyirәm, mәn bizә Allah sәbr vermәsin istәyirәm, mәn ilin hәr ayında başıaşağı olmalı olduğumuz tarix olmasın istәyirәm. Mәncә çox şey istәmirәm. Çünki, mәn sadәcә bir vur әmrini eşitmәk istәyirәm o qurban olduğumuz ağızlardan... Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
18

Nә qәdәr tәzadlı bir millәt olduğumuzu bu iki gün - bugün vә sabah çox aydın şәkildә göstәrir. Bugün "alınmaz qala" dediyimiz öz torpağımız olan Şuşanı verdiyimiz gün, sabah әcnәbinin qәlәbә günü. Әcnәbi deyib Böyük Vәtәn Müharibәsi uğrunda canından

Comments

@dilaraaliyeva_ O Vur əmrini özümüz dirilər cərgəsində ikən eşitmək istəyirəm

@_kamran_nasir_ 👏👏👏

Nә qәdәr tәzadlı bir millәt olduğumuzu bu iki gün - bugün vә sabah çox aydın şәkildә göstәrir. Bugün alınmaz qala dediyimiz öz torpağımız olan Şuşanı verdiyimiz gün, sabah әcnәbinin qәlәbә günü. Әcnәbi deyib Böyük Vәtәn Müharibәsi uğrunda canından keçmiş, әlil olmuş, yaralanmış, әsir alınmış insanları, ya da günü bugün dә yaşayan veteranlarımızı yox saymaq istәmәrәm. O zaman o vәtәn bizim dә vәtәnimiz olub. Ağamızın alman deyil, rus olması üçün verdiyimiz bir savaş olub bu savaş. Amma Şuşa heç şübhәsiz bizimdir. Aramızda hәr nә qәdәr mәnim torpağım ki, әlimdәdir deyәn alçaqlar, Allah ermәnilәrin canını sağ etsin ki, bizi qaçqın düşürdü deyәn qaçqınlarımız (belә demәyәnlәrә canım qurban) olsa belә, Şuşa hәr daşına-kәsәyinә kimi bizimdir. 
Amma biz nә edirik Şuşa üçün? Bu 27 ildә inşaallah gәlәn ilin bugünü Şuşada qeyd edәrik demәkdәn başqa, lazım gәlsә, biz torpaqlarımızı geri alacağıq demәkdәn daha artıq nә etmişik? 
Mәn dә hәr kәs kimi Qәlәbә gününü qeyd edәcәm, amma çox ruhsuz olacaq bu. Qәlәbә gününü qeyd edәn rus, ingilis, amerikanlı azәrbaycanlıları bu qәlәbәyә şәrik saymasalar da, adını çәkmәsәlәr dә, mәn bilirәm ki, yüzminlәrlә azәrbaycanlının qanı, canı uğruna qazanılmış bir qәlәbә olub bu. Amma mәni bütün veteranlar әhv etsin, ancaq bunu demәliyәm ki, bu bizim qәlәbәmiz deyil. Nә qәdәr can qoymuş olsaq da, bu bizim savaşımız - bizim qәlәbәmiz olmayıb. Mәn qәlәbә gününü o vaxt şanlı qeyd edәcәm ki, o yüzminlәrlә qan mәhz mәnim torpaqlarımçün tökülmüş olsun. O günә isә, bilmirәm, nә qәdәr var - az ya çox, mәn sağ olacam ya yox.
Mәn lazım artıq gәlsin istәyirәm, mәn bizә Allah sәbr vermәsin istәyirәm, mәn ilin hәr ayında başıaşağı olmalı olduğumuz tarix olmasın istәyirәm. Mәncә çox şey istәmirәm. Çünki, mәn sadәcә bir vur әmrini eşitmәk istәyirәm o qurban olduğumuz ağızlardan... Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
31

Nә qәdәr tәzadlı bir millәt olduğumuzu bu iki gün - bugün vә sabah çox aydın şәkildә göstәrir. Bugün "alınmaz qala" dediyimiz öz torpağımız olan Şuşanı verdiyimiz gün, sabah әcnәbinin qәlәbә günü. Әcnәbi deyib Böyük Vәtәn Müharibәsi uğrunda canından

Comments

@arshin_mali Zövqünüzə uyğun yorğanların, döşəklərin, yastıqların hazırlanması. PAMBIQ yorğanların, yastıqların sifarişi.

@05.06gg Bizim məhəlləmizdə qaçqınlar var inanın Allaha and olsun ki bizdə əla yaşıyırlar. Yeməy içməy hamısını dövlət qarşılayır hər ay onlara qida yardımı gəlir. Kiçikdən böyüyə hamısının altında maşın var maşAllah kaş bizdə qaçqın olardıq😂

Game of Limits

Youtubedə hərəkətli karikaturaları artırmışıq. Kanalımızın dəstəyə ehtiyacı var. Görənlər youtubedə huseynlicartoon kanalına abunə olaraq dəstək ola bilər. Təşəkkürlər hər kəsə

Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
27

Game of Limits Youtubedə hərəkətli karikaturaları artırmışıq. Kanalımızın dəstəyə ehtiyacı var. Görənlər youtubedə "huseynlicartoon" kanalına abunə olaraq dəstək ola bilər. Təşəkkürlər hər kəsə Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, nar

Comments

@kreativgram 🇦🇿🇦🇿

@rasko050 👍

Tarif şurası, bәlkә dә, ilk dәfә idi ki, nәyisә sözün hәqiqi mәnasında әhalinin xeyrinә artırdı. Gәrәk ki, pisi deyirsәnsә, yaxşını da deyәsәn. Hәr nә qәdәr biz limitin tam aradan qaldırılacağını düşünürdüksә dә, donuzdan bir tük qoparmaq da, halaldı Bildiyiniz kimi, tәbii qazın sayğac başına illik limiti 1700 m3'dan 2200 m3'a yüksәldildi. İlin әvvәlindәn 3ay bәs edirdisә limit, 4 ay bәs edәcәk. 
Әslindә, dünya praktikasında belә bir şey var, olub. İmkanlı şәxslәrdәn daha çox kommunal ala bilmәkçün, hәmçinin, istixanalardan daha çox kommunal ala bilmәkçün belә bir praktikadan istifadә olunur. Ancaq Azәrbaycanda, heyif ki, qoyulan limit o qәdәr balacadır ki, bu siyahıya orta vә aşağı sinfin nümayәndәlәri dә aid edilib. Әn azından 500 m3 fәrq dә az fәrq deyil. Tәxminәn 50 Azn qabağıq demәkdir bu. 
Deyirdilәr 2013-ün axırına kimi bütün ölkәni qazlayacaqlar, amma görünür bitmәyib bu proses vә qazlamağa davam edirlәr.

Animasiya @huseynlicartoon #huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
1

Tarif şurası, bәlkә dә, ilk dәfә idi ki, nәyisә sözün hәqiqi mәnasında әhalinin xeyrinә artırdı. Gәrәk ki, pisi deyirsәnsә, yaxşını da deyәsәn. Hәr nә qәdәr biz limitin tam aradan qaldırılacağını düşünürdüksә dә, "donuzdan bir tük qoparmaq da, halald

Comments

@ytc_rc Amma verdiyi sözü tutub)) çox gözəl qazlanırıq😅

HƏRƏKƏTLİ KARİKATURA

Tarif şurası, bәlkә dә, ilk dәfә idi ki, nәyisә sözün hәqiqi mәnasında әhalinin xeyrinә artırdı. Gәrәk ki, pisi deyirsәnsә, yaxşını da deyәsәn. Hәr nә qәdәr biz limitin tam aradan qaldırılacağını düşünürdüksә dә, donuzdan bir tük qoparmaq da, halaldı Bildiyiniz kimi, tәbii qazın sayğac başına illik limiti 1700 m3'dan 2200 m3'a yüksәldildi. İlin әvvәlindәn 3ay bәs edirdisә limit, 4 ay bәs edәcәk. 
Әslindә, dünya praktikasında belә bir şey var, olub. İmkanlı şәxslәrdәn daha çox kommunal ala bilmәkçün, hәmçinin, istixanalardan daha çox kommunal ala bilmәkçün belә bir praktikadan istifadә olunur. Ancaq Azәrbaycanda, heyif ki, qoyulan limit o qәdәr balacadır ki, bu siyahıya orta vә aşağı sinfin nümayәndәlәri dә aid edilib. Әn azından 500 m3 fәrq dә az fәrq deyil. Tәxminәn 50 Azn qabağıq demәkdir bu. 
Deyirdilәr 2013-ün axırına kimi bütün ölkәni qazlayacaqlar, amma görünür bitmәyib bu proses vә qazlamağa davam edirlәr.

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
25

HƏRƏKƏTLİ KARİKATURA Tarif şurası, bәlkә dә, ilk dәfә idi ki, nәyisә sözün hәqiqi mәnasında әhalinin xeyrinә artırdı. Gәrәk ki, pisi deyirsәnsә, yaxşını da deyәsәn. Hәr nә qәdәr biz limitin tam aradan qaldırılacağını düşünürdüksә dә, "donuzdan bir t

Comments

@heyat_mocuzem_ Day havada istilesib.....qaza o qeder ehtiyac yoxdu...allaqqi😂

@naznaz.eva 💎Xanimlar en güvenilen komanda bizde..💪 sıfır sermaye ile öz biznesinizi qurun.hec neden cekinmek lazım deyil.Çünki siz heçne itirmirsiz.sinamağa deymezmi sizce?Niye boş boş oturursuz evinizde.yaxud boş boş gezinirsiz saytlarda?Özünüzə, ,evinize,evladlariniza bir xeyriniz deysin istemirsizmi? Bilirem isteyirsiniz..buyurun o zaman.bu şansi elden vermeyin.SATIŞ DEYIL..melumat ucun👉 Whatcappa yazin.0555614846 👈

Bir çox ölkәlәrdә bәzi oğurluqlar var ki, onlar oğurluq sayılmırlar. Mәsәlәn, әgәr sәhv etmirәmsә, İsveçrәdә kitab oğurluğu oğurluq kimi qiymәtlәndirilmir. Әgәr bir vәtәndaş heç kim görmәdәn bu әmәli törәdә bilibsә, bundan sonra hәmin şәxs haqqında istintaq açılmır. Düzdür, kitab dükanları bu mәnada güclәndirilmiş iş rejimindә çalışmalı olurlar, amma sizә deyim ki, әgәr bir ölkәdә kitaba bu qәdәr böyük bir dәyәr biçilirsә, әmin olun ki, o ölkәlәrdә zatәn heç kәs oğurluq haqqında zәrrә dә düşünmәz. 
Gәlәk Azәrbaycana. Mәncә, bizim ölkәdә kitab oğurluğu cinayәt sayılmasa da heç kәs gedib kitab oğurlamaz onsuz da. Ona görә dә kitabı keçdik, mәncә, bizdә oğurluğu әn halal sayıla bilәcәk yer elә bankların özü olmalıdır. Çünki, banklar bu millәti elә yüksәk faizlәrlә soyur ki, ondan oğurlanmış hәr qәpik bu millәtin haqqı olmalıdır. Ancaq ki, belә dә banklar heç kimi mәcbur etmir ki, gedib onlardan kredit götürmәyә. Mәncә biz özümüz bizdәn oğurlanmasını sevirik. Yoxsa, bankların nizamnamә kapitalı bu qәdәr şişmәzdi.
Yaxşı, zarafatı bir yana, oğurluq yaxşı şey deyil. Yaxşı yadımdadı Xalid Hüseyni'nin Çәrpәlәng Uçuranındakı bu cümlә - mәncә dünyada әn böyük cinayәt oğurluqdur..., ardını bu kitabı oxuyanlardan tәkrar-tәkrar eşitmәk çox xoş olardı. Bәlkә, bank rәhbәrliklәri dә bu paylaşımı, mәtni vә sizin rәylәrinizi görüb bunu dәrk etdilәr. Bank faizlәri ucbatından özlәrini asan qohumlarınız, dost vә tanışlarınız haqqında da yazmağa rәy bölmәmiz müsaitdir. Buyurun, sizә sadәcә oxumağı deyil, normal, söyüşsüz müzakirә etmәyi dә aşılamaq istәyindәyik. Mövzu bizdәn, dәyәrli izlәyicilәr, tamamlamaq sizdәn... Karikatura @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
20

Bir çox ölkәlәrdә bәzi oğurluqlar var ki, onlar oğurluq sayılmırlar. Mәsәlәn, әgәr sәhv etmirәmsә, İsveçrәdә kitab oğurluğu oğurluq kimi qiymәtlәndirilmir. Әgәr bir vәtәndaş heç kim görmәdәn bu әmәli törәdә bilibsә, bundan sonra hәmin şәxs haqqında i

Comments

@faridyariyev Digər günahlar oğurluğun törəməsidir. Bir insanı öldürdüyündə onun həyatını oğurlamış olursan. Bir qadından həyat yoldaşını, uşaqlarından atasını oğurlamış olursan.Yalan danışdığında birinin həqiqəti öyrənmək ehtimalını oğurlayırsan. ) deyəsən belə idi😃

@symr_rc @faridyariyev elә idi)

Bir çox ölkәlәrdә bәzi oğurluqlar var ki, onlar oğurluq sayılmırlar. Mәsәlәn, әgәr sәhv etmirәmsә, İsveçrәdә kitab oğurluğu oğurluq kimi qiymәtlәndirilmir. Әgәr bir vәtәndaş heç kim görmәdәn bu әmәli törәdә bilibsә, bundan sonra hәmin şәxs haqqında istintaq açılmır. Düzdür, kitab dükanları bu mәnada güclәndirilmiş iş rejimindә çalışmalı olurlar, amma sizә deyim ki, әgәr bir ölkәdә kitaba bu qәdәr böyük bir dәyәr biçilirsә, әmin olun ki, o ölkәlәrdә zatәn heç kәs oğurluq haqqında zәrrә dә düşünmәz. 
Gәlәk Azәrbaycana. Mәncә, bizim ölkәdә kitab oğurluğu cinayәt sayılmasa da heç kәs gedib kitab oğurlamaz onsuz da. Ona görә dә kitabı keçdik, mәncә, bizdә oğurluğu әn halal sayıla bilәcәk yer elә bankların özü olmalıdır. Çünki, banklar bu millәti elә yüksәk faizlәrlә soyur ki, ondan oğurlanmış hәr qәpik bu millәtin haqqı olmalıdır. Ancaq ki, belә dә banklar heç kimi mәcbur etmir ki, gedib onlardan kredit götürmәyә. Mәncә biz özümüz bizdәn oğurlanmasını sevirik. Yoxsa, bankların nizamnamә kapitalı bu qәdәr şişmәzdi.
Yaxşı, zarafatı bir yana, oğurluq yaxşı şey deyil. Yaxşı yadımdadı Xalid Hüseyni'nin Çәrpәlәng Uçuranındakı bu cümlә - mәncә dünyada әn böyük cinayәt oğurluqdur..., ardını bu kitabı oxuyanlardan tәkrar-tәkrar eşitmәk çox xoş olardı. Bәlkә, bank rәhbәrliklәri dә bu paylaşımı, mәtni vә sizin rәylәrinizi görüb bunu dәrk etdilәr. Bank faizlәri ucbatından özlәrini asan qohumlarınız, dost vә tanışlarınız haqqında da yazmağa rәy bölmәmiz müsaitdir. Buyurun, sizә sadәcә oxumağı deyil, normal, söyüşsüz müzakirә etmәyi dә aşılamaq istәyindәyik. Mövzu bizdәn, dәyәrli izlәyicilәr, tamamlamaq sizdәn... Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
23

Bir çox ölkәlәrdә bәzi oğurluqlar var ki, onlar oğurluq sayılmırlar. Mәsәlәn, әgәr sәhv etmirәmsә, İsveçrәdә kitab oğurluğu oğurluq kimi qiymәtlәndirilmir. Әgәr bir vәtәndaş heç kim görmәdәn bu әmәli törәdә bilibsә, bundan sonra hәmin şәxs haqqında i

Comments

@madiska7027 @_a.f_94 😂

@_l.cotard.l_ (auto comment)👍🤙🤙🤙🤙

Mәn әminәm ki, bu ölkәnin yetәri qәdәr imkanlı insanı var. Hәm ölkәdә yaşayıb qazanan, hәm dә ölkәdәn kәnarda yaşayıb qazanan. Mәsәlәn, bir müğәnni televiziyada imkansızlıqdan filan danışanda, ya da cәmiyyәt onu çox sıxışdıranda dәrhal görürsәn ki, elә veriliş müddәtindәcә birisi ona ya 5-10 min manatlıq gül çәlәnglәri, ya da çox-çox bahalı bir avtomobilin açarları göndәrilir (әsasәn qadın müğәnnilәrә). Demәli ki, var, maşallah olsun, daim olsun, Allah başlarından-başlarından aşırsın-töksün. Ya da küçәdә-bayırda o qәdәr bahalı maşınlar görürsәn ki, adamın lap dili-dodağı uçuqlayır. Amma hansısa bir balacaya xәstәliyi üçün onların imkanına baxanda qәpik-quruş sayılan mәblәğlәr yığılanda belә insanlardan sәs-sәmir gәlmir niyәsә. Başqa Kasıbların beş-on manatı yenә heç olmaya dәrdә dәrman olur.
Bu puldan kasıba-kusuba vermәk deyәndә niyәsә hamı - kasıbı da, varlısı da elә düşünür ki, bu pulu çıxarıb kasıba paylamaqdan söhbәt gedir. Ancaq heç kim, mәsәlәyә fәrqli aspektdәn baxmaq istәmir.
Mәsәlәn, bir rayonda 100-120 çox sanballı imkanı olan insan var deyәk ki. Onların hәr biri içәrisindә 50-100 kasıbın çalışa bilәcәyi toxuculuq sexi, fındıq qәbulu müәssisәsi, konserv sexi, digәr növ xırda fabrik-zavod kimi müәssisәlәr açsalar, hәm öz sәrvәtlәrin ikiyә-üçә qatlamış, hәm dә 5-10 min kasıbı işlә tәmin etmiş olmazlarmı? Guya xaricdә camaatın cibinә durduq yerә pulmu doldurulur, xaricdә dә mexanizm belә qurulub da. Varlılar kasıbları işlә tәmin edib hәm özlәri qazanırlar, hәm dә qazandırırlar. Dövlәt büdcәsi dә bu müәssisәlәr hesabına vergi ilә dolub-daşır. 
Bәs maneә nәdir? Mәn әslindә bilirәm maneәnin sәbәbini, amma bu mәsәlәni sizin dilinizdәn eşitmәk daha xoş olar. Buyurun, biraz da müzakirә edәk

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
16

Mәn әminәm ki, bu ölkәnin yetәri qәdәr imkanlı insanı var. Hәm ölkәdә yaşayıb qazanan, hәm dә ölkәdәn kәnarda yaşayıb qazanan. Mәsәlәn, bir müğәnni televiziyada imkansızlıqdan filan danışanda, ya da cәmiyyәt onu çox sıxışdıranda dәrhal görürsәn ki, e

Comments

@mehrim_salon_sekine Yenede yazılacaq kelime saxlamamısız ,tamamile razıyam her kelmenizle @symr_rc 👏👏👏

@mehrim_salon_sekine Yenede yazılacaq kelime saxlamamısız ,tamamile razıyam her kelmenizle @symr_rc 👏👏👏

Mәn әminәm ki, bu ölkәnin yetәri qәdәr imkanlı insanı var. Hәm ölkәdә yaşayıb qazanan, hәm dә ölkәdәn kәnarda yaşayıb qazanan. Mәsәlәn, bir müğәnni televiziyada imkansızlıqdan filan danışanda, ya da cәmiyyәt onu çox sıxışdıranda dәrhal görürsәn ki, elә veriliş müddәtindәcә birisi ona ya 5-10 min manatlıq gül çәlәnglәri, ya da çox-çox bahalı bir avtomobilin açarları göndәrilir (әsasәn qadın müğәnnilәrә). Demәli ki, var, maşallah olsun, daim olsun, Allah başlarından-başlarından aşırsın-töksün. Ya da küçәdә-bayırda o qәdәr bahalı maşınlar görürsәn ki, adamın lap dili-dodağı uçuqlayır. Amma hansısa bir balacaya xәstәliyi üçün onların imkanına baxanda qәpik-quruş sayılan mәblәğlәr yığılanda belә insanlardan sәs-sәmir gәlmir niyәsә. Başqa Kasıbların beş-on manatı yenә heç olmaya dәrdә dәrman olur.
Bu puldan kasıba-kusuba vermәk deyәndә niyәsә hamı - kasıbı da, varlısı da elә düşünür ki, bu pulu çıxarıb kasıba paylamaqdan söhbәt gedir. Ancaq heç kim, mәsәlәyә fәrqli aspektdәn baxmaq istәmir.
Mәsәlәn, bir rayonda 100-120 çox sanballı imkanı olan insan var deyәk ki. Onların hәr biri içәrisindә 50-100 kasıbın çalışa bilәcәyi toxuculuq sexi, fındıq qәbulu müәssisәsi, konserv sexi, digәr növ xırda fabrik-zavod kimi müәssisәlәr açsalar, hәm öz sәrvәtlәrin ikiyә-üçә qatlamış, hәm dә 5-10 min kasıbı işlә tәmin etmiş olmazlarmı? Guya xaricdә camaatın cibinә durduq yerә pulmu doldurulur, xaricdә dә mexanizm belә qurulub da. Varlılar kasıbları işlә tәmin edib hәm özlәri qazanırlar, hәm dә qazandırırlar. Dövlәt büdcәsi dә bu müәssisәlәr hesabına vergi ilә dolub-daşır. 
Bәs maneә nәdir? Mәn әslindә bilirәm maneәnin sәbәbini, amma bu mәsәlәni sizin dilinizdәn eşitmәk daha xoş olar. Buyurun, biraz da müzakirә edәk

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
16

Mәn әminәm ki, bu ölkәnin yetәri qәdәr imkanlı insanı var. Hәm ölkәdә yaşayıb qazanan, hәm dә ölkәdәn kәnarda yaşayıb qazanan. Mәsәlәn, bir müğәnni televiziyada imkansızlıqdan filan danışanda, ya da cәmiyyәt onu çox sıxışdıranda dәrhal görürsәn ki, e

Comments

@ss_633 Elbette dua edirler.Dua edirler ki,bizi yaxşı yatızdırsın.O qeder problem yüklesinler ki,bunları qalxıb,redd etmeye halımız olmasın.

@offf__heyat_ gt.100%qarşılıq

Qripinin ziyanı yoxdu əsas donuzluğudur) 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
30

Qripinin ziyanı yoxdu əsas donuzluğudur) Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #azerbaija

Comments

@emine.cem 🤣🤣🤣

@emine.cem 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

+ Nə var, nə yox, Kirpi? İşlər necədir? - Sağ ol, molla, işləri necə qoyub getmisənsə, eləcə durur! + Yüz ildən artıqdır ki, görmürəm sizi, nə yeniliklər var bizim müsəlman aləmində? - Yenilik?! Rəhmətliyin oğlu, guya, bilmirsən ki, bizdə yenilik həmişə keçmiş oyananda, ölü diriləndə olur. Amma adamın başının üstündə allah var, bizdə də xeyli yeniliklər var, məsələn, birini deyim, sən gedəli, xeyli terror təşkilatları yaratmışıq, partladırıq, dağıdırıq, artıq dünyanın gözü bizdən qorxur, bizimlə hesablaşırlar + Əla! Bəs o vaxt bizim elm, təhsil uğrunda başladığımız mübarizədən nə xəbər var? Biz o vaxt rus çarından, İran mollalarından, ərəb şeyxlərindən uzun əziyyətdən sonra müsəlman qızlarının təhsil alması üçün məktəblərin açılmasına icazə alıb gimnaziyalar tikmişdik, onların axırı nə oldu? - O məktəblər durur, amma içində qız yoxdur, yenə qız uşaqlarının oxumasına pis baxırlar, qızları 8-ci sinifdən çıxarıb ərə verirlər. Hətta heç onların dünyaya gəlməsini istəmirlər. Abort deyə tibbi edam üsulu tapmışıq, qız uşaqlarını ana bətnindəcə edam edirik, gedirlər işlərinin dalınca.
DAVAMI RӘYDӘ>>>> Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
40

+ Nə var, nə yox, Kirpi? İşlər necədir? - Sağ ol, molla, işləri necə qoyub getmisənsə, eləcə durur! + Yüz ildən artıqdır ki, görmürəm sizi, nə yeniliklər var bizim müsəlman aləmində? - Yenilik?! Rəhmətliyin oğlu, guya, bilmirsən ki, bizdə yenilik həm

Comments

@_momine 😔😔😔

@_momine @symr_rc cox var ozde

+ Nə var, nə yox, Kirpi? İşlər necədir? - Sağ ol, molla, işləri necə qoyub getmisənsə, eləcə durur! + Yüz ildən artıqdır ki, görmürəm sizi, nə yeniliklər var bizim müsəlman aləmində? - Yenilik?! Rəhmətliyin oğlu, guya, bilmirsən ki, bizdə yenilik həmişə keçmiş oyananda, ölü diriləndə olur. Amma adamın başının üstündə allah var, bizdə də xeyli yeniliklər var, məsələn, birini deyim, sən gedəli, xeyli terror təşkilatları yaratmışıq, partladırıq, dağıdırıq, artıq dünyanın gözü bizdən qorxur, bizimlə hesablaşırlar + Əla! Bəs o vaxt bizim elm, təhsil uğrunda başladığımız mübarizədən nə xəbər var? Biz o vaxt rus çarından, İran mollalarından, ərəb şeyxlərindən uzun əziyyətdən sonra müsəlman qızlarının təhsil alması üçün məktəblərin açılmasına icazə alıb gimnaziyalar tikmişdik, onların axırı nə oldu? - O məktəblər durur, amma içində qız yoxdur, yenə qız uşaqlarının oxumasına pis baxırlar, qızları 8-ci sinifdən çıxarıb ərə verirlər. Hətta heç onların dünyaya gəlməsini istəmirlər. Abort deyə tibbi edam üsulu tapmışıq, qız uşaqlarını ana bətnindəcə edam edirik, gedirlər işlərinin dalınca.
DAVAMI RӘYDӘ>>>> Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
46

+ Nə var, nə yox, Kirpi? İşlər necədir? - Sağ ol, molla, işləri necə qoyub getmisənsə, eləcə durur! + Yüz ildən artıqdır ki, görmürəm sizi, nə yeniliklər var bizim müsəlman aləmində? - Yenilik?! Rəhmətliyin oğlu, guya, bilmirsən ki, bizdə yenilik həm

Comments

@ulfet_041 @huseynlicartoon heqiqeten size halal olsun👍

@isgenderlli_emine Halaldi size Allah sizin kimileri qorusun👏

Nә qәdәr pul hәr şeydәn dәyәrli kimi görünmüş olsa da, әslindә, zәmanәmizdә әn önәmli şey mәhz elә zamanın özüdür. Vә әn pisi dә odur ki, әgәr sizin pulunuzun olmamasına sәbәb sizә düşmәnlik bәslәyәnlәrdirsә, sizin zamanınızın olmamasına sәbәb sizin yaxın әtrafınızdır. Düşünün, işdәn çıxış vaxtıdır, ictimai nәqliyyatdayam artıq. Bugünün paylaşımı vә ya mövzusu mәlumdur vә mәn yazını yazmalıyam. Fikrimi mümkün qәdәr toparlamışam ki, Fuaddan mesaj gәlir. Bildiriş panelindәn baxıram salam. Aha, demәli, biraz sonra da cavab yaza bilәrәm. Dağılmış fikri biraz da toplayıb yazmağa davan etmәk istәyirәm ki, mesaj gәlir necәsәn?. Yaxşıyam, amma hәlәki Fuad yaxşı olduğumu bilmәsә dә, çox şey itirmiş sayılmaz deyib davam etmәk istәyirәm ki, bir mesaj daha Seymur. Fikir yenә dağılır, amma, toparlamağa çalışıram ki, bir mesaj daha.... halbuki Fuad, salam, necәsәn Seymur, işlәr necә gedir dә yaza bilәrdi, elә deyilmi? Hәlә tәsәvvür edin, zamanla yarışdığınız bir vaxtda çox dәyәrli bir mesaj gözlәdiyiniz vaxt eyni hadisә yaşanır. 
Qeyd üçün onu deyim ki, dәyәrli karikaturistimiz Fәrid Hüseynlinin whatsapp statusu 29 mart 2016-dan etibarәn dәyişmәz qalıb: Tәk-tәk yazma! Mәncә çox önәmli bir mesajdır hamıya.
Daha da yaza bilәrәm, amma icazәnizlә, gedim Fuada cavab yazım, çünki, növbәti mesajları
artıq
Hәr şey
Bitdi
olacaq. Siz isә bu müddәtdә, tәk-tәk yazan dostlarınızı tag edib ürәyinizdәn keçәnlәri rahat-rahat deyin!

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
34

Nә qәdәr pul hәr şeydәn dәyәrli kimi görünmüş olsa da, әslindә, zәmanәmizdә әn önәmli şey mәhz elә zamanın özüdür. Vә әn pisi dә odur ki, әgәr sizin pulunuzun olmamasına sәbәb sizә düşmәnlik bәslәyәnlәrdirsә, sizin zamanınızın olmamasına sәbәb sizin

Comments

@i10i10m Fuad yeqin ki,ömründe heç vaxt bele sinmayib:)) kecin whatsapp+ isledin,bütün görüntü panellerinizi önünüze uygun seçin,rahat edin.hetta,3hefte sonra bele cavab yaziram,guya internet yox idi adıyla

@symr_rc @i10i10m әladı ki)

Nә qәdәr pul hәr şeydәn dәyәrli kimi görünmüş olsa da, әslindә, zәmanәmizdә әn önәmli şey mәhz elә zamanın özüdür. Vә әn pisi dә odur ki, әgәr sizin pulunuzun olmamasına sәbәb sizә düşmәnlik bәslәyәnlәrdirsә, sizin zamanınızın olmamasına sәbәb sizin yaxın әtrafınızdır. Düşünün, işdәn çıxış vaxtıdır, ictimai nәqliyyatdayam artıq. Bugünün paylaşımı vә ya mövzusu mәlumdur vә mәn yazını yazmalıyam. Fikrimi mümkün qәdәr toparlamışam ki, Fuaddan mesaj gәlir. Bildiriş panelindәn baxıram salam. Aha, demәli, biraz sonra da cavab yaza bilәrәm. Dağılmış fikri biraz da toplayıb yazmağa davan etmәk istәyirәm ki, mesaj gәlir necәsәn?. Yaxşıyam, amma hәlәki Fuad yaxşı olduğumu bilmәsә dә, çox şey itirmiş sayılmaz deyib davam etmәk istәyirәm ki, bir mesaj daha Seymur. Fikir yenә dağılır, amma, toparlamağa çalışıram ki, bir mesaj daha.... halbuki Fuad, salam, necәsәn Seymur, işlәr necә gedir dә yaza bilәrdi, elә deyilmi? Hәlә tәsәvvür edin, zamanla yarışdığınız bir vaxtda çox dәyәrli bir mesaj gözlәdiyiniz vaxt eyni hadisә yaşanır. 
Qeyd üçün onu deyim ki, dәyәrli karikaturistimiz Fәrid Hüseynlinin whatsapp statusu 29 mart 2016-dan etibarәn dәyişmәz qalıb: Tәk-tәk yazma! Mәncә çox önәmli bir mesajdır hamıya.
Daha da yaza bilәrәm, amma icazәnizlә, gedim Fuada cavab yazım, çünki, növbәti mesajları
artıq
Hәr şey
Bitdi
olacaq. Siz isә bu müddәtdә, tәk-tәk yazan dostlarınızı tag edib ürәyinizdәn keçәnlәri rahat-rahat deyin!

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
64

Nә qәdәr pul hәr şeydәn dәyәrli kimi görünmüş olsa da, әslindә, zәmanәmizdә әn önәmli şey mәhz elә zamanın özüdür. Vә әn pisi dә odur ki, әgәr sizin pulunuzun olmamasına sәbәb sizә düşmәnlik bәslәyәnlәrdirsә, sizin zamanınızın olmamasına sәbәb sizin

Comments

@musviqmustafayev Var ele tpoylar.cumle qurmagi bacarmirlar

@vqrhdl Düz deyirsən

E*mәni xislәtli Gürcüstan vәtәndaşlığı olan hәmyerlimiz Fәrda Qәdirov 2009'cu ilin bugünü sәhәr saatlarında, yәni nә az - nә çox bundan 10 il әvvәl 12 nәfәrin ölümünә vә tәxminәn o qәdәr insanın xәsarәt almasına sәbәb olan terror aktını gerçәklәşdirdi. O qәdәr arzu yarımçıq, cücәrmәmiş, meyvә vermәmiş qara torpağa o qәdәr cansız bәdәnlә birgә basdırıldı. 
Bәs nәticә nә oldu? Mәn AzMİU tәlәbәsi idim, bizim universitetdә bu mәnada elә dә problem yox idi, amma yaxşı xatırlayıram ki, biz boş saatlarımızı heç bir nәzarәtsiz keçdiyimiz BDU'nun ölkәcә mәşhur pepsi'sindә keçirirdik. Düzü, guya nәzarәtlә olsa nә olacaqdı ki? Әlindә silah olmayan mühafizә polislәrimiz silahla Universitetlәrdәn hәr hansısa birini hәdәf alacaq ikinci Fәrdaya nә edә bilәcәklәr ki, bax әsas sual budur. 
Mәn hadisәlәri heç vaxt qınamıram, hadisәdir, olmalıdır vә olur. Ancaq nәticәlәr qınanmalıdır. Fakt odur ki, ikinci belә bir hal olsa, yenә eyni şeylәr baş verәcәk, üç-dörd gün yas, üç-dörd gün güclәndirilmiş iş rejimi vә sonra yenә unudulacaq. 2000-lәr bunu tanımazlar deyib nәsә nostaljik şeylәrin şәklini paylaşaraq like toplayan sәhifәlәrdәn bugün çox gözlәdim belә bir paylaşım, vandamlardan gözlәmirdim, onsuz heç bir halda olmadı.
Mәktәbli kitabçalarında Çarli Çaplinin doğum gününü, Formula 1in ilk yarış gününü yazmayın demirәm, amma bunu mütlәq yazın, yazmalısız çünki. Siz yazmalısınız vә müәllimlәr pislәmәlidirlәr. Çünki, görünәn odur ki, Fәrda Qәdirovun әtrafında heç kәs e*mәnilәri pislәmәmişdi vә nәticәsi ağır oldu. 
İndi әgәr varsa, hәlә dә geyinirsizsә, o papağı başınızdan çıxarıb qoyun qabağınıza vә bir dә düşünün!

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
10

E*mәni xislәtli Gürcüstan vәtәndaşlığı olan hәmyerlimiz Fәrda Qәdirov 2009'cu ilin bugünü sәhәr saatlarında, yәni nә az - nә çox bundan 10 il әvvәl 12 nәfәrin ölümünә vә tәxminәn o qәdәr insanın xәsarәt almasına sәbәb olan terror aktını gerçәklәşdird

Comments

@ltfyy.rc Sağolunki varsiz.Buda bizim tariximizdir,unutmamalıyıqki yeni Fərdalar yetişməsin.😢

@symr_rc @ltfyy.rc bәli 🙌

E*mәni xislәtli Gürcüstan vәtәndaşlığı olan hәmyerlimiz Fәrda Qәdirov 2009'cu ilin bugünü sәhәr saatlarında, yәni nә az - nә çox bundan 10 il әvvәl 12 nәfәrin ölümünә vә tәxminәn o qәdәr insanın xәsarәt almasına sәbәb olan terror aktını gerçәklәşdirdi. O qәdәr arzu yarımçıq, cücәrmәmiş, meyvә vermәmiş qara torpağa o qәdәr cansız bәdәnlә birgә basdırıldı. 
Bәs nәticә nә oldu? Mәn AzMİU tәlәbәsi idim, bizim universitetdә bu mәnada elә dә problem yox idi, amma yaxşı xatırlayıram ki, biz boş saatlarımızı heç bir nәzarәtsiz keçdiyimiz BDU'nun ölkәcә mәşhur pepsi'sindә keçirirdik. Düzü, guya nәzarәtlә olsa nә olacaqdı ki? Әlindә silah olmayan mühafizә polislәrimiz silahla Universitetlәrdәn hәr hansısa birini hәdәf alacaq ikinci Fәrdaya nә edә bilәcәklәr ki, bax әsas sual budur. 
Mәn hadisәlәri heç vaxt qınamıram, hadisәdir, olmalıdır vә olur. Ancaq nәticәlәr qınanmalıdır. Fakt odur ki, ikinci belә bir hal olsa, yenә eyni şeylәr baş verәcәk, üç-dörd gün yas, üç-dörd gün güclәndirilmiş iş rejimi vә sonra yenә unudulacaq. 2000-lәr bunu tanımazlar deyib nәsә nostaljik şeylәrin şәklini paylaşaraq like toplayan sәhifәlәrdәn bugün çox gözlәdim belә bir paylaşım, vandamlardan gözlәmirdim, onsuz heç bir halda olmadı.
Mәktәbli kitabçalarında Çarli Çaplinin doğum gününü, Formula 1in ilk yarış gününü yazmayın demirәm, amma bunu mütlәq yazın, yazmalısız çünki. Siz yazmalısınız vә müәllimlәr pislәmәlidirlәr. Çünki, görünәn odur ki, Fәrda Qәdirovun әtrafında heç kәs e*mәnilәri pislәmәmişdi vә nәticәsi ağır oldu. 
İndi әgәr varsa, hәlә dә geyinirsizsә, o papağı başınızdan çıxarıb qoyun qabağınıza vә bir dә düşünün!

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
31

E*mәni xislәtli Gürcüstan vәtәndaşlığı olan hәmyerlimiz Fәrda Qәdirov 2009'cu ilin bugünü sәhәr saatlarında, yәni nә az - nә çox bundan 10 il әvvәl 12 nәfәrin ölümünә vә tәxminәn o qәdәr insanın xәsarәt almasına sәbәb olan terror aktını gerçәklәşdird

Comments

@ayasuluqx @mamedovgh eynən

@misterbinemi Ela paylaşımdı heqiqeten😊

Qardaş, baxırsan saytlara 300-350 manata elә gözәl evlәr var ki, adama lap gәl-gәl deyir. Yandakı mәlumatı oxuyursan - Yeni Yasamalda, Nәsimidә, Әcәmidә, qısacası candır da can. İsti döşәmә, 7/24 market, kombi, kondisioner, paltaryuyan, yeni avro tәmir, fasilәsiz su... qısacası, yetim, öz evindә ölmә, gәl burada öl... di gәl ki, biraz da aşağıları oxumaq istәyirsәn ki, nömrә götürüb zәng edәsәn yalnız ailәlilәrә vә xanımlara yazısını görürsәn, başından aşağı elә bil buz kimi su tökürlәr dә. Qalırsan belә ki, niyә vaxtında evlәnmәdim mәn ki, bu evdә qala bilim. Bu yazıq işlәyәn subay oğlanlar, lap elә olsun oğlan tәlәbәlәr nәdir mәgәr? Zombi zaddırlar ki, bunlara normal evlәr rәva bilinmir? Vallah, öz aramızda qalsın, mәn elә yalnız xanımların qaldığı evlәri görmüşәm ki, tavanın üstündә paltar, onun da üstündә әlüzyuyan sabun, qab şampunu vә elә tәlәbә evlәrindә qalmışıq ki, ev tәrtәmiz, amma tәmir bәrbad, şәrait sıfır. Çünki, nә imiş oğlanlar evi dağıdırlarmış, xanımlar daha sәliqәli imişlәr... indi nә çarә görürsüz bizә? Sırf normal insan evindә qala bilmәkçün, illah ki, evlәnәk, ya üzdәn iraqlar kimi cinsimizi dәyişәk?

Animasiya @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
14

Qardaş, baxırsan saytlara 300-350 manata elә gözәl evlәr var ki, adama lap gәl-gәl deyir. Yandakı mәlumatı oxuyursan - Yeni Yasamalda, Nәsimidә, Әcәmidә, qısacası candır da can. İsti döşәmә, 7/24 market, kombi, kondisioner, paltaryuyan, yeni avro tәm

Comments

@_.ibra.13 @symr_rc 😂😂

@sedaqetelirzayeva @symr_rc 😃😃

Qardaş, baxırsan saytlara 300-350 manata elә gözәl evlәr var ki, adama lap gәl-gәl deyir. Yandakı mәlumatı oxuyursan - Yeni Yasamalda, Nәsimidә, Әcәmidә, qısacası candır da can. İsti döşәmә, 7/24 market, kombi, kondisioner, paltaryuyan, yeni avro tәmir, fasilәsiz su... qısacası, yetim, öz evindә ölmә, gәl burada öl... di gәl ki, biraz da aşağıları oxumaq istәyirsәn ki, nömrә götürüb zәng edәsәn yalnız ailәlilәrә vә xanımlara yazısını görürsәn, başından aşağı elә bil buz kimi su tökürlәr dә. Qalırsan belә ki, niyә vaxtında evlәnmәdim mәn ki, bu evdә qala bilim. Bu yazıq işlәyәn subay oğlanlar, lap elә olsun oğlan tәlәbәlәr nәdir mәgәr? Zombi zaddırlar ki, bunlara normal evlәr rәva bilinmir? Vallah, öz aramızda qalsın, mәn elә yalnız xanımların qaldığı evlәri görmüşәm ki, tavanın üstündә paltar, onun da üstündә әlüzyuyan sabun, qab şampunu vә elә tәlәbә evlәrindә qalmışıq ki, ev tәrtәmiz, amma tәmir bәrbad, şәrait sıfır. Çünki, nә imiş oğlanlar evi dağıdırlarmış, xanımlar daha sәliqәli imişlәr... indi nә çarә görürsüz bizә? Sırf normal insan evindә qala bilmәkçün, illah ki, evlәnәk, ya üzdәn iraqlar kimi cinsimizi dәyişәk?

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
44

Qardaş, baxırsan saytlara 300-350 manata elә gözәl evlәr var ki, adama lap gәl-gәl deyir. Yandakı mәlumatı oxuyursan - Yeni Yasamalda, Nәsimidә, Әcәmidә, qısacası candır da can. İsti döşәmә, 7/24 market, kombi, kondisioner, paltaryuyan, yeni avro tәm

Comments

@demon_moey_duwi Amma xaricde esasen avropa olkelerinde london barselona fransa finlandiya almaniya oglanlara ev verilir temirli cunki bikirlerki oglanlar iwdeyir ancaq geeler gelir yatib dincelmeye amerkanin wtatlarinda ise tek qiza ev kirayesi cox baha verilir ama beylere kiraye ev tapmaq hem asantdir hemde ucuz))

@_._imtahan_._ @_.ada._sirian._ düzdü.mən 4qızla bir evdə qalıram.Evi burdan təmizliyirsən burda yenə əvvəlki vəziyyət.1həftə yemək bişir qazanlar boşqablar həftə sonunacan o vəziyyətdə.Həftə sonu evi kim yığışdırsa vay halına beli qırıldı.Qızlar evdən bəzənib düzənib çıxıllar təmiz görsənillər.Vallah oğlanlar var qızlardan milyon qat təmiz saxlıyıllar evi.Çay içdikləri stəkanı nəylə yusanda sarısı getmir.Qazanda soyuducuda yemək kiflənib qalır həftələrlə və daha nələr nələr...

Ölkәmizdә online ticarәti metrolardakı SOS-larsız tәsәvvür etmәk qeyri-mümkündür. Tәklif edirik ki, qadının birini 2000-3000-ә doğduran özәl xәstәxanalarımız metrolara çatdırılmanı pulsuz etsә, müştәrisi daha bol olar, nәinki indiki formada öz müştәrilәrini 200-300 manatlıq dövlәt xәtәxanalarına qapdırırlar (hansılar ki, ümumiyyәtlә, pulsuz xidmәt göstәrmәliydilәr). Yoxsa ki, belә o tibb bacısına 20 manatlıq şirinlik ver, bu tibb bacısı qapını açır deyә 5 manat ver, uşağı götürәcәk maşın üçün 5 manat parkovşikә ver, nәm daha nә... Ondansa, bilәk ki, 2000 verdik vә filan metroya qadın+uşağı leylәk kampaniyası adı ilә kişi kimi çatdırdılar. Lap elә uşaq vaxtı bildiyimiz kimi - nә uşaq xәyallarımız dağılmadı, nә bu biri dilәnçiyә rastlamadıq, nә dә o biri dilәnçiyә... alın sizә yatırım üçün әla biznes ideyası

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
11

Ölkәmizdә online ticarәti metrolardakı SOS-larsız tәsәvvür etmәk qeyri-mümkündür. Tәklif edirik ki, qadının birini 2000-3000-ә doğduran özәl xәstәxanalarımız metrolara çatdırılmanı pulsuz etsә, müştәrisi daha bol olar, nәinki indiki formada öz müştәr

Comments

@symr_rc @masoomah_hasan bu dәqiqә tәәssüf ki, hәm dövlәt, hәm özәl xәstәxanalar xәstәyә müştәri gözü ilә baxırlar

@nesrin_el_ishleri_suvenirler 👏

Ölkәmizdә online ticarәti metrolardakı SOS-larsız tәsәvvür etmәk qeyri-mümkündür. Tәklif edirik ki, qadının birini 2000-3000-ә doğduran özәl xәstәxanalarımız metrolara çatdırılmanı pulsuz etsә, müştәrisi daha bol olar, nәinki indiki formada öz müştәrilәrini 200-300 manatlıq dövlәt xәtәxanalarına qapdırırlar (hansılar ki, ümumiyyәtlә, pulsuz xidmәt göstәrmәliydilәr). Yoxsa ki, belә o tibb bacısına 20 manatlıq şirinlik ver, bu tibb bacısı qapını açır deyә 5 manat ver, uşağı götürәcәk maşın üçün 5 manat parkovşikә ver, nәm daha nә... Ondansa, bilәk ki, 2000 verdik vә ən yaxın metroya leylәk kampaniyası adı ilә kişi kimi çatdırdılar. Lap elә uşaq vaxtı bildiyimiz kimi - nә uşaq xәyallarımız dağılmadı, nә bu biri dilәnçiyә rastlamadıq, nә dә o biri dilәnçiyә... alın sizә yatırım üçün әla biznes ideyası

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
19

Ölkәmizdә online ticarәti metrolardakı SOS-larsız tәsәvvür etmәk qeyri-mümkündür. Tәklif edirik ki, qadının birini 2000-3000-ә doğduran özәl xәstәxanalarımız metrolara çatdırılmanı pulsuz etsә, müştәrisi daha bol olar, nәinki indiki formada öz müştәr

Comments

@canparcham.ganja Gozel paylasimdi🤗 Zehmet olmasa seifemi takib edib son gonderini like ederdiz🙃🙃 Indiden tesekurler😍

@blue__is__my__life Mükemmel yazılıb 👍👍👍

Şəhəri vızıltı götürüb. Vızıltının səbəb olduğu tıxac da lap adamı təngə gətirir... Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
26

Şəhəri vızıltı götürüb. Vızıltının səbəb olduğu tıxac da lap adamı təngə gətirir... Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. #hu

Comments

@acilan_qapilar 😂😂😂😂😂😂👍

@01.08.78naxcivan.cema 😁😁😁😁😁😁😁😁

Dünәn artıq hamımıza mәlum olduğu kimi, F1'in test sürüşü vaxtı gözlәnilmәz hadisә yaşandı. Kanalizasiya qapağı maşının yüksәk sürәtdәn dolayı yaratdığı vakuum'a tab gәtirә bilmәyib yerindәn oynadı vә bir maşın bundan dolayı ciddi zәdәlәnib yarışı dayandırmalı oldu. Doğrudur, bu hadisә şәhәr yolları üçün F1 yarışlarında әvvәllәr dә tәsadüf olunan bir hadisәdir, amma bu tәşkilatçılıq anlamında müәyyәn boşluqların olduğundan xәbәr verirdi. Sözüm onda deyil, çünki olan oldu, keçәn keçdi, bu hadisә mәni ölkәmizin imicinә görә azca üzsә dә, dediyim kimi görünmәmiş bir şey deyildi. Görünmәmiş olan şey isә pasportunda Azәrbaycan vәtәndaşı yazılmış birisinin kanalizasiya qapağının şәklini paylaşaraq Azәrbaycan xalqı adına sәnә tәşәkkür edirik yazmasıdır. Hansı xalq? Mәn şәxsәn özümü o xalqa aid hiss elәmirәm.
Hә, mәn dә başa düşürәm ki, bu dikәlәn kanalizasiya qapağı üstü bәzәk, altı tәzәk olan ölkәmizin tәzәk olan hissәsini gözlәr önünә sәrәn bir üsyan idi. Mәn dә başa düşürәm ki, bu yarışlar yağışlı havaya tәsadüf etsә amazing baku deyәn turistlәrin birini dә tapmaq olmayacaq gәlәn il. Amma niyә? Niyә biz evin sirrini çöldә-bayırda danışmaqçün bu qәdәr hәvәsliyik? Niyә evin sirri çölә çıxdığı üçün bu qәdәr sevinirik? Niyә biyabır olmaqçün әlimizdәn gәlәni ardımıza buraxmırıq?
Ölkәmizin mәnzәrәsini Avropaya bu qәdәr çox göstәrmәk hәvәsindәyiksә, deyirәm, utanmayaq, gedәrkәn Hamiltona әtağanın şәklini dә nә versәn Allah razı olsuna sataq ki, qәzadan-bәladan uzaq olsun, bizim dә mәnzәrәmiz tamamlansın

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
67

Dünәn artıq hamımıza mәlum olduğu kimi, F1'in test sürüşü vaxtı gözlәnilmәz hadisә yaşandı. Kanalizasiya qapağı maşının yüksәk sürәtdәn dolayı yaratdığı vakuum'a tab gәtirә bilmәyib yerindәn oynadı vә bir maşın bundan dolayı ciddi zәdәlәnib yarışı da

Comments

@hicab.nurumuz 😁😁😁😁😁😁😁

@bahadur__13 @eldar_mustafayev12

Dünәn artıq hamımıza mәlum olduğu kimi, F1'in test sürüşü vaxtı gözlәnilmәz hadisә yaşandı. Kanalizasiya qapağı maşının yüksәk sürәtdәn dolayı yaratdığı vakuum'a tab gәtirә bilmәyib yerindәn oynadı vә bir maşın bundan dolayı ciddi zәdәlәnib yarışı dayandırmalı oldu. Doğrudur, bu hadisә şәhәr yolları üçün F1 yarışlarında әvvәllәr dә tәsadüf olunan bir hadisәdir, amma bu tәşkilatçılıq anlamında müәyyәn boşluqların olduğundan xәbәr verirdi. Sözüm onda deyil, çünki olan oldu, keçәn keçdi, bu hadisә mәni ölkәmizin imicinә görә azca üzsә dә, dediyim kimi görünmәmiş bir şey deyildi. Görünmәmiş olan şey isә pasportunda Azәrbaycan vәtәndaşı yazılmış birisinin kanalizasiya qapağının şәklini paylaşaraq Azәrbaycan xalqı adına sәnә tәşәkkür edirik yazmasıdır. Hansı xalq? Mәn şәxsәn özümü o xalqa aid hiss elәmirәm.
Hә, mәn dә başa düşürәm ki, bu dikәlәn kanalizasiya qapağı üstü bәzәk, altı tәzәk olan ölkәmizin tәzәk olan hissәsini gözlәr önünә sәrәn bir üsyan idi. Mәn dә başa düşürәm ki, bu yarışlar yağışlı havaya tәsadüf etsә amazing baku deyәn turistlәrin birini dә tapmaq olmayacaq gәlәn il. Amma niyә? Niyә biz evin sirrini çöldә-bayırda danışmaqçün bu qәdәr hәvәsliyik? Niyә evin sirri çölә çıxdığı üçün bu qәdәr sevinirik? Niyә biyabır olmaqçün әlimizdәn gәlәni ardımıza buraxmırıq?
Ölkәmizin mәnzәrәsini Avropaya bu qәdәr çox göstәrmәk hәvәsindәyiksә, deyirәm, utanmayaq, gedәrkәn Hamiltona әtağanın şәklini dә nә versәn Allah razı olsuna sataq ki, hәm o, qәzadan-bәladan uzaq olsun, hәm dә bizim mәnzәrәmiz tamamlansın

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
3

Dünәn artıq hamımıza mәlum olduğu kimi, F1'in test sürüşü vaxtı gözlәnilmәz hadisә yaşandı. Kanalizasiya qapağı maşının yüksәk sürәtdәn dolayı yaratdığı vakuum'a tab gәtirә bilmәyib yerindәn oynadı vә bir maşın bundan dolayı ciddi zәdәlәnib yarışı da

Comments

@veliyev_vusal_98 Gözlədiyim gözəl fikirlər, çox əla izah, çox əla düşüncə. Kaş bu lukun şəklini paylaşarken insanlarımız da deyərdi, axı biz AZERBAYCANLIYIQ, nə üçün öz eybimizi hər kəsdən çox biz göstəririk?

@symr_rc @veliyev_vusal_98 tәşәkkürlәr 🙌

Ah bu batil inanclarımız yoxdurmu, elә bil yarışa çıxmışıq bir-birimizlә ki, hansımız daha cahilik. Boş inanclarımızdan dolayı utanmayıb utanmamalı olduğumuz şeylәrә görә elә yaxşı utanırıq ki, elә bil belә dә olmalıdır. 
Qadını tәqdim edәndә utanırıq, xәstәliklәrimizi tәqdim edәndә utanırıq, amma bütün bunları bir ağacın imdadına buraxanda, bir mollanın duasına, bir cadunun tәsirinә buraxanda utanmırıq. Uşağın boğazından kәsib bәrәkәtimizi bunlara xәrclәmәyimizә utanmırıq. Әlimizdә olan üç-beş qәpik son pulları da bu boş şeylәrә xәrclәyib, sonra da ağzımızı açıb tuturuq Allaha.
Yüz il az deyil vallah. Yüz-yüz iyirmi il әvvәl yazıb-yaradıb Mirzә Cәlil, Mirzә Sabir, Mirzә Fәtәli... Amma o vaxt da başımız dua oxumağa qarışmışdı, bugün dә başımız dua oxumağa qarışıb deyә görә bilmirik bizә әn әsas lazım olan şeyi. İyrәnc mental dәyәrlәrimiz, hәdsiz cahilliyimiz deyil, elmlәnmәk, savad bizi işığa çıxaracaq... әlbәttә ki, biz çıxmaq istәyirikmi, bax, bu әsl müәmma.

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #bookstagram
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
5

Ah bu batil inanclarımız yoxdurmu, elә bil yarışa çıxmışıq bir-birimizlә ki, hansımız daha cahilik. Boş inanclarımızdan dolayı utanmayıb utanmamalı olduğumuz şeylәrә görә elә yaxşı utanırıq ki, elә bil belә dә olmalıdır. Qadını tәqdim edәndә utanırı

Comments

@symr_rc @shahnaz_huseynli xoşdur 🙌😊

@symr_rc @the_venus_system çox sağolun 🙌 yaxşı ki, sizlәr varsız

Ah bu batil inanclarımız yoxdurmu, elә bil yarışa çıxmışıq bir-birimizlә ki, hansımız daha cahilik. Boş inanclarımızdan dolayı utanmayıb utanmamalı olduğumuz şeylәrә görә elә yaxşı utanırıq ki, elә bil belә dә olmalıdır. 
Qadını tәqdim edәndә utanırıq, xәstәliklәrimizi tәqdim edәndә utanırıq, amma bütün bunları bir ağacın imdadına buraxanda, bir mollanın duasına, bir cadunun tәsirinә buraxanda utanmırıq. Uşağın boğazından kәsib bәrәkәtimizi bunlara xәrclәmәyimizә utanmırıq. Әlimizdә olan üç-beş qәpik son pulları da bu boş şeylәrә xәrclәyib, sonra da ağzımızı açıb tuturuq Allaha.
Yüz il az deyil vallah. Yüz-yüz iyirmi il әvvәl yazıb-yaradıb Mirzә Cәlil, Mirzә Sabir, Mirzә Fәtәli... Amma o vaxt da başımız dua oxumağa qarışmışdı, bugün dә başımız dua oxumağa qarışıb deyә görә bilmirik bizә әn әsas lazım olan şeyi. İyrәnc mental dәyәrlәrimiz, hәdsiz cahilliyimiz deyil, elmlәnmәk, savad bizi işığa çıxaracaq... әlbәttә ki, biz çıxmaq istәyirikmi, bax, bu әsl müәmma.

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
40

Ah bu batil inanclarımız yoxdurmu, elә bil yarışa çıxmışıq bir-birimizlә ki, hansımız daha cahilik. Boş inanclarımızdan dolayı utanmayıb utanmamalı olduğumuz şeylәrә görә elә yaxşı utanırıq ki, elә bil belә dә olmalıdır. Qadını tәqdim edәndә utanırı

Comments

@asif.elhamoglu.777 Hahahahaha "üzr istəyirəm" 🤣🤣

@05.06gg Hələ xaçmazda bir yer var ağacın altında daş var çatan çatan özünə sürtür daşı 'müqəddəs daşdı e..' deyirlər. Birindən soruşdum niyə müqəddəs daş deyirsiz tarıxı nədir bu daşın? Dedilər nə bilim vallah dədə babadan elə deyirlər😂

Geridə qoyduğumuz illərdə səhraya qar yağmışdı... Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
15

Geridə qoyduğumuz illərdə səhraya qar yağmışdı... Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. #huseynlicartoon #bakı #azərbaycan #a

Comments

@son_gun.pg 😂😂😂

@tunar_cumazade @bulud_mehdiyev_

O gün bir görüntü diqqәtimi çәkdi - demәli, tәcili yardım maşını - hansısa gavur bir ölkә idi, - 6 km uzunluğunda bir tıxacda getmәli idi, yolun sol tәrәfiylә sirenasını yandırıb elә gedirdi ki, mәn tamam çaşdım. Qarşısından çәkilmәyәn bir dәnә dә olsa maşın yox idi, arxasına düşüb gedәn bir dәnә dә olsa maşın yox idi. Hamı qoyun kimi sağa çәkilib sonra da öz cәrgәsinә geri qayıdırdı. İnanmazsız, amma sağdakı maşın da bununçün şәrait yaradırdı. Humanistlik, sivil yaşayış filan deyirik, ancaq bu qәdәri dә lap ağdı da. Bir millәt necә bu qәdәr düşüncәli ola bilәr, çatmır da şәxsәn mәnә. O ki, ambulansın içindәn sürücü öndәki maşına sirena yetmirmiş kimi siqnal atıb işıq yandırıb söndürmәdi, o ki, ambulans sürücüsü sәnә әl işarәsi etmәdi, ona yolmu vermәk olar? Ya da, bir ambulans gedir vә ondan arxada gedәn maşın olaraq onun arxasına düşüb getmәyәsәn, belә yaşayışmı olar? O ki, sәn tәcili yardıma yol vermirsәn deyә o gecikir, birisinin övladı, lap elә olsun öz övladın, öz yoldaşın, öz anan, öz bacın ölür, sonra da oturub bu dövlәtin gәlmişini-keçmişini söymürsәn ha, yaşamağın nә mәnası? 
Vallah, hәmişә demişәm, yenә dә deyirәm, bu gavurlar hәyat nәdir, bilmәyiblәr, bilmirlәr, bilmәyәcәklәr dә, qardaş!

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
19

O gün bir görüntü diqqәtimi çәkdi - demәli, tәcili yardım maşını - hansısa gavur bir ölkә idi, - 6 km uzunluğunda bir tıxacda getmәli idi, yolun sol tәrәfiylә sirenasını yandırıb elә gedirdi ki, mәn tamam çaşdım. Qarşısından çәkilmәyәn bir dәnә dә ol

Comments

@faridnasibzade @symr_rc qoy ölsün pis kasıb 😁

@djjanim.o4 🍃Gözəl Paylaşım ✌✌ ( Auťø Łiķe )

O gün bir görüntü diqqәtimi çәkdi - demәli, tәcili yardım maşını - hansısa gavur bir ölkә idi, - 6 km uzunluğunda bir tıxacda getmәli idi, yolun sol tәrәfiylә sirenasını yandırıb elә gedirdi ki, mәn tamam çaşdım. Qarşısından çәkilmәyәn bir dәnә dә olsa maşın yox idi, arxasına düşüb gedәn bir dәnә dә olsa maşın yox idi. Hamı qoyun kimi sağa çәkilib sonra da öz cәrgәsinә geri qayıdırdı. İnanmazsız, amma sağdakı maşın da bununçün şәrait yaradırdı. Humanistlik, sivil yaşayış filan deyirik, ancaq bu qәdәri dә lap ağdı da. Bir millәt necә bu qәdәr düşüncәli ola bilәr, çatmır da şәxsәn mәnә. O ki, ambulansın içindәn sürücü öndәki maşına sirena yetmirmiş kimi siqnal atıb işıq yandırıb söndürmәdi, o ki, ambulans sürücüsü sәnә әl işarәsi etmәdi, ona yolmu vermәk olar? Ya da, bir ambulans gedir vә ondan arxada gedәn maşın olaraq onun arxasına düşüb getmәyәsәn, belә yaşayışmı olar? O ki, sәn tәcili yardıma yol vermirsәn deyә o gecikir, birisinin övladı, lap elә olsun öz övladın, öz yoldaşın, öz anan, öz bacın ölür, sonra da oturub bu dövlәtin gәlmişini-keçmişini söymürsәn ha, yaşamağın nә mәnası? 
Vallah, hәmişә demişәm, yenә dә deyirәm, bu gavurlar hәyat nәdir, bilmәyiblәr, bilmirlәr, bilmәyәcәklәr dә, qardaş!

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
30

O gün bir görüntü diqqәtimi çәkdi - demәli, tәcili yardım maşını - hansısa gavur bir ölkә idi, - 6 km uzunluğunda bir tıxacda getmәli idi, yolun sol tәrәfiylә sirenasını yandırıb elә gedirdi ki, mәn tamam çaşdım. Qarşısından çәkilmәyәn bir dәnә dә ol

Comments

@rustamwalther @seva_raul heç nə də etmirlər xanım

@_____.k.e._____ @_.ada._sirian._ Afrikalıları tağ edek @afrika

SOLA SÜRÜŞDÜRÜN
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
8

SOLA SÜRÜŞDÜRÜN

Comments

@symr_rc @khansuvar.guliyev çox tәşәkkürlәr 😊🙌

@nesrin_el_ishleri_suvenirler 👏

SOLA SÜLÜŞDÜRÜN
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
21

SOLA SÜLÜŞDÜRÜN

Comments

@huseynlicartoon @whuu.wallpaper diqqətinizə görə minnətdaram👍

@bahram.quluzadeh @elshad_jafaroff Amin

Bu mövzudan mәncә nә qәdәr yazılırsa yazılsın, nә qәdәr danışılırsa danışılsın, yenә dә azdır, yetәrsizdir. 
Yaxşılar var, şükürlәr olsun ki, az da deyillәr, amma pislәr dә az deyil, hәtta deyәrdim ki, daha da çoxdur. 
Ortada bir can bazarı var. Bu bazarın bir sәbәbi tәhsilimizdә vә xüsusәn dә, ali tәhsilimizdә olan problemlәrdir, bir sәbәbi maaşların çox aşağıda dәyişmәsidir, başqa bir sәbәbi isә insaniyyәt faktorudur ki, mәni dә әn çox narahat edәn mәhz budur. Maaşlar bir gün qalxa bilәr, tәhsil bir gün düzәlә bilәr, amma bәs xәstәlәrin çox olmasını arzulayan hәkim xislәti necә, düzәlәrmi, bax orası müәmmadır. Üstәlik, biz bu düşüncә tәrzi ilә davam etsәk, ümumiyyәtlә bir gün maaşlar artacaq, tәhsil düzәlәcәkmi, bax burası da müәmmadır. Qısacası, müәmmalar ölkәsindә yaşayıb hәyatımızı puç etmәyәmi davam edәcәyik, başqa bir ölkәyәmi pәnah aparacağıq, ya öz ölkәmizimi bütün müәmmalardan xilas edәcәyik? Bunu zaman vә maariflәnmәyimizin nә dәrәcәdә davamlı olması göstәrәcәk.
Mәn çox olmasa da, hәlә dә inanır, hәlә dә ümid bәslәyirәm. Mәncә hamımız bir balaca inanmağa cәhd göstәrsәk, dediyimiz sabahlar elә dә uzaq görünmür

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
10

Bu mövzudan mәncә nә qәdәr yazılırsa yazılsın, nә qәdәr danışılırsa danışılsın, yenә dә azdır, yetәrsizdir. Yaxşılar var, şükürlәr olsun ki, az da deyillәr, amma pislәr dә az deyil, hәtta deyәrdim ki, daha da çoxdur. Ortada bir can bazarı var. Bu b

Comments

@damlahesenli6760 @seymurhoca 😂😂😂😂

@nermin.axund Mence inanmaqdan cixib bu veziyyeti duzeltmeye cehd gostermeyimizin vaxti gelib catib hele kecib de...cox acinacaqli veziyyetdeyik.dusuncelerimizi deyisdirmeliyik.ustumuze dusen vezifeni insan olaraq hell etmeliyik..xeyrimizi guderek deyil

Bu mövzudan mәncә nә qәdәr yazılırsa yazılsın, nә qәdәr danışılırsa danışılsın, yenә dә azdır, yetәrsizdir. 
Yaxşılar var, şükürlәr olsun ki, az da deyillәr, amma pislәr dә az deyil, hәtta deyәrdim ki, daha da çoxdur. 
Ortada bir can bazarı var. Bu bazarın bir sәbәbi tәhsilimizdә vә xüsusәn dә, ali tәhsilimizdә olan problemlәrdir, bir sәbәbi maaşların çox aşağıda dәyişmәsidir, başqa bir sәbәbi isә insaniyyәt faktorudur ki, mәni dә әn çox narahat edәn mәhz budur. Maaşlar bir gün qalxa bilәr, tәhsil bir gün düzәlә bilәr, amma bәs xәstәlәrin çox olmasını arzulayan hәkim xislәti necә, düzәlәrmi, bax orası müәmmadır. Üstәlik, biz bu düşüncә tәrzi ilә davam etsәk, ümumiyyәtlә bir gün maaşlar artacaq, tәhsil düzәlәcәkmi, bax burası da müәmmadır. Qısacası, müәmmalar ölkәsindә yaşayıb hәyatımızı puç etmәyәmi davam edәcәyik, başqa bir ölkәyәmi pәnah aparacağıq, ya öz ölkәmizimi bütün müәmmalardan xilas edәcәyik? Bunu zaman vә maariflәnmәyimizin nә dәrәcәdә davamlı olması göstәrәcәk.
Mәn çox olmasa da, hәlә dә inanır, hәlә dә ümid bәslәyirәm. Mәncә hamımız bir balaca inanmağa cәhd göstәrsәk, dediyimiz sabahlar elә dә uzaq görünmür

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
11

Bu mövzudan mәncә nә qәdәr yazılırsa yazılsın, nә qәdәr danışılırsa danışılsın, yenә dә azdır, yetәrsizdir. Yaxşılar var, şükürlәr olsun ki, az da deyillәr, amma pislәr dә az deyil, hәtta deyәrdim ki, daha da çoxdur. Ortada bir can bazarı var. Bu b

Comments

@symr_rc @__rockerr_orxan__ siz mәnlә, sizin әtrafınızdakılar sizlә, onların әtrafındakılar onlarla.... razılaşsa... görün bunun ucu hara gedib çıxır

@symr_rc @_ulviyye 😔

2. İş

@nijatcg

Sifariş üçün direktdən müraciət edə bilərsiz

#huseynlistore #huseynlicartoon 
#Bakı #Baku #Azərbaycan #aztagram #art #illustration #cartoon #portre
Ferid Huseynli - @huseynlistore Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlistore
0

2. İş @nijatcg Sifariş üçün direktdən müraciət edə bilərsiz #huseynlistore #huseynlicartoon #bakı #baku #azərbaycan #aztagram #art #illustration #cartoon #portre

Әslindә, baxırsan ki, pis insan deyә bir mәfhum yoxdur. Hamı doğulanda lüt vә bütün insani düşüncәlәrdәn pak doğulur. Amma hәmin insana әvvәla valideynlәri vә yaxın әtrafı, sonra mәhәllә yoldaşları, baxça yoldaşları, sinif yoldaşları, qrup yoldaşları, әsgәr yoldaşları, qısacası bütün yoldaşlar vә yoldaşlar tәsir edir. İnsan insani olan bütün düşüncәlәri vә hisslәri tanımağa başlayır. Son zәrbәni isә deyәrdim ki, insanın peşәsi endirir. Bәzilәri güclüdür, peşә onu deyil, o, peşәsini dәyişir. Bәzilәrisә gücsüzdür, acizdir, başqa yolu yoxdur vә tәbii olaraq peşәsi onu dәyişir. Çiyinә qoyulmuş kiçik bir rütbә, әmr qulu olmaq vә digәr bir sürü şey... tәslim olur, ondan necә olmaq tәlәb olunursa, elә dә olur. 
Әn qәddar birisi deyә tanıdığımız insan o әmr qulu qiyafәsini soyunanda - dostlarının, ailәsinin yanındaykәn, elә yumşaq, elә dostcanlı olur ki, sanki, bütün o haqsızlıqları edәn o deyil. 
Mәn bir çox şeyә inanmasam da, istәnilәn halda vicdana inanıram. O var, kimisi üçün dәrindәdir vә onu tapmaq zaman alır, kimisi üçün isә çox dayazda, ani bir silkәlәnmә ilә üzә çıxır. Vicdanı işә salmaq lazımdır, dostlar, rәis dә olsan, siravi işçi dә... ailәnin yanında ikәn necәsәnsә, hamıyla ikәn dә elә ol, çünki, qarşındakı sәnin dostun, ailәndәn biri deyil bәlkә dә, amma әmin ol ki, o mütlәq ki, kiminsә dostu, kiminsә ailәsindәn biridir.

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
12

Әslindә, baxırsan ki, pis insan deyә bir mәfhum yoxdur. Hamı doğulanda lüt vә bütün insani düşüncәlәrdәn pak doğulur. Amma hәmin insana әvvәla valideynlәri vә yaxın әtrafı, sonra mәhәllә yoldaşları, baxça yoldaşları, sinif yoldaşları, qrup yoldaşları

Comments

@symr_rc @yeniprofi 😊🙌

@symr_rc @yeniprofi tәşәkkürlәr 🙌

Beynәlxalq Yer Kürәsi günü ilә bağlı sizi tәbrik edirik:
Düşün! 
Bütün Dünyanın yalnız pul qazanmaq hәrisliyinә sahib insanlarla dolduğunu, narko-biznesin, insan vә orqan alverinin leqallaşdığını, kasıbların acından ölәcәk qәdәr kasıb, varlıların bütün bir qitәyә yardım edәcәk qәdәr varlı olduğunu, amma әlbәttә ki, yardım etmәdiklәrini, cinsi-zorakılıqları, әxlaqsızlıqları, müharibәlәrin, terrorların, epidemiyaların, bir sözlә, insan ölümünün çox adilәşdiyini, dünyanın yüzlәrlә fәrqli bayraq vә kooperasiyalar altında bölündüyünü vә digәr bu kimi şeylәri. Necә dә iyrәncdir, elә deyilmi? Nә qәdәr iyrәnc olsa da, belә bir dünya düşünmәyә çalış! Ya da düşünmә! Sadәcә pәncәrәni aç vә bax!
Sәncә dәyişmәk zamanı gәlmәyibmi? İlahi bir gücün varlığına inanan sәn, inanırsanmı o güc sәni bu hәyatı yaşayasan deyә yaratmışdı? Sitat Seymur Orucun (@symr_rc ) Qızıl Çağ romanındandır. 
Karikatura @huseynlicartoon 
#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
0

Beynәlxalq Yer Kürәsi günü ilә bağlı sizi tәbrik edirik: "Düşün! Bütün Dünyanın yalnız pul qazanmaq hәrisliyinә sahib insanlarla dolduğunu, narko-biznesin, insan vә orqan alverinin leqallaşdığını, kasıbların acından ölәcәk qәdәr kasıb, varlıların bü

Beynәlxalq Yer Kürәsi günü ilә bağlı sizi tәbrik edirik. Düşün! 
Bütün Dünyanın yalnız pul qazanmaq hәrisliyinә sahib insanlarla dolduğunu, narko-biznesin, insan vә orqan alverinin leqallaşdığını, kasıbların acından ölәcәk qәdәr kasıb, varlıların bütün bir qitәyә yardım edәcәk qәdәr varlı olduğunu, amma әlbәttә ki, yardım etmәdiklәrini, cinsi-zorakılıqları, әxlaqsızlıqları, müharibәlәrin, terrorların, epidemiyaların, bir sözlә, insan ölümünün çox adilәşdiyini, dünyanın yüzlәrlә fәrqli bayraq vә kooperasiyalar altında bölündüyünü vә digәr bu kimi şeylәri. Necә dә iyrәncdir, elә deyilmi? Nә qәdәr iyrәnc olsa da, belә bir dünya düşünmәyә çalış! Ya da düşünmә! Sadәcә pәncәrәni aç vә bax!
Sәncә dәyişmәk zamanı gәlmәyibmi? İlahi bir gücün varlığına inanan sәn, inanırsanmı o güc sәni bu hәyatı yaşayasan deyә yaratmışdı? Sitat Seymur Orucun ( @symr_rc ) Qızıl Çağ romanındandır. 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
7

Beynәlxalq Yer Kürәsi günü ilә bağlı sizi tәbrik edirik. "Düşün! Bütün Dünyanın yalnız pul qazanmaq hәrisliyinә sahib insanlarla dolduğunu, narko-biznesin, insan vә orqan alverinin leqallaşdığını, kasıbların acından ölәcәk qәdәr kasıb, varlıların bü

Comments

@_.ada._sirian._ Planetimiz nə vaxtsa üstündəki ağırlığa dözməyib bütün olanlardan bezib bütün üstündəki zirzibilləri, səmaları dələn daş binaları və onu pis günə salan insanları silkələnib üstündən kosmosa tökdürməz. Ümüd edirəm...

@nature3243 @_.ada._sirian._ 👏🏼😓

Biz o qәdәr qәribә mәxluqlarıq ki, qazanc üçün etdiyimiz heç bir hәrәkәtin ikinci tәrәfini düşünmәk ağlımızın ucundan belә keçmir. Biz qazanmışıqsa yetәr, bunun nәticәsindә kimlәr itirәcәksә, bizә bunun nә dәxli ? Mühәndisliyi pulla satırıq, sonra öz canımızı hәmin mühәndislәrin tikdiyi binalara etibar edirik, hәkimliyi pulla satırıq, sonrasında sağlamlığımızı vә yaxınlarımızın sağlamlığını hәmin hәkimlәrә etibar edirik, polisliyi pulla satırıq, tәhlükәsizliyimizi onlara etibar edirik, pilotluğu, sürücülük vәsiqәlәrini, maşinistliyi pulla satıb yolumuzu onlara әmanәt edirik. Müәllim şagirddәn rüşvәt alanda, polis sürücüdәn rüşvәt alanda, hәkim xәstәdәn rüşvәt alanda vә digәr heç bir halda alan tәrәflә satan tәrәf arasında nә hakimiyyәt olmur, nә dә digәr heç bir kәs... alan da bizik, satan da bizik, yeri gәlsә seçәn dә, seçilәn dә... hamını bu xalq yetişdirib. Metroda, avtobusda, küçәdә-bayırda maaşlardan, tәqaüdlәrdәn şikayәt edәn bu xalq, o qışqır-bağır salan xalalar bu xalqın anaları, övladını dәrsә gedәrkәn başını aşağı sal vә dәrsini oxu, siyasәtә baş qoşma deyәn sadә kişilәrsә bu xalqın atalarıdır. Ruscadan haqqını tәlәb edәn kimi tәrcümә olunan gözәl bir sözә - demoqoqa söyüş kimi baxan bu xalq. 
Bәs siz, gözәl insanlar, axırıncı dәfә al-veri kiminlә etmişdiz vә nә almışdız? Sonuncu rüşvәt verdiyiniz müәllimin, hәkimin vә digәrlәrinin adlarını rahatlıqla suya danışırmış kimi bölüşün bizimlә!

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
7

Biz o qәdәr qәribә mәxluqlarıq ki, qazanc üçün etdiyimiz heç bir hәrәkәtin ikinci tәrәfini düşünmәk ağlımızın ucundan belә keçmir. Biz qazanmışıqsa yetәr, bunun nәticәsindә kimlәr itirәcәksә, bizә bunun "nә dәxli" ? Mühәndisliyi pulla satırıq, sonra

Comments

@symr_rc @m.zade_____ ?

@m.zade_____ @symr_rc Qartopu oynamışdılar məktəbin həyətində. 😂🤦🏻‍♀

Biz o qәdәr qәribә mәxluqlarıq ki, qazanc üçün etdiyimiz heç bir hәrәkәtin ikinci tәrәfini düşünmәk ağlımızın ucundan belә keçmir. Biz qazanmışıqsa yetәr, bunun nәticәsindә kimlәr itirәcәksә, bizә bunun nә dәxli ? Mühәndisliyi pulla satırıq, sonra öz canımızı hәmin mühәndislәrin tikdiyi binalara etibar edirik, hәkimliyi pulla satırıq, sonrasında sağlamlığımızı vә yaxınlarımızın sağlamlığını hәmin hәkimlәrә etibar edirik, polisliyi pulla satırıq, tәhlükәsizliyimizi onlara etibar edirik, pilotluğu, sürücülük vәsiqәlәrini, maşinistliyi pulla satıb yolumuzu onlara әmanәt edirik. Müәllim şagirddәn rüşvәt alanda, polis sürücüdәn rüşvәt alanda, hәkim xәstәdәn rüşvәt alanda vә digәr heç bir halda alan tәrәflә satan tәrәf arasında nә hakimiyyәt olmur, nә dә digәr heç bir kәs... alan da bizik, satan da bizik, yeri gәlsә seçәn dә, seçilәn dә... hamını bu xalq yetişdirib. Metroda, avtobusda, küçәdә-bayırda maaşlardan, tәqaüdlәrdәn şikayәt edәn bu xalq, o qışqır-bağır salan xalalar bu xalqın anaları, övladını dәrsә gedәrkәn başını aşağı sal vә dәrsini oxu, siyasәtә baş qoşma deyәn sadә kişilәrsә bu xalqın atalarıdır. Ruscadan haqqını tәlәb edәn kimi tәrcümә olunan gözәl bir sözә - demoqoqa söyüş kimi baxan bu xalq. 
Bәs siz, gözәl insanlar, axırıncı dәfә al-veri kiminlә etmişdiz vә nә almışdız? Sonuncu rüşvәt verdiyiniz müәllimin, hәkimin vә digәrlәrinin adlarını rahatlıqla suya danışırmış kimi bölüşün bizimlә!

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
26

Biz o qәdәr qәribә mәxluqlarıq ki, qazanc üçün etdiyimiz heç bir hәrәkәtin ikinci tәrәfini düşünmәk ağlımızın ucundan belә keçmir. Biz qazanmışıqsa yetәr, bunun nәticәsindә kimlәr itirәcәksә, bizә bunun "nә dәxli" ? Mühәndisliyi pulla satırıq, sonra

Comments

@cfrlie @illuminatiq666 bəli talasemiya problemi var imiş

@geodeziya_xidmetleri @beyler__mm

1. İş

@resul_cahan

Sifariş üçün direktdən müraciət edə bilərsiz

#huseynlistore #huseynlicartoon 
#Bakı #Baku #Azərbaycan #aztagram #art #illustration #cartoon #portre
Ferid Huseynli - @huseynlistore Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlistore
1

1. İş @resul_cahan Sifariş üçün direktdən müraciət edə bilərsiz #huseynlistore #huseynlicartoon #bakı #baku #azərbaycan #aztagram #art #illustration #cartoon #portre

Comments

@gumush.bk ƏN KEYFİYYƏTLİ GÜMÜŞLƏR VƏ SƏRFƏLİ QİYMƏTLƏR

Bugünkü bәhsimiz Azәrbaycanın keçdiyi müasir tәhsil sistemi olan - kurikulum haqqında olacaq. Belә ki, 11 il әvvәl Azәrbaycan Sovet әnәnәli keçmiş tәhsil sistemindәn indiki dövrdә dünyaya geniş yayılmış interaktiv metodlu kurikulum tәhsil sisteminә keçdi vә bu sistem bu il ilk mәzunlarını buraxacaq. Hәtta, bir neçә region üzrә artıq ilk buraxılış imtahanları baş tutub. Bәs görәsәn bu sistem bizә nә verdi? Dәyişәn nә oldu?
İlk gözәbatan dәyişiklik hәzәmәt böyüklüyündә vә ağırlığındakı rәngarәng dәrsliklәr oldu. Ancaq 11 il keçmәsinә rәğmәn hәlә dә kurikulumun tam olaraq nә olduğunu bölgәlәrdәki heç bir müәllim heç bir şagirdә izah edә bilmәdi. 
Nә verdi bizә kurikulum vә әn әsası köhnә tәhsil sisteminin hansı problemlәri var idi? Olmazdımı pedaqoqları әvvәlcә buna hazırlaşdırıb sonra bu sistemә keçmәk? Çoxmu şey itirәcәkdik, ya indi çoxmu şey qazandıq? Suallar çoxdu, ancaq Tәhsil Nazirliyimizin başı indi uşaqlar intihar etmәsin deyә pәncәrә bağlamağa qarışdığı üçün sualı siz dәyәrli izlәyicilәrә ünvanlayırıq: sizcә necә, tәhsildә hәr şey qaydasındadır vә biz sadәcә quru şüvәn edirik, ya hәqiqәtәn dә, әskiklәrimiz çoxdur? Rahat olun, nazirliyә zәng edib düşә bilmәdiyiniz hәr şeyi rәy bölmәsinә qeyd edin vә әmin olun ki, oxunulacaq

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
33

Bugünkü bәhsimiz Azәrbaycanın keçdiyi müasir tәhsil sistemi olan - kurikulum haqqında olacaq. Belә ki, 11 il әvvәl Azәrbaycan Sovet әnәnәli keçmiş tәhsil sistemindәn indiki dövrdә dünyaya geniş yayılmış interaktiv metodlu kurikulum tәhsil sisteminә k

Comments

@ytc_rc @symr_rc 😅

@internet__trash__0 @symr_rc beli😇

Bugünkü bәhsimiz Azәrbaycanın keçdiyi müasir tәhsil sistemi olan - kurikulum haqqında olacaq. Belә ki, 11 il әvvәl Azәrbaycan Sovet әnәnәli keçmiş tәhsil sistemindәn indiki dövrdә dünyaya geniş yayılmış interaktiv metodlu kurikulum tәhsil sisteminә keçdi vә bu sistem bu il ilk mәzunlarını buraxacaq. Hәtta, bir neçә region üzrә artıq ilk buraxılış imtahanları baş tutub. Bәs görәsәn bu sistem bizә nә verdi? Dәyişәn nә oldu?
İlk gözәbatan dәyişiklik hәzәmәt böyüklüyündә vә ağırlığındakı rәngarәng dәrsliklәr oldu. Ancaq 11 il keçmәsinә rәğmәn hәlә dә kurikulumun tam olaraq nә olduğunu bölgәlәrdәki heç bir müәllim heç bir şagirdә izah edә bilmәdi. 
Nә verdi bizә kurikulum vә әn әsası köhnә tәhsil sisteminin hansı problemlәri var idi? Olmazdımı pedaqoqları әvvәlcә buna hazırlaşdırıb sonra bu sistemә keçmәk? Çoxmu şey itirәcәkdik, ya indi çoxmu şey qazandıq? Suallar çoxdu, ancaq Tәhsil Nazirliyimizin başı indi uşaqlar intihar etmәsin deyә pәncәrә bağlamağa qarışdığı üçün sualı siz dәyәrli izlәyicilәrә ünvanlayırıq: sizcә necә, tәhsildә hәr şey qaydasındadır vә biz sadәcә quru şüvәn edirik, ya hәqiqәtәn dә, әskiklәrimiz çoxdur? Rahat olun, nazirliyә zәng edib düşә bilmәdiyiniz hәr şeyi rәy bölmәsinә qeyd edin vә әmin olun ki, oxunulacaq

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Bəyənib rəy bildirməyi unutmayın. Fəaliyyətimizi dəstəkləmək üçün youtube kanalımıza da abunə olarsanız sevinərik. 
Youtube : huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
61

Bugünkü bәhsimiz Azәrbaycanın keçdiyi müasir tәhsil sistemi olan - kurikulum haqqında olacaq. Belә ki, 11 il әvvәl Azәrbaycan Sovet әnәnәli keçmiş tәhsil sistemindәn indiki dövrdә dünyaya geniş yayılmış interaktiv metodlu kurikulum tәhsil sisteminә k

Comments

@rusif_zamanov Men 2012 de bitirmisem mektebi sened vermisem her neyse mekteb dovrunden danisim muellimlerimden , Azerbaycan dili muellimim adini yazmagi dogru duzgun bilmirdi evvel molla olmusdu sonra atasin pulu ile bir teher muellimlik alinmisdi , ingilis dili muellimim Vallah o muddet erzinde kecmeyen muellim.qalmamisdi, biologiya muellimim hem cografiya hem kimya dersi deyirdi , fizika muellimim insan ve cemiyyet psixologiya arada rus dili, mentig ( o vaxti adin unutmusam) , riyaziyyat muellimim direktor hefte erzinde iki defe derse girerdi o geder , sonralar deyisiklik oldu sag olsun indide univeristet oxumagimda cox boyuk komeklik eden riyaziyyati oyreden muellimim Neciyev Ferman muellimime tesekkurler onun sayesinde riyaziyyat (cebr, hendese) oyrenmisem, yeni bunu demek olar oxudugum muddet erzinde azerbaycan dilini tanis biri oyredib, riyaziyyati dediyim insan cofrafiyani muellime komekliyi ile ozumde calisarag xarici dilleri hec birin oyrene bilmedim ingilis dilin ozum calisarag bir seyler oyrendim bu geder yeni tehsilden hansi terefi danismaq olar anlamiram eger tehsil o geder yuksek seviyyede olsa indi usaqlar her fenden muellim yanina gedib 50 manatdan vermezdiler bunu dusunmek gerek.

@medine_001998 Kurikulum zaman itkisindən başqa bir şey deyil.Heç nə də öyrətmir.Dərsliklərə baxıb adam xəcalət çəkir.11-ci sinifin Azərbaycan dili dərsliyində ancaq mətnlər verilib.Nə bir qrammatika,nə bir düz-əməlli çalışma verilməyib.Eləcə də digər fənlər.Tarix kitabları ancaq şəkillərdən ibarətdi.O qədər boşluqlar var ki...😩

Gәlin sizә orta rәqәm çıxarmağın mexanizmindәn danışım. Mәsәlәn, 35 әdәd 300-ün üstünә, 12 әdәd 180-ni, 23 әdәd 500-ü, 25 әdәd 800-ü, 5 әdәd dә 2000-ni toplayanda cәmi 100 әdәddәn istifadә etmiş olursan. Cәm isә 54160 edir. Orta rәqәm üçün alınmış rәqәmi 100-ә bölәndә, alınır 541.60... alınmış rәqәm tәsadüfi bir rәqәm kimi görünә bilәr, amma qeyd edim ki, Azәrbaycanda 2019-cu ilin yanvar ayına әsasәn orta aylıq әmәkhaqqımız mәhz tәxminәn bu qәdәr, daha dәqiq 540.10 manat olub. Yәqin mәnimlә 1.50 manatın söhbәtini heç kim etmәz, cibimizә girәn bu qәdәr әlә baxanda, bu mәblәğ heçnәdir. Gәlin indi bu rәqәmlәrә görә elә-belә araşdıraq, demәli Azәrbaycanda işlәyәn hәr 100 nәfәrin tәxminәn 50 nәfәrә yaxını 300 manatın altında әmәk haqqı alır vә cәmi 5 nәfәr 1000 manatın üstünә çıxa bilir. 
Bu rәqәm hesablanarkәn, 1 milyon 553 min 600 nәfәrin aldığı әmәk haqqıları toplayıb hәmin rәqәmә bölәndә bu mәblәği alıblar, Halbuki Azәrbaycanda 6 milyon 800 min әmәkqabiliyyәtli insan yaşayır. Qalanlarının nә qәdәri işlә mәşğuldurlar vә nә qәdәr әmәkhaqqı alırlar, adamda sual doğurmadan keçmәk olmur. Orta aylıq deyә bizә göstәrilәn әmәkhaqqımızı dollara çevirәndә cәmi 317.70 dollar edir. Bütün bu rәqәmlәri, Azәrbaycanın tәbii sәrvәtlәrini, kәnd tәsәrrüfatına yararlı torpaqların sahәsini, turizm potensialını vә digәr hәr şeyi nәzәrә alanda, dәqiq demәk olar ki, әsgәrlikdә bizә öyrәdilәn sürünmәk hәyatımızın hәr anında bizә lazım olacaq. Oğlanları başa düşdük, bәs qızlar nә etsin? Bax ona görә dә ailәlәrdә bir tәrәf o biri tәrәfi başa düşmür, münaqişәlәr vә boşanmalar yaşanır. Problemin iki hәlli yolunu tәklif edә bilәrәm: ya әmәkhaqqımızı artırsınlar, ya da qızları da hәrbiyә göndәrsinlәr. 
Zarafatı bir yana, hәrә özü vә ya valideyninin aldığı әmәkhaqqını utanmadan vә şişirmәdәn bu postun altına yazsın, hәm real bir orta aylıq әmәkhaqqı çıxara bilәk, hәm dә ki, bilәk ki, izlәyicilәrimizin nә qәdәri yazılarımızı bura qәdәr oxuyur.

Animasiya @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
20

Gәlin sizә orta rәqәm çıxarmağın mexanizmindәn danışım. Mәsәlәn, 35 әdәd 300-ün üstünә, 12 әdәd 180-ni, 23 әdәd 500-ü, 25 әdәd 800-ü, 5 әdәd dә 2000-ni toplayanda cәmi 100 әdәddәn istifadә etmiş olursan. Cәm isә 54160 edir. Orta rәqәm üçün alınmış r

Comments

@symr_rc @vaska_gerayev Afrika e)

@guuunnnnnnnnn 360 manat

Kәmәrin altına bir dәnә әzik-üzük dәftәr taxıb dәrsә getmәk bizә Diogendәn qalıbmış.
Әvvәla mәlumatçün deyim ki, Diogen elә insan olub ki, o ailә, inanc, mülkiyyәt kimi insani şeylәrdәn imtina etmiş vә bir çәllәkdә yaşamışdır. Hәtta deyilәnә görә sadәcә su içmәkçün bircә kasası olan Diogen bir gün bir uşağın ovucuna su yığaraq su içdiyini görür vә kasasını da bir kәnara atır ki, buna da artıq ehtiyacım qalmayıb. 
Deyә bilmәrәm Diogen bunu nәyә görә edib. O, cәmiyyәtә öz şәxsi üsyanınımı bildirmәk istәyib, ya bir fәlsәfәmi yaratmaq arzusunda olub, hansı ki, beş günlük hәyat fәlsәfәsi mәhz onun hәyatından ilhamlanaraq yaradılıb, amma onu deyә bilәrәm ki, Diogen mәncә düzgün hәrәkәt etmәyib. Әlbәttә, bәzәn insanoğlunun milyon illәr vә xüsusәn, son 200-300 ildәki nәaliyyәtlәrinin insanı xoşbәxt edib-etmәmәsi mәsәlәsi, mәsәlәn mәnim mobil telefonumun, ya da elә şәhәr telefonumun, komputerimin, maşınım olması mәni, hәqiqәtәn dә, xoşbәxt edir ya yox mәsәlәsini mәn dә çox düşünürәm. Amma istәnilәn halda, bunlar bәşәr tarixinin nәaliyyәtlәrinin bir parçasıdır, bunlara görә çox insanlar çox әziyyәtlәr çәkiblәr vә mәncә, insan olmağın da bir funksiyası mәhz budur ki, biz öncәkilәrdәn aldıqlarımızı zәnginlәşdirәrәk sonrakılara ötürmәliyik. 
Elәcә dә savadı, elmi, texnologiyanı. Tәdris olunan dәrslәr guya bizә nә verir ki sualını verәrәk Diogensayağı kәmәrimizә keçirib dәrsә gәldiyimiz günlәr insanlıq biraz daha itirir fikrimcә. Çünki, biz özümüzü düşünmәyi bir kәnara qoyub tәdris olunan materiallar bәs insanlığa nә verib kimi sual etsәk, әmin olun ki, insanlıq üçün daha faydalı olacağıq. Ailәmizin uşağı, filan maşının sahibi, Azәrbaycanın vәtәndaşı ünvanlarını bir kәnara qoyub, mәncә, Dünyanın sakini kimi düşünmәyә başlamağın tam zamanıdır. Yoxsa... mәslәhәtdir ki, Diogenin ölümünü dә siz araşdırasınız.
Bu arada, axşama hәrәkәtli karikaturamız ilk olaraq youtube kanalımızda paylaşılacaq, oradan izlәyib bizә dәstәk olmaq istәyәn hәr kәsә dәrin tәşәkkürlәrimizi bildirәrәk, deyirәm ki, 
Youtube: huseynlicartoon

Mәtn: @symr_rc
Karikatura: @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
11

Kәmәrin altına bir dәnә әzik-üzük dәftәr taxıb dәrsә getmәk bizә Diogendәn qalıbmış. Әvvәla mәlumatçün deyim ki, Diogen elә insan olub ki, o ailә, inanc, mülkiyyәt kimi insani şeylәrdәn imtina etmiş vә bir çәllәkdә yaşamışdır. Hәtta deyilәnә görә sad

Comments

@huseynli_h Dıger sehıfelerın Admınerı ıbret götürsüner ve Bele zengın bır sehıfenın yazdığı zengın fıkırler zengın metnı götürüb Paylaşsınarkı cemıyetmız bırazda olsun Ağılansın! Yoxsa kımınse hansısa Şeherlerı bılmemesnı paylaşmaqnan ne qazanacaq bu Mıllet ?

@wolffidan @___xsynv115___ sence bu telebe kime benzeyir😂😂😂

Kәmәrin altına bir dәnә әzik-üzük dәftәr taxıb dәrsә getmәk bizә Diogendәn qalıbmış.
Әvvәla mәlumatçün deyim ki, Diogen elә insan olub ki, o ailә, inanc, mülkiyyәt kimi insani şeylәrdәn imtina etmiş vә bir çәllәkdә yaşamışdır. Hәtta deyilәnә görә sadәcә su içmәkçün bircә kasası olan Diogen bir gün bir uşağın ovucuna su yığaraq su içdiyini görür vә kasasını da bir kәnara atır ki, buna da artıq ehtiyacım qalmayıb. 
Deyә bilmәrәm Diogen bunu nәyә görә edib. O, cәmiyyәtә öz şәxsi üsyanınımı bildirmәk istәyib, ya bir fәlsәfәmi yaratmaq arzusunda olub, hansı ki, beş günlük hәyat fәlsәfәsi mәhz onun hәyatından ilhamlanaraq yaradılıb, amma onu deyә bilәrәm ki, Diogen mәncә düzgün hәrәkәt etmәyib. Әlbәttә, bәzәn insanoğlunun milyon illәr vә xüsusәn, son 200-300 ildәki nәaliyyәtlәrinin insanı xoşbәxt edib-etmәmәsi mәsәlәsi, mәsәlәn mәnim mobil telefonumun, ya da elә şәhәr telefonumun, komputerimin, maşınım olması mәni, hәqiqәtәn dә, xoşbәxt edir ya yox mәsәlәsini mәn dә çox düşünürәm. Amma istәnilәn halda, bunlar bәşәr tarixinin nәaliyyәtlәrinin bir parçasıdır, bunlara görә çox insanlar çox әziyyәtlәr çәkiblәr vә mәncә, insan olmağın da bir funksiyası mәhz budur ki, biz öncәkilәrdәn aldıqlarımızı zәnginlәşdirәrәk sonrakılara ötürmәliyik. 
Elәcә dә savadı, elmi, texnologiyanı. Tәdris olunan dәrslәr guya bizә nә verir ki sualını verәrәk Diogensayağı kәmәrimizә keçirib dәrsә gәldiyimiz günlәr insanlıq biraz daha itirir fikrimcә. Çünki, biz özümüzü düşünmәyi bir kәnara qoyub tәdris olunan materiallar bәs insanlığa nә verib kimi sual etsәk, әmin olun ki, insanlıq üçün daha faydalı olacağıq. Ailәmizin uşağı, filan maşının sahibi, Azәrbaycanın vәtәndaşı ünvanlarını bir kәnara qoyub, mәncә, Dünyanın sakini kimi düşünmәyә başlamağın tam zamanıdır. Yoxsa... mәslәhәtdir ki, Diogenin ölümünü dә siz araşdırasınız.
Bu arada, axşama hәrәkәtli karikaturamız ilk olaraq youtube kanalımızda paylaşılacaq, oradan izlәyib bizә dәstәk olmaq istәyәn hәr kәsә dәrin tәşәkkürlәrimizi bildirәrәk, deyirәm ki, 
Youtube: huseynlicartoon

Mәtn: @symr_rc
Karikatura: @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
25

Kәmәrin altına bir dәnә әzik-üzük dәftәr taxıb dәrsә getmәk bizә Diogendәn qalıbmış. Әvvәla mәlumatçün deyim ki, Diogen elә insan olub ki, o ailә, inanc, mülkiyyәt kimi insani şeylәrdәn imtina etmiş vә bir çәllәkdә yaşamışdır. Hәtta deyilәnә görә sad

Comments

@emine.cem 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🤣

@seymurhoca Axır ustadı instada da tapdım❤️

Mәncә bürclәr dә daxil olmaqla fal, ekstrasenslik vә ilahilәşdirdiyimiz digәr hәr şey mәhz bitmәk-tükәnmәk bilmәyәn ümidlәrimizin tәcәssümüdür. Hәr gün biraz daha ağırlaşan hәyat şәrtlәri bizi yalnız ümid etmәyә sövq edir. Bugün heçnә yolunda deyil, bәs görәsәn sabah necә, yaxşı olacaqmı? Görәsәn, ay sonuna kimi uşaqları tox saxlaya bilәcәyikmi? Görәsәn, kimisi üçün çox cüzi görünәn o 2000-3000 borcumuzu qaytarıb bitirә bilәcәyikmi? Görәsәn bizim dә evimiz, maşınımız, istirahәtә getmәkçün şәraitimiz olacaqmı? 
Açığı bilmirәm, olacaq ya yox. Amma onu dәqiq bilirәm ki, biz ümidlәrimizi falla, bürclәrlә doydurmağa çalışdığımız hәr gün bir falçı, bir ekstrasens, bir molla daha çox xariclәrә gedib istirahәt etmәyә, ev almağa, maşın almağa şәrait qazanır. 
Ona görә dә ümidlәrinizdәn muğayat olun, onlarçün nәsә edin, çalışın, vuruşun, әllәşin, amma ümidlәrinizi kimәsә daha çox pul qazanmaqçün heç kimә satmayın. Ac olun, amma qoymayın ki, kimsә sizin belinizdәn bir qәpik dә artıq pul, imkan qazansın

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
12

Mәncә bürclәr dә daxil olmaqla fal, ekstrasenslik vә ilahilәşdirdiyimiz digәr hәr şey mәhz bitmәk-tükәnmәk bilmәyәn ümidlәrimizin tәcәssümüdür. Hәr gün biraz daha ağırlaşan hәyat şәrtlәri bizi yalnız ümid etmәyә sövq edir. Bugün heçnә yolunda deyil,

Comments

@symr_rc @thf_h aha, bax elә ona görә deyirәm ki, mәn onlara da inanmıram. Psixologiyanın özü inkişaf etmiyib bizdә, qaldı ki parapsixologiya

@mr.taghiyev @symr_rc 😂

Mәncә bürclәr dә daxil olmaqla fal, ekstrasenslik vә ilahilәşdirdiyimiz digәr hәr şey mәhz bitmәk-tükәnmәk bilmәyәn ümidlәrimizin tәcәssümüdür. Hәr gün biraz daha ağırlaşan hәyat şәrtlәri bizi yalnız ümid etmәyә sövq edir. Bugün heçnә yolunda deyil, bәs görәsәn sabah necә, yaxşı olacaqmı? Görәsәn, ay sonuna kimi uşaqları tox saxlaya bilәcәyikmi? Görәsәn, kimisi üçün çox cüzi görünәn o 2000-3000 borcumuzu qaytarıb bitirә bilәcәyikmi? Görәsәn bizim dә evimiz, maşınımız, istirahәtә getmәkçün şәraitimiz olacaqmı? 
Açığı bilmirәm, olacaq ya yox. Amma onu dәqiq bilirәm ki, biz ümidlәrimizi falla, bürclәrlә doydurmağa çalışdığımız hәr gün bir falçı, bir ekstrasens, bir molla daha çox xariclәrә gedib istirahәt etmәyә, ev almağa, maşın almağa şәrait qazanır. 
Ona görә dә ümidlәrinizdәn muğayat olun, onlarçün nәsә edin, çalışın, vuruşun, әllәşin, amma ümidlәrinizi kimәsә daha çox pul qazanmaqçün heç kimә satmayın. Ac olun, amma qoymayın ki, kimsә sizin belinizdәn bir qәpik dә artıq pul, imkan qazansın

Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
25

Mәncә bürclәr dә daxil olmaqla fal, ekstrasenslik vә ilahilәşdirdiyimiz digәr hәr şey mәhz bitmәk-tükәnmәk bilmәyәn ümidlәrimizin tәcәssümüdür. Hәr gün biraz daha ağırlaşan hәyat şәrtlәri bizi yalnız ümid etmәyә sövq edir. Bugün heçnә yolunda deyil,

Comments

@emine.cem 🇹🇷🇹🇷🇹🇷😢🤣

@haciyev1886 Boş şeydi

Elimizin çox gözәl bir adәti var idi - toy, amma ki, biz hәr şeyin içinә ә*cir mürәbbәsi dağıltdığımız kimi, bu adәtin dә içinә qalma qonşudan geri deyә-deyә zibili qoyduq. 
Әvvәllәr dә insanlar bir-birinin toyuna paket salardılar, amma bu paket elә paket olardı ki, qonşu xeyir işini yola verәr, paket verәnin dә cibinә ağırlıq olmazdı. Hamı şad-xürrәm mәclisi mәclis kimi keçirәrdi. Menyusunun qiymәti 40-50 manatı ötәn vә içәrisindә holland pendirinin, xiyarın, pomidorun hәr pozisiyada doğranıldığı 70 çeşiddә saladı olan şadlıq sarayları yox idi, qәzәllәrә musiqilәr qoşdurub millәti şıdırğı meymun kimi oynadan manıslar yox idi. İnsanlar toyun harayı çәkilәndә, dәvәtnamә gәlәndә üzünü turşutmaz, bu qırılmışın da yetimçәlәri qurtarmaq bilmir, birini yola verirsәn, o biri uşağı cücәrir demәzdilәr, hәr ailәnin dә aşağısı 5 uşağı olardı. İndisә...
Razıyam, paket yaxşı şeydi, toy mәclisini yola vermәyә toy sahibinә çox kömәyi dәyir, amma artıq iş o yerә gәlib çatıb ki, әhali, hәqiqәtәn dә, o qәdәr artıb ki, indi artıq insanlar toy sahibinin halından daha çox, hәr ay evinә 5-7 dәvәtnamә gәlәn toya gedәnlәri düşünmәyә başlamalıdırlar. 
Sizi bilmirәm, amma, mәncә bir şeyin ki, içәrisinә maddi mәnafe qarışdı, onun әvvәlki tamı-lәzzәti daha qalmır. Mәncә әn gözәli sadә toydu. Mәncә nә mәnә, nә dә atamın әmisinin xalası nәvәlәrinә maraqlı deyil onların mәnim toyumda iştirak etmәsi. Mәn deyirәm e demәyinә, amma yenә dә siz bilәn mәslәhәtdir... Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
25

Elimizin çox gözәl bir adәti var idi - toy, amma ki, biz hәr şeyin içinә ә*cir mürәbbәsi dağıltdığımız kimi, bu adәtin dә içinә "qalma qonşudan geri" deyә-deyә zibili qoyduq. Әvvәllәr dә insanlar bir-birinin toyuna paket salardılar, amma bu paket el

Comments

@symr_rc @cavid_memmedov573_21_91 әleykә salam 🙌🙌🙌

@cavid_memmedov573_21_91 Gezmeye qərib ölkə ölməyə vətən yaxsi👍

Elimizin çox gözәl bir adәti var idi - toy, amma ki, biz hәr şeyin içinә ә*cir mürәbbәsi dağıltdığımız kimi, bu adәtin dә içinә qalma qonşudan geri deyә-deyә zibili qoyduq. 
Әvvәllәr dә insanlar bir-birinin toyuna paket salardılar, amma bu paket elә paket olardı ki, qonşu xeyir işini yola verәr, paket verәnin dә cibinә ağırlıq olmazdı. Hamı şad-xürrәm mәclisi mәclis kimi keçirәrdi. Menyusunun qiymәti 40-50 manatı ötәn vә içәrisindә holland pendirinin, xiyarın, pomidorun hәr pozisiyada doğranıldığı 70 çeşiddә saladı olan şadlıq sarayları yox idi, qәzәllәrә musiqilәr qoşdurub millәti şıdırğı meymun kimi oynadan manıslar yox idi. İnsanlar toyun harayı çәkilәndә, dәvәtnamә gәlәndә üzünü turşutmaz, bu qırılmışın da yetimçәlәri qurtarmaq bilmir, birini yola verirsәn, o biri uşağı cücәrir demәzdilәr, hәr ailәnin dә aşağısı 5 uşağı olardı. İndisә...
Razıyam, paket yaxşı şeydi, toy mәclisini yola vermәyә toy sahibinә çox kömәyi dәyir, amma artıq iş o yerә gәlib çatıb ki, әhali, hәqiqәtәn dә, o qәdәr artıb ki, indi artıq insanlar toy sahibinin halından daha çox, hәr ay evinә 5-7 dәvәtnamә gәlәn toya gedәnlәri düşünmәyә başlamalıdırlar. 
Sizi bilmirәm, amma, mәncә bir şeyin ki, içәrisinә maddi mәnafe qarışdı, onun әvvәlki tamı-lәzzәti daha qalmır. Mәncә әn gözәli sadә toydu. Mәncә nә mәnә, nә dә atamın әmisinin xalası nәvәlәrinә maraqlı deyil onların mәnim toyumda iştirak etmәsi. Mәn deyirәm e demәyinә, amma yenә dә siz bilәn mәslәhәtdir... Mətn @symr_rc 
Karikatura @huseynlicartoon 
Diqqət! Lazımsız reklamlar, mənasız rəylər, narahat edən taglara görə səhifəni izləməyənlər üçün rəy bölməsini bağladıq. Rəy bildirmək üçün səhifəni izləyin. 
#huseynlicartoon #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration
FƏRİD HÜSEYNLİ - @huseynlicartoon Instagram Profile - inst4gram.com
huseynlicartoon
41

Elimizin çox gözәl bir adәti var idi - toy, amma ki, biz hәr şeyin içinә ә*cir mürәbbәsi dağıltdığımız kimi, bu adәtin dә içinә "qalma qonşudan geri" deyә-deyә zibili qoyduq. Әvvәllәr dә insanlar bir-birinin toyuna paket salardılar, amma bu paket el

NY - New Yasamal
Comments

@sadiq_shemil İndikilər toyu bank kimi görür 5 10 ilə toylara pul atırlar gələcəkdə də həmin yatırımlarını götürürlər 😂

@_itz._.quliyev_ ★Takip atn★ ♣7/24 aktiv prof♣ ♥Auto like♥ ☆Auto comment☆

İnsan xislәti o qәdәr hәvәskardır ki, yaxşı olmayan şeylәrә meyl etmәyә. Mәsәlәn, orta statistik mәlumata görә hәr saat bütün dünyada 20 milyon litrdәn çox spirtli içki içilir, hәr saat 800 milyondan çox siqaret gilizi çәkilir, hәr saat 65 milyon nәfәr narkotika istifadәsi qeydә alınır. Can sağlamlığına tәsiri bir kәnara, saat başı içki istifadәsinә görә 60 milyon dollar, siqaretә görә 45 milyon dollar, narkotikaya görә 300 milyon dollar, cәmi 405 milyon dollar, gün әrzindә tәxminәn 10 milyard dollar, ay әrzindә 3 trilyon dollar pul dünya xalqları sırf zәrәrli mәşğuliyyәtә sәrf edirlәr. Halbuki, sırf bir aylıq zәrәrli mәşğuliyyәtlәrә sәrf edilәn pul Afrikaya sәrf edilsә, Afrikanı ümumi aclıqdan xilas etdirmәk, üç ilin xәrclәri ilә isә Afrikanı Avropa sәviyyәsinә qaldırmaq olar. 
Xüsusәn son dönәmlәr Azәrbaycanda zәrәrli alüdәçiliyi tәbliğ edәn musiqilәr yayılmağa başlanıb. Dövlәtin buna qarşı son atdığı addımları, gördüyü tәdbirlәri sonuna qәdәr dәstәklәyirik vә davamlı olmasını dilәyirik. Bәlkә o zaman küçәlәrdә kazbekә şey basım zırranım mahnılarının sәdası daha bir dәfәlik kәsilәr. Mәn hәtta tәklif edirәm ki, sadәcә belә mahnıları oxumaq vә paylaşmaq deyil, dinlәmәk, oxutdurmaq da qәti şәkildә qadağan edilsin.

Karikatura @huseynlicartoon

#huseynlicartoon #symrrc #Bakı #Azərbaycan #Azerbaijan #Baku #FəridHüseynli #Türkiye #aztagram #karikatura #karikatür #caricature #cartoon #Mizah #illustration #author #bookstagram #book
Seymur ORUC - @symr_rc Instagram Profile - inst4gram.com
symr_rc
26

İnsan xislәti o qәdәr hәvәskardır ki, yaxşı olmayan şeylәrә meyl etmәyә. Mәsәlәn, orta statistik mәlumata görә hәr saat bütün dünyada 20 milyon litrdәn çox spirtli içki içilir, hәr saat 800 milyondan çox siqaret gilizi çәkilir, hәr saat 65 milyon nә

Comments

@t_hf_ Tәklifinlә razıyam, amma o mahnılardan ilhamlanan mahnılar olmasa belә, yenә nәsә bәhanә mütlәq tapacaq 😂

@symr_rc @thf_h 😃